Numeri 2:1-34

 • Musasa unorongwa mumapoka emadzinza matatu matatu (1-34)

  • Boka raJudha nechekumabvazuva (3-9)

  • Boka raRubheni nechekumaodzanyemba (10-16)

  • Musasa wevaRevhi uri pakati (17)

  • Boka raEfremu nechekumavirira (18-24)

  • Boka raDani nechekuchamhembe (25-31)

  • Nhamba yevarume vese vakaverengwa (32-34)

2  Jehovha akazotaura naMozisi naAroni, achiti:  “VaIsraeri vanofanira kudzika misasa yavo kunenge kwakagoverwa mapoka avo emadzinza matatu,+ murume mumwe nemumwe pedyo nechiratidzo cheimba yemadzibaba ake. Vanofanira kudzika misasa yavo yakatarisa tende rekusanganira, vakaritenderedza.  “Vaya vachadzika musasa nechekumabvazuva, vachava boka remadzinza matatu remusasa waJudha maererano nezvikwata zvavo;* jinda revanakomana vaJudha ndiNashoni+ mwanakomana waAminadhabhi.  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 74 600.+  Vedzinza raIsakari ndivo vachadzika musasa pedyo naye; jinda revanakomana vaIsakari ndiNetaneri+ mwanakomana waZuari.  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 54 400.+  Dzinza rinozotevera nderaZebhuroni; jinda revanakomana vaZebhuroni ndiEriyabhi+ mwanakomana waHeroni.  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 57 400.+  “Vese vakanyorwa muuto remusasa waJudha vanosvika 186 400. Ndivo vanofanira kutanga kuputsa musasa.+ 10  “Boka remadzinza matatu remusasa waRubheni+ richava nechekumaodzanyemba maererano nezvikwata zvavo;* jinda revanakomana vaRubheni ndiErizuri+ mwanakomana waShedheuri. 11  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 46 500.+ 12  Vedzinza raSimiyoni ndivo vachadzika musasa pedyo naye; jinda revanakomana vaSimiyoni ndiSherumieri+ mwanakomana waZurishadhai. 13  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 59 300.+ 14  Dzinza rinozotevera nderaGadhi; jinda revanakomana vaGadhi ndiEriyasafi+ mwanakomana waReueri. 15  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 45 650.+ 16  “Vese vakanyorwa muuto remusasa waRubheni vanosvika 151 450, uye ndivo vanofanira kuva vechipiri kuputsa musasa.+ 17  “Panotamiswa tende rekusanganira,+ musasa wevaRevhi unofanira kuva nechepakati pemimwe misasa. “Vanofanira kufamba vakarongwa semagariro avanoita mumisasa,+ mumwe nemumwe ari panzvimbo yake, maererano nemapoka avo emadzinza matatu. 18  “Boka remadzinza matatu remusasa waEfremu richava nechekumavirira maererano nezvikwata zvavo;* jinda revanakomana vaEfremu ndiErishama+ mwanakomana waAmihudhi. 19  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 40 500.+ 20  Dzinza rinozomutevera nderaManase;+ jinda revanakomana vaManase ndiGamarieri+ mwanakomana waPedhazuri. 21  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 32 200.+ 22  Dzinza rinozotevera nderaBhenjamini; jinda revanakomana vaBhenjamini ndiAbhidhani+ mwanakomana waGidhiyonai. 23  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 35 400.+ 24  “Vese vakanyorwa muuto remusasa waEfremu vanosvika 108 100, uye ndivo vanofanira kuva vechitatu kuputsa musasa.+ 25  “Boka remadzinza matatu remusasa waDhani richava nechekuchamhembe maererano nezvikwata zvavo;* uye jinda revanakomana vaDhani ndiAhiezeri+ mwanakomana waAmishadhai. 26  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 62 700.+ 27  Vedzinza raAsheri ndivo vachadzika musasa pedyo naye; jinda revanakomana vaAsheri ndiPagieri+ mwanakomana waOkrani. 28  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 41 500.+ 29  Dzinza rinozotevera nderaNaftari; jinda revanakomana vaNaftari ndiAhira+ mwanakomana waEnani. 30  Vaya vakaverengwa muuto rake vanosvika 53 400.+ 31  “Vese vakanyorwa muuto remusasa waDhani vanosvika 157 600. Ndivo vanofanira kupedzisira kuputsa musasa,+ maererano neboka ravo remadzinza matatu.” 32  Ava ndivo vaIsraeri vakaverengwa maererano nedzimba dzemadzibaba avo; vese vaiva mumisasa vakanyorwa kuti vave mauto vaiva 603 550.+ 33  Asi vaRevhi havana kunyorwa+ pamwe nevamwe vaIsraeri,+ sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 34  VaIsraeri vakaita zvese zvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Izvi ndizvo zvavaiita pavaidzika misasa yavo maererano nemapoka avo emadzinza matatu+ uye pavaiputsa musasa,+ mumwe nemumwe nemhuri yake uye maererano neimba yemadzibaba ake.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “nemauto avo.”
ChiHeb., “nemauto avo.”
ChiHeb., “nemauto avo.”
ChiHeb., “nemauto avo.”