Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raNumeri

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kuverengwa kwevarume vanokwanisa kupinda muchiuto (1-46)

  • VaRevhi havapinzwi muchiuto (47-51)

  • Kurongwa zvakanaka kwemusasa (52-54)

 • 2

  • Musasa unorongwa mumapoka emadzinza matatu matatu (1-34)

   • Boka raJudha nechekumabvazuva (3-9)

   • Boka raRubheni nechekumaodzanyemba (10-16)

   • Musasa wevaRevhi uri pakati (17)

   • Boka raEfremu nechekumavirira (18-24)

   • Boka raDani nechekuchamhembe (25-31)

   • Nhamba yevarume vese vakaverengwa (32-34)

 • 3

  • Vanakomana vaAroni (1-4)

  • VaRevhi vanosarudzwa kuti vashumire (5-39)

  • Kudzikinurwa kwematangwe (40-51)

 • 4

  • Basa revaKohati (1-20)

  • Basa revaGeshoni (21-28)

  • Basa revaMerari (29-33)

  • Kuverengwa kwavo kwakanyorwa muchidimbu (34-49)

 • 5

  • Vanhu vasina kuchena vanofanira kubudiswa mumusasa (1-4)

  • Kureurura uye kuripa (5-10)

  • Zvaiitwa kana mukadzi achifungirwa kuti akaita upombwe (11-31)

 • 6

  • Mhiko yeuNaziri (1-21)

  • Kukomborera vanhu kunoitwa nevapristi (22-27)

 • 7

  • Mipiro yekukumikidza tebhenekeri (1-89)

 • 8

  • Aroni anobatidza marambi manomwe (1-4)

  • VaRevhi vanocheneswa, votanga kushumira (5-22)

  • Zera rinobvumirwa kushumira semuRevhi (23-26)

 • 9

  • Zvaiitwa kana munhu atadza kuchengeta Paseka (1-14)

  • Gore uye moto pamusoro petebhenekeri (15-23)

 • 10

  • Mabhosvo esirivha (1-10)

  • Kubva paSinai (11-13)

  • Mafambiro avaiita (14-28)

  • Hobhabhu anokumbirwa kutungamirira Israeri (29-34)

  • Munyengetero waMozisi pakuputsa musasa (35, 36)

 • 11

  • Kugunun’una kunoita kuti moto ubve kuna Mwari (1-3)

  • Vanhu vanochemera nyama (4-9)

  • Mozisi anonzwa seasina kukodzera kutungamirira vanhu (10-15)

  • Jehovha anopa vakuru 70 mweya wake (16-25)

  • Eridhadhi naMedhadhi; Joshua anoudza Mozisi kuti avarambidze kuprofita (26-30)

  • Vanhu vanopiwa zvihuta; vanorangirwa makaro (31-35)

 • 12

  • Miriyemu naAroni vanoshora Mozisi (1-3)

   • Mozisi munhu munyoro kupfuura vanhu vese (3)

  • Jehovha anopupurira Mozisi (4-8)

  • Miriyemu anorohwa nemaperembudzi (9-16)

 • 13

  • Vasori 12 vanotumwa kunoongorora Kenani (1-24)

  • Vasori 10 vanotaura mashoko anopedza vanhu simba (25-33)

 • 14

  • Vanhu vanoda kudzokera kuIjipiti (1-10)

   • Joshua naKarebhi vanotaura mashoko akanaka (6-9)

  • Jehovha anotsamwa; Mozisi anokumbira kuti vanhu varegererwe (11-19)

  • Chirango: makore 40 vari murenje (20-38)

  • VaIsraeri vanokundwa nevaAmareki (39-45)

 • 15

  • Mitemo yekupa mipiro (1-21)

   • Mutemo mumwe chete kuvaIsraeri nekuvatorwa (15, 16)

  • Mipiro yezvivi zvinoitwa munhu asingazivi (22-29)

  • Kurangwa kwaiitwa munhu aitadza achiziva (30, 31)

  • Kuurayiwa kwemunhu akatyora mutemo weSabata (32-36)

  • Vanofanira kuisa masa panguo dzavo (37-41)

 • 16

  • Kupanduka kwaKora, Dhatani, naAbhiramu (1-19)

  • Kutongwa kwevapanduki (20-50)

 • 17

  • Tsvimbo yaAroni inobuda nhungirwa (1-13)

 • 18

  • Mabasa evapristi nevaRevhi (1-7)

  • Migove yevapristi (8-19)

   • Sungano yemunyu (19)

  • VaRevhi vaizopiwa chegumi vopawo chegumi (20-32)

 • 19

  • Mombe tsvuku nemvura yekuchenesa (1-22)

 • 20

  • Miriyemu anofira kuKadheshi (1)

  • Mozisi anorova dombo uye anoita chivi (2-13)

  • Edhomu anorambidza Israeri kupfuura (14-21)

  • Kufa kwaAroni (22-29)

 • 21

  • Mambo weAradhi anokundwa (1-3)

  • Nyoka yemhangura (4-9)

  • VaIsraeri vanonyenyeredza Moabhi (10-20)

  • Mambo Sihoni wevaAmori anokundwa (21-30)

  • Mambo Ogi wevaAmori anokundwa (31-35)

 • 22

  • Bharaki anoshevedza Bharami (1-21)

  • Dhongi raBharami rinotaura (22-41)

 • 23

  • Chirevo chaBharami chekutanga (1-12)

  • Chirevo chaBharami chechipiri (13-30)

 • 24

  • Chirevo chaBharami chechitatu (1-11)

  • Chirevo chaBharami chechina (12-25)

 • 25

  • Israeri anoita chivi nevakadzi veMoabhi (1-5)

  • Finiyasi anouraya vatadzi (6-18)

 • 26

  • Kuverengwa kwechipiri kwemadzinza aIsraeri (1-65)

 • 27

  • Vanasikana vaZerofehadhi (1-11)

  • Joshua anonzi ndiye achatsiva Mozisi (12-23)

 • 28

  • Zvaiitwa pakupa mipiro yakasiyana-siyana (1-31)

   • Mipiro yezuva rega rega (1-8)

   • YepaSabata (9, 10)

   • Mipiro yemwedzi nemwedzi (11-15)

   • YePaseka (16-25)

   • YeMutambo Wemavhiki (26-31)

 • 29

  • Zvaiitwa pakupa mipiro yakasiyana-siyana (1-40)

   • Zuva rekuridza bhosvo (1-6)

   • Zuva Rekuyananisira (7-11)

   • Mutambo Wematumba (12-38)

 • 30

  • Mhiko dzevarume (1, 2)

  • Mhiko dzevakadzi nevanasikana (3-16)

 • 31

  • Midhiyani anotsiviwa (1-12)

   • Bharami anourayiwa (8)

  • Mirayiro pamusoro pezvakapambwa (13-54)

 • 32

  • Vakagariswa kumabvazuva kwaJodhani (1-42)

 • 33

  • Rwendo rwevaIsraeri murenje (1-49)

  • Mirayiro yekukunda Kenani (50-56)

 • 34

  • Miganhu yeKenani (1-15)

  • Varume vanosarudzwa kuti vaganhure nyika (16-29)

 • 35

  • Maguta evaRevhi (1-8)

  • Maguta ekupotera (9-34)

 • 36

  • Mutemo wekuroorwa kwevanhukadzi vanopiwa nhaka (1-13)