Numeri 30:1-16

  • Mhiko dzevarume (1, 2)

  • Mhiko dzevakadzi nevanasikana (3-16)

30  Mozisi akabva ataura nevakuru+ vemadzinza aIsraeri, achiti: “Iri ndiro shoko rarayirwa naJehovha:  Kana murume akapika+ kuna Jehovha achivimbisa chimwe chinhu kana kuti akapika+ iye pachake kuti acharega chimwe chinhu, haafaniri kurega kuita zvaanenge ataura.+ Anofanira kuita zvese zvaakapika kuti achaita.+  “Uye kana mukadzi akapika kuna Jehovha achivimbisa chimwe chinhu kana kuti akapika iye pachake kuti acharega chimwe chinhu, asi achiri mudiki uye achiri kugara mumba mababa vake  uye baba vake vonzwa nezvemhiko yake kana kuti zvaakapika iye pachake kuti acharega chimwe chinhu uye baba vake vasina kumurambidza, zvese zvaakapika zvicharamba zvakadaro, uye zvese zvaakapika kuti acharega, hazvichinji.  Asi kana baba vake vakamurambidza pavanonzwa kuti akaita mhiko kana kuti akapika kuti acharega chimwe chinhu, mhiko yacho inenge isisashandi. Jehovha achamuregerera nekuti baba vake vakamurambidza.+  “Asi kana akaroorwa achiri pasi pemhiko yake kana kuti pasi pevimbiso yaakaita asina kunyatsofunga  murume wake ozvinzwa asi orega kumurambidza pazuva raanozvinzwa, mhiko dzaanenge akaita kana kuti zvaanenge akapika kuti acharega, hazvichinji.  Asi kana murume wake akamurambidza pazuva raanozvinzwa, anogona kuita kuti mhiko yacho isashande kana kuita kuti vimbiso yacho yaakaita asina kunyatsofunga isashande,+ uye Jehovha achamuregerera.  “Asi kana chirikadzi kana mukadzi akarambwa akaita mhiko, zvese zvaakapika zvicharamba zvichishanda. 10  “Asi kana mukadzi akapika kana kuti akaita mhiko yekurega zvimwe zvinhu achiri pasi pemurume wake 11  uye murume wake akazvinzwa uye asina kumurambidza kana kuti asina zvaakataura, mhiko dzese dzaanenge akaita kana kuti zvaanenge akapika kuti acharega, hazvichinji. 12  Asi kana murume wake akamurambidza zvachose pazuva raakanzwa chero mhiko dzaakaita kana kuti chero zvaanenge akapika kuti acharega, zvese hazvizorambi zvichishanda.+ Murume wake akaita kuti zvisarambe zvichishanda, uye Jehovha achamuregerera. 13  Panyaya yemhiko yese inoitwa kana kuti chero zvinopikwa munhu achizvinyima zvimwe zvinhu,* murume wake anofanira kuzvibvumidza kana kuzvirambidza. 14  Asi kana murume wake asina kumurambidza zvachose mazuva achingopindana, iye abvumirawo mhiko dzake dzese kana kuti zvese zvaakapika achizvinyima zvimwe zvinhu. Azvibvumidza nekuti haana zvaakataura pazuva raakanzwa achipa mhiko. 15  Kana akazorambidza mhiko dzacho patopera nguva kubvira musi waakazvinzwa, iye achatakura mhosva yemudzimai wake.+ 16  “Iyi ndiyo mirau yakarayirwa Mozisi naJehovha pamusoro pemurume nemudzimai wake, uye pamusoro pababa nemwanasikana wavo achiri mudiki, achiri kugara mumba mababa vake.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “chero mhiko yekurwadzisa mweya.”