Numeri 18:1-32

  • Mabasa evapristi nevaRevhi (1-7)

  • Migove yevapristi (8-19)

    • Sungano yemunyu (19)

  • VaRevhi vaizopiwa chegumi vopawo chegumi (20-32)

18  Jehovha akabva ati kuna Aroni: “Iwe nevanakomana vako neveimba yababa vako vauinavo muchazvidavirira kana paine chinenge chakanganiswa panzvimbo tsvene,+ uye iwe nevanakomana vako vauinavo muchazvidavirira kana paine chakanganiswa paupristi hwenyu.+  Uyawo nehama dzako dzedzinza raRevhi, dzinza ratateguru vako, kuti dzibatane newe uye dzikushumire,+ iwe nevanakomana vako, pamberi petende reChipupuriro.+  Vanofanira kuita mabasa avo avanokuitira uye avanoita mutende rese.+ Asi havafaniri kuswedera pedyo nemidziyo yenzvimbo tsvene neatari, kuti ivo newe murege kufa.+  Vachabatana newe voita mabasa avo mutende rekusanganira nemabasa ese emutende, uye hapana munhu asina mvumo* anobvumirwa kuswedera kwamuri.+  Munofanira kuita mabasa enyu epanzvimbo tsvene+ neepaatari,+ kuti vaIsraeri varege kuzotsamwirwazve.+  Ini ndatora hama dzenyu, vaRevhi, pakati pevaIsraeri, kuti vave chipo chenyu.+ Vakapiwa kuna Jehovha kuti vaite basa repatende rekusanganira.+  Iwe nevanakomana vako munofanira kuita mabasa enyu eupristi ane chekuita neatari nezvinhu zviri mukati meketeni,+ uye munofanira kuita basa iri.+ Ndakupai basa reupristi sechipo chenyu, uye munhu wese asina mvumo* anoswedera pedyo anofanira kuurayiwa.”+  Jehovha akataurazve naAroni, akati: “Ini pachangu ndakupa basa rekuchengeta mipiro yandinopiwa.+ Ndapa iwe nevanakomana vako chikamu chezvinhu zvese zvitsvene zvinobviswa nevaIsraeri kuti ugare uri mugove wenyu.+  Izvi zvichava zvako pamipiro mitsvenetsvene inoita zvekupiswa nemoto: mipiro yese yavanopa, kusanganisira mipiro yavo yezviyo*+ nezvibayiro zvavo zvechivi+ uye zvibayiro zvavo zvemhosva+ zvavanouya nazvo kwandiri. Icho chinhu chitsvenetsvene kwauri nekuvanakomana vako. 10  Unofanira kuzvidyira munzvimbo tsvenetsvene.+ Vanhurume vese vanogona havo kuzvidya. Chichava chinhu chitsvene kwauri.+ 11  Izvi ndezvako zvakare: zvipo zvavanouya nazvo+ pamwe chete nemipiro yese yevaIsraeri inovheyeswa.+ Ndazvipa iwe nevanakomana vako nevanasikana vako vauinavo kuti zvigare zviri mugove wenyu.+ Munhu wese akachena ari mumba mako anogona hake kuzvidya.+ 12  “Mafuta avo akanakisisa newaini yavo yakanakisisa nezviyo zvavo zvakanakisisa, nezvibereko zvavo zvekutanga+ zvavanopa Jehovha, ndiri kuzvipa iwe.+ 13  Zvibereko zvese zvinotanga kuibva munyika yavo, zvavachauya nazvo kuna Jehovha, zvichava zvako.+ Munhu wese akachena ari mumba mako anogona hake kuzvidya. 14  “Zvinhu zvese zvakatsaurirwa* pakati paIsraeri zvinofanira kuva zvako.+ 15  “Zvinhu zvese zvinotanga kuberekwa pazvinhu zvese zvipenyu,*+ zvavanouya nazvo kuna Jehovha, angava munhu kana mhuka, zvinofanira kuva zvako. Asi unofanira kudzikinura matangwe evanhu,+ uye mhuka dzisina kuchena dzinotanga kuberekwa.+ 16  Unofanira kuadzikinura nemutengo wekudzikinura paanenge ava nemwedzi mumwe chete zvichikwira, uchishandisa ukoshi hwakatarwa hwemashekeri* esirivha mashanu,+ zvichienderana neshekeri renzvimbo tsvene.* Magera* 20. 17  Asi usadzikinura mukono wemombe unotanga kuberekwa kana gwayana gono rinotanga kuberekwa kana mbudzi inotanga kuberekwa.+ Izvo zvinhu zvitsvene. Unofanira kusasa ropa razvo paatari,+ uye unofanira kuita kuti mafuta azvo apfungaire sechibayiro chinopiswa nemoto kuti chinhuhwirire zvakanaka* kuna Jehovha.+ 18  Uye nyama yazvo inofanira kuva yako. Sezvinongoitwa chityu* chemupiro unovheyeswa uye gumbo rekurudyi, nyama yacho inofanira kuva yako.+ 19  Iwe nevanakomana vako nevanasikana vako vauinavo, ndakupai mipiro yese mitsvene ichapiwa Jehovha nevaIsraeri,+ kuti irambe iri mugove wenyu.+ Iyi isungano yemunyu* ichagara iripo pamberi paJehovha kwauri nekuvana vako vauinavo.” 20  Jehovha akaenderera mberi achiti kuna Aroni: “Hauzovi nenhaka munyika yavo, uye hauzovi nemugove wevhu pakati pavo.+ Ini ndini mugove wako nenhaka yako pakati pevaIsraeri.+ 21  “Iye zvino ona kuti ndapa vanakomana vaRevhi zvegumi zvese+ pakati paIsraeri kuti ive nhaka yavo nekuti vari kuita basa ravo rekushumira patende rekusanganira. 22  VaIsraeri havafanirizve kuswedera pedyo netende rekusanganira nekuti vakadaro vanenge vaita chivi uye vachafa. 23  VaRevhi ndivo vanofanira kuita basa repatende rekusanganira, uye ndivo vachazvidavirira kukanganisa kwavo.+ Uyu murau uchagara uripo muzvizvarwa zvenyu zvese kuti havafaniri kuwana nhaka pakati pevaIsraeri.+ 24  Nekuti ndapa vaRevhi chegumi chichabviswa nevaIsraeri kuna Jehovha kuti ive nhaka yavo. Ndokusaka ndati kwavari, ‘Havafaniri kuwana nhaka pakati pevaIsraeri.’”+ 25  Jehovha akabva ati kuna Mozisi: 26  “Unofanira kuudza vaRevhi kuti, ‘Muchagamuchira chegumi chinobva kuvaIsraeri chandakupai kuti chive nhaka yenyu,+ uye munofanira kupa Jehovha mupiro wechegumi chinobva pachegumi chacho.+ 27  Uye uyu uchatorwa semupiro wenyu, sekunge kuti mabvisa zviyo zvepaburiro*+ kana kuti waini yemuchisviniro kana kuti mafuta emuchisviniro. 28  Izvi zvichaita kuti mupewo Jehovha mupiro unobva pane zvegumi zvenyu zvese zvamuchagamuchira kubva kuvaIsraeri, uye munofanira kutora pazviri mupiro waJehovha moupa Aroni. 29  Muchapa mupiro wezvinhu zvese kuna Jehovha muchitora pazvakanakisisa zvezvipo zvamunopiwa+ sezvinhu zvitsvene.’ 30  “Uye unofanira kuti kwavari, ‘Pamunopa zvakanakisisa zvacho, zvichatorwa sekuti vaRevhi vabvisa zvibereko zvepaburiro uye zvibereko zvechisviniro chewaini kana kuti chemafuta. 31  Imi nemhuri dzenyu munogona henyu kuzvidyira chero pamunenge muri, nekuti ndiwo mubayiro wenyu webasa renyu repatende rekusanganira.+ 32  Hamusi kuzonzi maita chivi nekuzvidya kana muchipa mupiro wezvakanakisisa zvacho, uye hamufaniri kusvibisa zvinhu zvitsvene zvevaIsraeri, nekuti mukadaro muchafa.’”+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “mutorwa wese,” kureva, munhu asiri weimba yaAroni.
ChiHeb., “mutorwa wese,” kureva, munhu asiri weimba yaAroni.
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Kureva kuti zvinhu zvese zvakanzi zvitsvene kuna Mwari nekuti zvakapiwa Mwari zvisingazokwanisi kudzorerwa munhu wacho akazvipa kana kudzikinurwa.
ChiHeb., “panyama yemarudzi ese.”
Shekeri rimwe chete rainge rakaenzana nemagiramu 11,4. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kana kuti “neshekeri dzvene.”
Gera rainge rakaenzana nemagiramu 0,57. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
ChiHeb., “zvinozorodza.”
Iyi inyama yepachipfuva pemhuka, panosangana mbabvu.
Kureva, sungano isingaputswi uye isingachinji.