Numeri 15:1-41

  • Mitemo yekupa mipiro (1-21)

    • Mutemo mumwe chete kuvaIsraeri nekuvatorwa (15, 16)

  • Mipiro yezvivi zvinoitwa munhu asingazivi (22-29)

  • Kurangwa kwaiitwa munhu aitadza achiziva (30, 31)

  • Kuurayiwa kwemunhu akatyora mutemo weSabata (32-36)

  • Vanofanira kuisa masa panguo dzavo (37-41)

15  Jehovha akataurazve naMozisi, achiti:  “Taura nevaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana mazopinda munyika yandichakupai kuti mugare,+  mava kupa Jehovha chibayiro chinopiswa nemoto muchitora pamombe kana kuti pamakwai nembudzi, chingava chibayiro chinopiswa+ kana chibayiro chekuita mhiko yakasiyana nedzimwe kana mupiro wekungopa nekuzvidira+ kana mupiro unopiwa mumwaka yemitambo,+ kuti kuve kunhuhwirira kwakanaka* kuna Jehovha,+  munhu wacho anenge achipa anofanirawo kuuya kuna Jehovha nemupiro wezviyo* wefurawa yakatsetseka+ unosvika chegumi cheefa,* wakasanganiswa nechikamu chimwe chete pazvina chehini* yemafuta.  Munofanira kupawo waini kuti ive mupiro wechinwiwa, chikamu chimwe chete pazvina chehini, pamunopa chibayiro chinopiswa+ kana kuti pamunobayira gwayana gono rimwe nerimwe.  Kana riri gondohwe, munofanira kupa mupiro wezviyo wezvegumi zveefa zviviri zvefurawa yakatsetseka, yakasanganiswa nemafuta anosvika chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvehini.  Uye munofanira kuuya newaini kuti ive mupiro wechinwiwa, chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvehini, kuti inhuhwirire zvakanaka* kuna Jehovha.  “‘Asi kana muchipa mukono wemombe sechibayiro chinopiswa+ kana kuti muchipa chibayiro chekuita mhiko yakasiyana nedzimwe+ kana kuti chibayiro cherugare kuna Jehovha,+  munofanira kupa mukono wacho wemombe pamwe chete nemupiro wezviyo+ unokwana zvegumi zvitatu zvefurawa yakatsetseka, yakasanganiswa nemafuta anokwana hafu yehini. 10  Munofanira kuuyawo newaini kuti ive mupiro wechinwiwa,+ hafu yehini, kuti uve mupiro unopiswa nemoto, unonhuhwirira zvakanaka* kuna Jehovha. 11  Izvi ndizvo zvinofanira kuitwa panopiwa mukono wemombe mumwe nemumwe kana gondohwe rimwe nerimwe kana gwayana gono rimwe nerimwe kana kuti mbudzi imwe neimwe. 12  Pasinei nekuti zvamunopa zvakawanda sei, munofanira kuita saizvozvo pachimwe nechimwe chazvo, maererano nekuwanda kwazvo. 13  Izvi ndizvo zvinofanira kuitwa nemuIsraeri wese paanopa mupiro unopiswa nemoto, kuti unhuhwirire zvakanaka* kuna Jehovha. 14  “‘Kana mutorwa anogara nemi kana kuti munhu agara pakati penyu kwezvizvarwa zvenyu zvakawanda achifanira kupawo chibayiro chinopiswa nemoto kuti chinhuhwirire zvakanaka* kuna Jehovha, anofanira kuita sezvamunoitawo.+ 15  Imi veungano pamwe chete nemutorwa anogara nemi muchava nemurau mumwe chete. Uchava murau unogara uripo kwezvizvarwa zvenyu zvese. Mutorwa anofanira kuva akafanana nemi pamberi paJehovha.+ 16  Panofanira kuva nemutemo mumwe chete nemutongo mumwe chete kwamuri nekumutorwa ari kugara nemi.’” 17  Jehovha akaenderera mberi achiti kuna Mozisi: 18  “Taura nevaIsraeri, uvaudze kuti, ‘Pamunopinda munyika yandiri kukuendesai, 19  modya zvekudya zvenyika yacho,+ munofanira kupa Jehovha mupiro. 20  Munofanira kupa mupiro wezvibereko zvekutanga+ weupfu husina kutsetseka uri wechingwa cheraundi.* Munofanira kuhupa sekupa kwamunoita mupiro unobva paburiro.* 21  Zvimwe zvibereko zvenyu zvekutanga zveupfu husina kutsetseka munofanira kuzvipa semupiro kuna Jehovha muzvizvarwa zvenyu zvese. 22  “‘Kana mukakanganisa, motadza kuchengeta mirayiro yese iyi yakataurwa naJehovha kuna Mozisi, 23  zvese zvamakarayirwa naJehovha achishandisa Mozisi kubvira pazuva iro Jehovha akapa murayiro zvichienda mberi muzvizvarwa zvenyu zvese, 24  uye kana zvakaitwa musingazivi uye ungano isingazvizivi, ungano yese inofanira kupira mukono wemombe sechibayiro chinopiswa kuti chinhuhwirire zvakanaka* kuna Jehovha, pamwe nemupiro wawo wezviyo nemupiro wawo wechinwiwa sezvagara zvichiitwa,+ uye mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi.+ 25  Mupristi anofanira kuyananisira ungano yese yevaIsraeri, uye vacharegererwa,+ nekuti vakaita vasingazivi, uye nekuti vakauya nechibayiro chavo chinopisirwa Jehovha nechibayiro chavo chechivi pamberi paJehovha chekukanganisa kwavakaita. 26  Ungano yese yevaIsraeri nemutorwa ari kugara pakati pavo vacharegererwa, nekuti vanhu vacho vese vakatadza vasingazivi. 27  “‘Kana munhu akatadza nekusaziva, anofanira kuuya nembudzi hadzi isati yapfuura gore kuti ive chibayiro chechivi.+ 28  Uye mupristi achayananisira munhu wacho akakanganisira Jehovha asingazivi, kuti chivi chacho chiyananisirwe, uye acharegererwa.+ 29  Kana pari panyaya dzekuti munhu anotadza asingazivi, panofanira kuva nemutemo mumwe chete kuvaIsraeri, nekumutorwa ari kugara pakati pavo.+ 30  “‘Asi munhu anotadza achiziva hake,+ angava chizvarwa chemunyika yenyu kana kuti mutorwa, anenge achimhura Jehovha saka anofanira kubviswa pakati pevanhu vake.* 31  Nekuti ashora shoko raJehovha uye atyora murayiro wake, munhu iyeye anotofanira kuurayiwa.+ Inenge iri mhosva yake.’”+ 32  VaIsraeri pavakanga vari murenje, vakaona mumwe murume achitsvaga huni pazuva reSabata.+ 33  Vaya vakamuona achitsvaga huni vakabva vauya naye kuna Mozisi naAroni nekuungano yese. 34  Vakamuisa muusungwa+ nekuti zvakanga zvisati zvanyatsotaurwa kuti anofanira kuitwa sei. 35  Uye Jehovha akati kuna Mozisi: “Murume wacho anotofanira kuurayiwa,+ uye ungano yese inofanira kumutema nematombo kunze kwemusasa.”+ 36  Saka ungano yese yakamubudisa kunze kwemusasa, ikamutema nematombo akafa, sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 37  Jehovha akaenderera mberi achiti kuna Mozisi: 38  “Taura nevaIsraeri, uvaudze kuti vagadzire masa* pamipendero yenguo dzavo muzvizvarwa zvavo zvese, vaise tambo yebhuruu panotangira mupendero une masa wenguo yacho.+ 39  ‘Munofanira kuva nemupendero uyu une masa kuitira kuti pamunouona muyeuke mirayiro yese yaJehovha, moichengeta.+ Hamufaniri kutevera mwoyo yenyu nemaziso enyu, zviri kuita kuti muite unzenza hwekunamata.+ 40  Izvi zvichakubatsirai kuyeuka, mochengeta mirayiro yangu yese, mova vatsvene kuna Mwari wenyu.+ 41  Ndini Jehovha Mwari wenyu, akakubudisai munyika yeIjipiti kuti ndive Mwari wenyu.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu.’”+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “kunozorodza.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Efa uwandu hwaizadza mudziyo wemarita 22. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Hini yakanga yakaenzana nemarita 3,67. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
ChiHeb., “zvinozorodza.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”
Chingwa ichi cheraundi chaiva neburi pakati.
ChiHeb., “zvinozorodza.”
Kana kuti “anofanira kuurayiwa.”
Masa itambo kana kuti shinda dzinosiyiwa dzakarembera kumucheto wemachira kana kuti zvipfeko.