Numeri 28:1-31

 • Zvaiitwa pakupa mipiro yakasiyana-siyana (1-31)

  • Mipiro yezuva rega rega (1-8)

  • YepaSabata (9, 10)

  • Mipiro yemwedzi nemwedzi (11-15)

  • YePaseka (16-25)

  • YeMutambo Wemavhiki (26-31)

28  Jehovha akazoti kuna Mozisi:  “Rayira vaIsraeri, uvaudze kuti, ‘Munofanira kuva nechokwadi chekuti mandiunzira mupiro wangu, chingwa changu. Mipiro yangu inopiswa nemoto inonhuhwirira zvakanaka* kwandiri, inofanira kupiwa panguva yayo.’+  “Uye uti kwavari, ‘Uyu ndiwo mupiro unopiswa nemoto wamuchauya nawo kuna Jehovha: pazuva, makwayana makono maviri akanaka ane gore rimwe chete semupiro unopiswa unogara uchipiwa.+  Muchapa gwayana gono rimwe chete mangwanani, rimwe racho mozoripa panguva yerubvunzavaeni,*+  pamwe chete nechegumi cheefa* yefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta akasvinwa anokwana chikamu chimwe pazvikamu zvina zvehini* kuti uve mupiro wezviyo.*+  Iwo mupiro unogara uchipiswa nemoto+ wakatanga kupiwa paGomo reSinai kuti unhuhwirire zvakanaka,* mupiro unopisirwa Jehovha nemoto,  pamwe chete nemupiro wacho wechinwiwa, chikamu chimwe chete pazvina chehini pagwayana gono rimwe nerimwe.+ Dururirai Jehovha chinwiwa chacho chinodhaka munzvimbo tsvene.  Uye muchapa rimwe gwayana racho gono panguva yerubvunzavaeni.* Mucharipa pamwe chete nemupiro wezviyo nemupiro wechinwiwa sezvamunenge maita mangwanani, uve mupiro unopiswa nemoto, unonhuhwirira zvakanaka* kuna Jehovha.+  “‘Asi kana riri zuva reSabata,+ mupiro wacho unofanira kuva makwayana makono akanaka maviri ane gore rimwe chete, nemupiro wezviyo wezvegumi zviviri zveefa zvefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta, pamwe chete nemupiro wechinwiwa. 10  Uyu ndiwo mupiro unopiswa wepaSabata, pamwe chete nemupiro unopiswa wagara uchipiwa, nemupiro wawo wechinwiwa.+ 11  “‘Panotanga mwedzi wega wega* muchapa Jehovha mupiro unopiswa wemikono yemombe midiki miviri, gondohwe rimwe chete, nemakwayana makono akanaka manomwe ane gore rimwe chete,+ 12  nezvegumi zvitatu zvechiyero chefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta semupiro wezviyo+ unopiwa pamwe chete nemukono wemombe mumwe nemumwe, uye mupiro wezviyo wezvegumi zviviri zvechiyero chefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta unopiwa pamwe chete negondohwe racho rimwe chete,+ 13  uye mupiro wezviyo wechegumi chechiyero chefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta unopiwa pamwe negwayana gono rimwe nerimwe, semupiro unopiswa unonhuhwirira zvakanaka*+ unopisirwa Jehovha nemoto. 14  Uye mipiro yazvo yezvinwiwa inofanira kuva hafu yehini yewaini pamukono wemombe+ uye chikamu chimwe pazvitatu chehini pagondohwe+ uye chikamu chimwe pazvina chehini pagwayana gono.+ Uyu ndiwo mupiro unopiswa mwedzi nemwedzi kwegore rese. 15  Uyewo mbudzana imwe chete inofanira kupiwa kuti ive chibayiro chechivi kuna Jehovha kuwedzera pamupiro unopiswa wagara uchipiwa pamwe nemupiro wacho wechinwiwa. 16  “‘Mumwedzi wekutanga, pazuva rechi14 remwedzi wacho, pachava nePaseka yaJehovha.+ 17  Uye pazuva rechi15 remwedzi uyu, pachava nemutambo. Chingwa chisina mbiriso chichadyiwa kwemazuva manomwe.+ 18  Pazuva rekutanga pachava nekuungana kutsvene. Hamufaniri kutomboita basa rakaoma. 19  Uye muchauya nemupiro unopisirwa Jehovha nemoto, wemikono yemombe miviri midiki, gondohwe rimwe chete, nemakwayana makono manomwe ane gore rimwe chete. Munofanira kupa mhuka dzakanaka.+ 20  Munofanira kudzipa pamwe chete nemipiro yadzo yezviyo yefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta,+ zvegumi zvechiyero zvitatu pamikono yemombe uye zvegumi zvechiyero zviviri pagondohwe. 21  Muchapa chegumi chechiyero pagwayana gono rimwe nerimwe pamakwayana acho makono manomwe, 22  pamwe nembudzi imwe chete yechibayiro chechivi kuti ikuyananisirei. 23  Munofanira kupa izvi kuwedzera pamupiro unopiswa wagara uchipiwa mangwanani. 24  Muchapa izvi saizvozvo zuva rimwe nerimwe kwemazuva manomwe sezvekudya,* mupiro unopiswa nemoto unonhuhwirira zvakanaka* kuna Jehovha. Zvinofanira kupiwa pamwe nemupiro unopiswa wagara uchipiwa, nemupiro wacho wechinwiwa. 25  Pazuva rechinomwe munofanira kuva nekuungana kutsvene.+ Hamufaniri kutomboita basa rakaoma.+ 26  “‘Pazuva rezvibereko zvinotanga kuibva,+ pamunouya nemupiro wezviyo zvitsva kuna Jehovha,+ munofanira kuva nekuungana kutsvene pamutambo wenyu wemavhiki.+ Hamufaniri kutomboita basa rakaoma.+ 27  Munofanira kupa mupiro unopiswa nemoto, unonhuhwirira zvakanaka* kuna Jehovha wemikono yemombe miviri, gondohwe rimwe chete, nemakwayana makono manomwe ane gore rimwe chete,+ 28  nemupiro wazvo wezviyo wefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta, zvegumi zvitatu zvechiyero pamukono wemombe mumwe nemumwe, zvegumi zviviri zvechiyero pagondohwe racho rimwe chete, 29  chegumi chechiyero pagwayana gono rimwe nerimwe pamakwayana acho makono manomwe, 30  pamwe nembudzana imwe chete yekukuyananisirai.+ 31  Muchazvipa kuwedzera pamupiro unopiswa wagara uchipiwa pamwe nemupiro wacho wezviyo. Dzinofanira kuva mhuka dzakanaka,+ pamwe chete nemipiro yadzo yezvinwiwa.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “zvinozorodza.”
Iyi inguva inenge ichangovira zuva asi kusati kwasviba.
Efa uwandu hwaizadza mudziyo wemarita 22. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Hini yakanga yakaenzana nemarita 3,67. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
ChiHeb., “zvinozorodza.”
Iyi inguva inenge ichangovira zuva asi kusati kwasviba.
ChiHeb., “zvinozorodza.”
ChiHeb., “mwedzi yenyu.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”
ChiHeb., “sechingwa.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”