Numeri 23:1-30

  • Chirevo chaBharami chekutanga (1-12)

  • Chirevo chaBharami chechipiri (13-30)

23  Bharami akabva ati kuna Bharaki: “Vaka atari nomwe panzvimbo iyi,+ uye ndigadzirire mikono minomwe yemombe nemakondohwe manomwe.”  Bharaki akabva angoita zvakanga zvataurwa naBharami. Uye Bharaki naBharami vakabayira mukono mumwe chete wemombe negondohwe rimwe chete paatari imwe neimwe.+  Bharami akabva ati kuna Bharaki: “Sara pano, pedyo nechibayiro chako chinopiswa, ini ndiende. Zvimwe Jehovha achataura neni. Chero zvaanenge andiratidza, ndichakuudza.” Saka akaenda kuchikomo chakanga chisina chinhu.  Mwari akabva ataura naBharami,+ uyo akabva ati kwaari: “Ndagadzira atari nomwe mumitsara, ndikabayira mukono mumwe chete wemombe negondohwe rimwe chete paatari imwe neimwe.”  Jehovha akaisa shoko iri mumuromo maBharami:+ “Dzokera kuna Bharaki, uye izvi ndizvo zvaunofanira kutaura.”  Saka akadzokera uye akaona kuti Bharaki nemachinda ese eMoabhi vakanga vakamira pedyo nechibayiro chake chinopiswa.  Akabva ataura chirevo ichi achiti:+ “Bharaki mambo weMoabhi akanditora kubva kuAramu,+Kubva kumakomo ekumabvazuva: ‘Uya unditukire Jakobho. Chokwadi, uya utsoropodze Israeri.’+   Ndingatuka sei vaya vasina kutukwa naMwari? Uye ndingatsoropodza sei vaya vasina kutsoropodzwa naJehovha?+   Ndinovaona ndiri pamusoro pematombo,Uye ndinovaona ndiri pazvikomo. Serudzi, vanogara ikoko vari vega;+Havazviverengere pakati pemamwe marudzi.+ 10  Ndiani anogona kuverenga guruva raJakobho+Kana kuverenga kunyange chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvaIsraeri? Regai ndife zvangu* sekufa kunoita vakarurama,Uye kuguma kwangu ngakufanane nekwavo.” 11  Bharaki akabva ati kuna Bharami: “Chii ichi chawandiitira? Ndakakutora kuti utuke vavengi vangu, asi watovakomborera zvako.”+ 12  Akapindura kuti: “Ndorega here kutaura zvinenge zvaiswa mumuromo mangu naJehovha?”+ 13  Bharaki akati kwaari: “Uya tiende kune imwe nzvimbo paunogona kuvaona uri. Uchangoona vamwe vacho; hauzovaoni vese. Unditukire vanhu ivavo uri ipapo.”+ 14  Saka akaenda naye kusango reZofimu, pamusoro pePisga,+ akavaka atari nomwe uye akabayira mukono mumwe chete wemombe negondohwe rimwe chete paatari imwe neimwe.+ 15  Saka Bharami akati kuna Bharaki: “Sara pano, pedyo nechibayiro chako chinopiswa, pandiri kumbonotaura naye ndiri uko.” 16  Uye Jehovha akataura naBharami, akaisa shoko iri mumuromo make:+ “Dzokera kuna Bharaki, uye izvi ndizvo zvaunofanira kutaura.” 17  Saka akasvika kwaaiva, akaona kuti akanga akamumirira ari pedyo nechibayiro chake chinopiswa, uye aiva nemachinda eMoabhi. Bharaki akamubvunza kuti: “Jehovha ati chii?” 18  Akabva ataura chirevo ichi achiti:+ “Simuka, Bharaki, uteerere. Ndinzwe, haiwa iwe mwanakomana waZipori. 19  Mwari haasi munhuwo zvake anotaura nhema,+Uye haana kufanana nemwanakomana wemunhu anochinja pfungwa.*+ Kana akataura chimwe chinhu, angarega kuchiita here? Kana akataura, anotadza kuzvizadzisa here?+ 20  Ona! Ndakatorwa kuti ndikomborere;Iye zvino akomborera,+ uye handigoni kuzvichinja.+ 21  Haadi kuona Jakobho achiitirwa zveuroyi,Uye haaregi Israeri achisangana nematambudziko. Jehovha Mwari wake anavo,+Uye anorumbidzwa chaizvo samambo pakati pavo. 22  Mwari ari kuvabudisa muIjipiti.+ Akaita senyanga dzenzombe yemusango kwavari.+ 23  Nekuti Jakobho haazoshurudzirwi,+Uye hakuna kana kushopera kungaitirwa kukuvadza Israeri.+ Panguva ino zvinogona kunzi nezvaJakobho naIsraeri: ‘Onai zvaitwa naMwari!’ 24  Rudzi urwu ruchasimuka seshumba,Uye ruchasimuka rwega seshumba.+ Haisi kuzorara pasi kusvikira yadya mhuka yayabataUye yanwa ropa remhuka dzayauraya.” 25  Bharaki akabva ati kuna Bharami: “Kana usingagoni kumutuka, saka chiregawo kumukomborera.” 26  Bharami akapindura Bharaki achiti: “Handina kukuudza here kuti, ‘Ndichaita zvese zvinenge zvataurwa naJehovha’?”+ 27  Bharaki akati kuna Bharami: “Ndapota, uya ndikuendese kune imwezve nzvimbo. Zvimwe zvichange zvakarurama kuna Mwari wechokwadi kuti unditukire Israeri uri ipapo.”+ 28  Saka Bharaki akaenda naBharami pamusoro pePeori, pakatarisana neJeshimoni.*+ 29  Bharami akabva ati kuna Bharaki: “Vaka atari nomwe panzvimbo iyi, uye ndigadzirire mikono minomwe yemombe nemakondohwe manomwe.”+ 30  Saka Bharaki akaita zvakanga zvataurwa naBharami, uye akabayira mukono mumwe chete wemombe negondohwe rimwe chete paatari imwe neimwe.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Regai mweya wangu ufe.”
Kana kuti “anozvidemba.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “negwenga; nerenje.”