Numeri 1:1-54

  • Kuverengwa kwevarume vanokwanisa kupinda muchiuto (1-46)

  • VaRevhi havapinzwi muchiuto (47-51)

  • Kurongwa zvakanaka kwemusasa (52-54)

1  Uye Jehovha akataura naMozisi murenje reSinai,+ mutende rekusanganira,+ pazuva rekutanga remwedzi wechipiri mugore rechipiri vabuda munyika yeIjipiti.+ Akati:  “Verengai+ ungano yese yevaIsraeri* mumwe nemumwe maererano nemhuri yake, maererano nedzimba dzemadzibaba avo, muchiverenga mazita evarume vese.  Iwe naAroni munofanira kuvaverenga maererano nezvikwata zvavo,* vese vane makore 20 zvichikwira+ vanokwanisa kuenda kuhondo.  “Torai murume mumwe chete mudzinza rimwe nerimwe; mumwe nemumwe anofanira kuva mukuru weimba yemadzibaba ake.+  Aya ndiwo mazita evarume vamuchamira navo: wekwaRubheni, Erizuri+ mwanakomana waShedheuri;  wekwaSimiyoni, Sherumieri+ mwanakomana waZurishadhai;  wekwaJudha, Nashoni+ mwanakomana waAminadhabhi;  wekwaIsakari, Netaneri+ mwanakomana waZuari;  wekwaZebhuroni, Eriyabhi+ mwanakomana waHeroni; 10  vekuvanakomana vaJosefa: wekwaEfremu,+ Erishama mwanakomana waAmihudhi; wekwaManase, Gamarieri mwanakomana waPedhazuri; 11  wekwaBhenjamini, Abhidhani+ mwanakomana waGidhiyonai; 12  wekwaDhani, Ahiezeri+ mwanakomana waAmishadhai; 13  wekwaAsheri, Pagieri+ mwanakomana waOkrani; 14  wekwaGadhi, Eriyasafi+ mwanakomana waDheueri; 15  wekwaNaftari, Ahira+ mwanakomana waEnani. 16  Ava ndivo vakashevedzwa pakati peungano. Ndiwo machinda+ emadzinza emadzibaba avo, vakuru vezviuru zvaIsraeri.”+ 17  Saka Mozisi naAroni vakatora varume ava vakanga vasarudzwa nemazita. 18  Vakaunganidza ungano yese pazuva rekutanga remwedzi wechipiri, kuti mumwe nemumwe anyorwe zita rake, mhuri yake, uye imba yababa vake, wese ane makore 20 zvichikwira,+ 19  sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Saka akavaverenga murenje reSinai.+ 20  Vanakomana vaRubheni, vanhu vedzinza redangwe raIsraeri,+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 21  uye vanhu vedzinza raRubheni vakaverengwa vaiva 46 500. 22  Vedzinza raSimiyoni+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 23  uye vanhu vedzinza raSimiyoni vakaverengwa vaiva 59 300. 24  Vedzinza raGadhi+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 25  uye vanhu vedzinza raGadhi vakaverengwa vaiva 45 650. 26  Vedzinza raJudha+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 27  uye vanhu vedzinza raJudha vakaverengwa vaiva 74 600. 28  Vedzinza raIsakari+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 29  uye vanhu vedzinza raIsakari vakaverengwa vaiva 54 400. 30  Vedzinza raZebhuroni+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 31  uye vanhu vedzinza raZebhuroni vakaverengwa vaiva 57 400. 32  Vedzinza raJosefa vakabva kuna Efremu,+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 33  uye vanhu vedzinza raEfremu vakaverengwa vaiva 40 500. 34  Vedzinza raManase+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 35  uye vanhu vedzinza raManase vakaverengwa vaiva 32 200. 36  Vedzinza raBhenjamini+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 37  uye vanhu vedzinza raBhenjamini vakaverengwa vaiva 35 400. 38  Vedzinza raDhani+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 39  uye vanhu vedzinza raDhani vakaverengwa vaiva 62 700. 40  Vedzinza raAsheri+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 41  uye vanhu vedzinza raAsheri vakaverengwa vaiva 41 500. 42  Vedzinza raNaftari+ vakanyorwa seizvi: mazita avo, mhuri dzavo, nedzimba dzemadzibaba avo. Varume vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa, 43  uye vanhu vedzinza raNaftari vakaverengwa vaiva 53 400. 44  Ava vakaverengwa naMozisi naAroni nemachinda 12 aIsraeri, mumwe nemumwe wemachinda aya achimiririra imba yemadzibaba ake. 45  VaIsraeri vese vaiva nemakore 20 zvichikwira vaikwanisa kuenda kuhondo vakaverengwa maererano nedzimba dzemadzibaba avo, 46  uye vanhu vese vakaverengwa vakasvika 603 550.+ 47  Asi vaRevhi+ maererano nemadzinza emadzibaba avo havana kuverengwa pakati pemamwe madzinza.+ 48  Saka Jehovha akaudza Mozisi kuti: 49  “Dzinza raRevhi chete ndiro rausingafaniri kuverenga, uye haufaniri kuvaverenga pamwe chete nevamwe vaIsraeri.+ 50  Unofanira kugadza vaRevhi kuti vave vatariri vetebhenekeri yeChipupuriro+ nemidziyo yayo yese nezvinhu zvayo zvese.+ Vachatakura tebhenekeri nemidziyo yayo yese,+ uye vachashumira ipapo,+ uye vanofanira kudzika misasa vakatenderedza tebhenekeri.+ 51  Pese panotamiswa tebhenekeri, vaRevhi ndivo vanofanira kuibvisa;+ uye pese panomiswa tebhenekeri, vaRevhi vanofanira kuimisa; uye munhu wese asingabvumirwi* anouya pedyo anofanira kuurayiwa.+ 52  “MuIsraeri mumwe nemumwe anofanira kudzika tende rake paakagoverwa mumusasa, munhu mumwe nemumwe maererano neboka rake remadzinza matatu+ zvichienderana nezvikwata zvavo.* 53  Uye vaRevhi vanofanira kudzika misasa yavo vakatenderedza tebhenekeri yeChipupuriro, kuti ungano yevaIsraeri irege kutsamwirwa;+ uye vaRevhi ndivo vanofanira kunge vachichengeta tebhenekeri* yeChipupuriro.”+ 54  VaIsraeri vakaita zvese zvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Vakaita izvozvo chaizvo.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “yevanakomana vaIsraeri.”
ChiHeb., “maererano nemauto avo.”
ChiHeb., “mutorwa wese,” kureva, munhu asiri muRevhi.
ChiHeb., “nemauto avo.”
Kana kuti “vachirinda tebhenekeri; vachiita mabasa epatebhenekeri.”