Numeri 14:1-45

  • Vanhu vanoda kudzokera kuIjipiti (1-10)

    • Joshua naKarebhi vanotaura mashoko akanaka (6-9)

  • Jehovha anotsamwa; Mozisi anokumbira kuti vanhu varegererwe (11-19)

  • Chirango: makore 40 vari murenje (20-38)

  • VaIsraeri vanokundwa nevaAmareki (39-45)

14  Ungano yese yakabva yaita zhowezhowe, uye vanhu vakaramba vachiridza mhere, uye vachichema usiku ihwohwo hwese.+  VaIsraeri vese vakatanga kugunun’unira Mozisi naAroni,+ uye ungano yese yakatanga kutaura zvakaipa kwavari, ichiti: “Dai takafira hedu munyika yeIjipiti, kana kuti dai takafira hedu murenje rino!  Jehovha ari kutiendeserei kunyika iyi kuti tiurayiwe nebakatwa?+ Madzimai edu nevana vedu vachapambwa.+ Hazvisi nani here kuti tidzokere hedu kuIjipiti?”+  Vaitotaurirana vachiti: “Ngatigadzei mutungamiriri, tidzokere kuIjipiti!”+  Mozisi naAroni vakabva vapfugama, vakaisa misoro yavo pasi ungano yese yevaIsraeri yaivapo ichiona.  Joshua+ mwanakomana waNuni naKarebhi+ mwanakomana waJefune, avo vaiva pakati pevaya vakanosora* nyika, vakabvarura nguo dzavo,  uye vakati kuungano yese yevaIsraeri: “Nyika yatakafamba nemairi tichiisora inyika yakanaka kwazvo.+  Kana Jehovha akatifarira, achatiendesa kunyika iyi, otipa nyika inoyerera uchi nemukaka.+  Asi musapandukira Jehovha uye musatya vanhu vemunyika yacho,+ nekuti tichavaparadza.* Havasisina chinovadzivirira, uye Jehovha anesu.+ Musavatya.” 10  Asi ungano yese yakataura nezvekuti vatemwe nematombo.+ Kubwinya kwaJehovha kwakabva kwaonekwa nevaIsraeri vese kuri pamusoro petende rekusanganira.+ 11  Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Vanhu ava vari kuda kusvika riini vasingandiremekedzi,+ uye vari kuda kusvika riini vasingatendi mandiri pasinei nezviratidzo zvese zvandakaita pakati pavo?+ 12  Rega ndivarove nedenda, ndivadzinge, uye rega ndikuite rudzi rukuru, rune simba kuvapfuura.”+ 13  Asi Mozisi akati kuna Jehovha: “Makabudisa vanhu venyu muIjipiti muchishandisa simba renyu. Saka kana mukaita izvi, vaIjipiti vachazvinzwa,+ 14  uye vachataura nezvazvo kuvagari vemunyika ino. Naivowo vakanzwa kuti imi, Jehovha, muri pakati pevanhu ava,+ uye makazviratidza kwavari chiso nechiso.+ Ndimi Jehovha, uye gore renyu rakamira pamusoro pavo, uye munovatungamirira neshongwe yegore masikati uye neshongwe yemoto usiku.+ 15  Kana mukauraya vanhu ava vese panguva imwe chete,* marudzi akanzwa nezvemukurumbira wenyu achati: 16  ‘Jehovha akatadza kusvitsa vanhu ava munyika yaakavapikira kuti aizovapa, saka akavaurayira murenje.’+ 17  Saka ndapota, Jehovha, simba renyu ngarive guru sezvamakavimbisa pamakati: 18  ‘Jehovha, anononoka kutsamwa uye azere nerudo rusingachinji,+ anoregerera kukanganisa nekutadza, asi haazombosiyi munhu ane mhosva asina kurangwa, anoranga vanakomana nemhaka yekukanganisa kwemadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechizvarwa chechina.’+ 19  Ndapota, regererai kutadza kwevanhu ava maererano neukuru hwerudo rwenyu rusingachinji, sezvamanga muchiregerera vanhu ava kubvira muIjipiti kusvikira zvino.”+ 20  Jehovha akabva ati: “Ndavaregerera sezvawataura.+ 21  Asi kunyange zvakadaro, ndinopika neupenyu hwangu, nyika yese ichazadzwa nekubwinya kwaJehovha.+ 22  Zvisinei, hapana kana murume mumwe chete pavarume vakaona kubwinya kwangu nezviratidzo+ zvangu zvandakaita muIjipiti nemurenje asi vakaramba vachindiedza+ kagumi aka uye vakasateerera inzwi rangu+ 23  vachafa vakaona nyika yandakapikira madzibaba avo. Hapana kana mumwe wavo asingandiremekedzi achaiona.+ 24  Asi nekuti muranda wangu Karebhi+ akaratidza kuti akasiyana nevamwe, uye akaramba achinditevera nemwoyo wese, zvechokwadi ndichamuendesa kunyika kwaakaenda, uye vana vake vachaitora.+ 25  Sezvo vaAmareki nevaKenani+ vari kugara mubani, mangwana munofanira kutendeuka, monanga kurenje nenzira yekuGungwa Dzvuku.”+ 26  Jehovha akabva ati kuna Mozisi naAroni: 27  “Ungano iyi yakaipa icharamba ichindigunun’unira kusvika riini?+ Ndanzwa kugunun’una kuri kuita vaIsraeri nezvangu.+ 28  Vaudze kuti, ‘“Ndinopika neupenyu hwangu,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “ndichakuitirai zvandanzwa muchitaura!+ 29  Zvitunha zvenyu zvichawira murenje rino,+ mese vakaverengwa kubvira pane vane makore 20 zvichikwira, imi mese mandigunun’unira.+ 30  Hapana kana mumwe wenyu achapinda munyika yandakapika* kuti muchagara,+ kunze kwaKarebhi, mwanakomana waJefune naJoshua mwanakomana waNuni.+ 31  “‘“Uye ndichapinza vana venyu, vamati vachapambwa,+ uye ndivo vachaziva nyika yamakaramba.+ 32  Asi zvitunha zvenyu zvichawira murenje rino. 33  Vanakomana venyu vachava vafudzi murenje kwemakore 40,+ uye vachazvidavirira pamabasa enyu ekusatendeka,* kusvikira chitunha chenyu chekupedzisira chawa murenje.+ 34  Zvichienderana nemazuva amakasora nyika yacho, mazuva 40,+ zuva richiva gore, zuva richiva gore, muchazvidavirira kutadza kwenyu kwemakore 40,+ kuti muzive zvinoitika kana mukandipikisa.* 35  “‘“Ini, Jehovha, ndataura. Izvi ndizvo zvandichaitira ungano yese iyi yakaipa, vaya vakaungana vachipikisana neni: Vachaperera murenje rino, uye vachafira muno.+ 36  Varume vaya vakatumwa naMozisi kunosora nyika yacho uye vakaita kuti ungano yese imugunun’unire pavakadzoka vachiiudza mashoko anopedza simba nezvenyika yacho,+ 37  ivo varume vakauya nemashoko anopedza simba nezvenyika yacho vacharohwa naJehovha vofa pamberi pake.+ 38  Asi Joshua mwanakomana waNuni naKarebhi mwanakomana waJefune, avo vaiva pakati pevaya vakaenda kunosora nyika, vacharamba vari vapenyu.”’”+ 39  Mozisi paakataura mashoko aya kuvaIsraeri vese, vanhu vakatanga kuchema kwazvo. 40  Uyezve, vakafumomuka, vakaedza kukwira pamusoro pegomo, vachiti: “Iye zvino tagadzirira kukwira kunzvimbo yakataurwa naJehovha, nekuti takatadza.”+ 41  Asi Mozisi akati: “Muri kuitirei zvamusina kuudzwa naJehovha? Hazvisi kuzobudirira izvi. 42  Musaenda, nekuti Jehovha haasi pakati penyu; muchakundwa nevavengi venyu.+ 43  Nekuti vaAmareki nevaKenani vakakugarirai ikoko kuti vakurwisei,+ uye muchaurayiwa nebakatwa. Jehovha haasi kuzova nemi nekuti makasiya kutevera Jehovha.”+ 44  Zvisinei, vakazvikudza vakakwidza negomo,+ asi areka yesungano yaJehovha haina kubva mumusasa pamwe chete naMozisi.+ 45  VaAmareki nevaKenani vaigara mugomo iroro vakadzika, vakavarwisa, vakavadzingirira kusvikira kuHoma.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vakanoongorora.”
Kana kuti “nekuti ivo kudya kwedu.”
ChiHeb., “semunhu mumwe chete.”
ChiHeb., “yandakasimudzira ruoko rwangu.”
ChiHeb., “echipfambi.”
Kana kuti “kana mukavengana neni.”