Numeri 17:1-13

  • Tsvimbo yaAroni inobuda nhungirwa (1-13)

17  Jehovha akabva ati kuna Mozisi:  “Taura nevaIsraeri, utore kwavari tsvimbo imwe chete paimba imwe neimwe yemadzibaba avo, kumachinda edzimba dzemadzibaba avo,+ dzisvike tsvimbo 12. Nyora zita remumwe nemumwe patsvimbo yake.  Unofanira kunyora zita raAroni patsvimbo yaRevhi, nekuti imba imwe neimwe yemadzibaba avo ine tsvimbo imwe chete.  Isa tsvimbo dzacho mutende rekusanganira pamberi peChipupuriro,+ pandinogara ndichisangana nemi.+  Uye tsvimbo yemurume wandichasarudza+ ichatungira, uye ndichaita kuti vaIsraeri vanyarare pakugunun’una kwavari kundiitira+ uye kugunun’una kwavari kukuitirawo.”+  Saka Mozisi akataura nevaIsraeri, uye machinda avo ese akamupa tsvimbo, tsvimbo imwe chete pajinda rimwe nerimwe reimba yemadzibaba avo, tsvimbo 12, uye tsvimbo yaAroni yaivawo pakati petsvimbo dzavo.  Mozisi akabva aisa tsvimbo dzacho pamberi paJehovha mutende reChipupuriro.  Zuva rakatevera racho Mozisi paakapinda mutende reChipupuriro, tsvimbo yaAroni yeimba yaRevhi yakanga yatungira uye yaibudisa nhungirwa, ichitumbuka maruva, uye ichibereka maarumondi akaibva.  Mozisi akabva abvisa tsvimbo dzese pamberi paJehovha, akaenda nadzo kuvaIsraeri vese. Vakadzitarisa, uye mumwe nemumwe akatora tsvimbo yake. 10  Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Dzorera tsvimbo yaAroni+ pamberi peChipupuriro ichengetwe kuti chive chiratidzo+ kuvanakomana vekupanduka,+ kuti kugunun’una kwavari kundiitira kupere, uye kuti varege kufa.” 11  Mozisi akabva angoita zvaakanga arayirwa naJehovha. Akaita izvozvo chaizvo. 12  VaIsraeri vakabva vati kuna Mozisi: “Iye zvino tava kuzofa, tichaparara, tese tichaparara! 13  Munhu wese angoswedera pedyo netebhenekeri yaJehovha, achafa!+ Tofa mafiro iwayo here?”+

Mashoko Emuzasi