Nehemiya 7:1-73

  • Magedhi eguta nevachengeti vemagedhi (1-4)

  • Vanhu vakadzoka kubva kuutapwa (5-69)

    • Vashandi vepatemberi (46-56)

    • Vanakomana vevashandi vaSoromoni (57-60)

  • Mipiro yekutsigira basa (70-73)

7  Rusvingo parwakanga rwangovakwazve,+ ndakamisa masuo acho;+ uye varindi vepamagedhi,+ vaimbi,+ nevaRevhi+ vakabva vagadzwa.  Ndakabva ndaita kuti hama yangu Hananai+ itungamirire Jerusarema, pamwe chete naHananiya mukuru weNhare,+ nekuti aivimbwa naye kupfuura vamwe vese uye aitya Mwari wechokwadi+ kupfuura vamwe vakawanda.  Saka ndakati kwavari: “Magedhi eJerusarema ngaarege kuvhurwa kusvikira zuva rava kupisa, uye pavanenge vakamira vachirinda, ngavavhare masuo acho voakiya. Uye ipai vagari vemuJerusarema basa rekurinda, mumwe nemumwe panzvimbo yake yekurinda uye mumwe nemumwe pakatarisana neimba yake.”  Guta racho rakanga rakafara riri guru, uye mukati maro maiva nevanhu vashoma,+ dzimba dzisati dzavakwazve.  Asi Mwari wangu akazviisa mumwoyo mangu kuti ndiunganidze vakuru vakuru nevatevedzeri vevatongi nevanhu vacho kuti vanyorwe maererano nemadzinza avo.+ Ndakabva ndawana bhuku rakanyorwa madzinza evaya vakatanga kuuya, ndikawana makanyorwa kuti:  Ava ndivo vaiva vanhu vemudunhu racho vakabva kuutapwa, avo vakanga vatapwa+ naMambo Nebhukadhinezari+ weBhabhironi vachibva vazodzoka kuJerusarema neJudha, mumwe nemumwe kuguta rake,+  vaya vakauya naZerubhabheri,+ Jeshua,+ Nehemiya, Azariya, Raamiya, Nahamani, Modhekai, Bhirishani, Mispereti, Bhigvhai, Nehumi, naBhaana. Uhwu ndihwo uwandu hwevarume veIsraeri:+  vanakomana vaParoshi, 2 172;  vanakomana vaShefatiya, 372; 10  vanakomana vaAraa,+ 652; 11  vanakomana vaPahati-moabhi,+ vekuvanakomana vaJeshua naJoabhi,+ 2 818; 12  vanakomana vaEramu,+ 1 254; 13  vanakomana vaZatu, 845; 14  vanakomana vaZakai, 760; 15  vanakomana vaBhinui, 648; 16  vanakomana vaBhebhai, 628; 17  vanakomana vaAzgadhi, 2 322; 18  vanakomana vaAdhonikamu, 667; 19  vanakomana vaBhigvhai, 2 067; 20  vanakomana vaAdhini, 655; 21  vanakomana vaAteri, wekwaHezekiya, 98; 22  vanakomana vaHashumu, 328; 23  vanakomana vaBhezai, 324; 24  vanakomana vaHarifi, 112; 25  vanakomana vekuGibhiyoni,+ 95; 26  varume vekuBhetrehema neNetofa, 188; 27  varume vekuAnatoti,+ 128; 28  varume vekuBheti-azmavheti, 42; 29  varume vekuKiriyati-jearimu,+ Kefira, neBheeroti,+ 743; 30  varume vekuRama neGebha,+ 621; 31  varume vekuMikmasi,+ 122; 32  varume vekuBheteri+ neAi,+ 123; 33  varume vekune imwe Nebho, 52; 34  vanakomana vemumwe Eramu, 1 254; 35  vanakomana vaHarimu, 320; 36  vanakomana vekuJeriko, 345; 37  vanakomana vekuRodhi, Hadhidhi, neOno,+ 721; 38  vanakomana vekuSenaa, 3 930. 39  Vapristi vaiva:+ vanakomana vaJedhaya veimba yaJeshua, 973; 40  vanakomana vaImeri, 1 052; 41  vanakomana vaPashuri,+ 1 247; 42  vanakomana vaHarimu,+ 1 017. 43  VaRevhi vaiva:+ vanakomana vaJeshua, wekwaKadmieri,+ wekuvanakomana vaHodhevha, 74. 44  Vaimbi vaiva:+ vanakomana vaAsafi,+ 148. 45  Varindi vepamagedhi vaiva:+ vanakomana vaSharumu, vanakomana vaAteri, vanakomana vaTarimoni, vanakomana vaAkubhu,+ vanakomana vaHatita, vanakomana vaShobhai, 138. 46  Vashandi vepatemberi* vaiva:+ vanakomana vaZiha, vanakomana vaHasufa, vanakomana vaTabhaoti, 47  vanakomana vaKerosi, vanakomana vaSia, vanakomana vaPadhoni, 48  vanakomana vaRebhana, vanakomana vaHagabha, vanakomana vaSarimai, 49  vanakomana vaHanani, vanakomana vaGidheri, vanakomana vaGahari, 50  vanakomana vaReaya, vanakomana vaRezini, vanakomana vaNekodha, 51  vanakomana vaGazamu, vanakomana vaAza, vanakomana vaPaseya, 52  vanakomana vaBhesai, vanakomana vaMeunimu, vanakomana vaNefushesimu, 53  vanakomana vaBhakbhuki, vanakomana vaHakufa, vanakomana vaHahuri, 54  vanakomana vaBhazriti, vanakomana vaMehidha, vanakomana vaHasha, 55  vanakomana vaBhakosi, vanakomana vaSisera, vanakomana vaTema, 56  vanakomana vaNeziya, vanakomana vaHatifa. 57  Vanakomana vevashandi vaSoromoni vaiva:+ vanakomana vaSotai, vanakomana vaSofereti, vanakomana vaPeridha, 58  vanakomana vaJaara, vanakomana vaDhakoni, vanakomana vaGidheri, 59  vanakomana vaShefatiya, vanakomana vaHatiri, vanakomana vaPokereti-hazebhaimu, vanakomana vaAmone. 60  Vashandi vepatemberi*+ vese nevanakomana vevashandi vaSoromoni vaiva 392. 61  Ava ndivo vakabva kuTeri-mera, Teri-hasha, Kerubhi, Adhoni, neImeri, asi vakatadza kuratidza kuti imba yemadzibaba avo ndeipi kana kwavakabva nako, kuti vaiva vaIsraeri here:+ 62  vanakomana vaDheraya, vanakomana vaTobhiya, vanakomana vaNekodha, 642. 63  Uye kuvapristi: vanakomana vaHabhaya, vanakomana vaHakozi,+ vanakomana vaBhazirai, uyo akatora mudzimai pavanasikana vaBhazirai+ muGiriyedhi, akashevedzwa nezita remhuri yacho. 64  Ava vakatsvaga zvinyorwa zvavo kuti varatidze kuti dzinza ravo nderipi, asi hazvina kuwanika, saka vakanzi havana kukodzera kuva vapristi.*+ 65  Saka gavhuna*+ akavaudza kuti vasadya zvinhu zvitsvenetsvene+ kusvikira pava nemupristi anobvunza Urimu neTumimu.+ 66  Ungano yacho yese yaiva nevanhu 42 360,+ 67  tisingabatanidzi varandarume vavo nevarandasikana vavo,+ avo vaiva 7 337; uye vaivawo nevaimbi 245 vechirume nevechikadzi.+ 68  Mabhiza avo aiva 736, manyurusi avo aiva 245, 69  ngamera dzavo dzaiva 435, madhongi avo ari 6 720. 70  Vamwe vakuru vedzimba dzemadzibaba vakapa mupiro wekutsigira basa racho.+ Gavhuna* akapa madrakema* 1 000 egoridhe, ndiro 50, nenguo dzevapristi 530 kuti zviiswe munochengeterwa pfuma.+ 71  Uye vamwe vakuru vedzimba dzemadzibaba vakapa madrakema 20 000 egoridhe nemamaina* 2 200 esirivha kuti zviiswe munochengeterwa pfuma yekushandisa pabasa racho. 72  Vamwe vanhu vese vakapa madrakema 20 000 egoridhe nemamaina 2 000 esirivha nenguo 67 dzevapristi. 73  Vapristi, vaRevhi, varindi vepamagedhi, vaimbi,+ nevamwe vanhu, vashandi vepatemberi, nevamwe vaIsraeri vese* vakagara mumaguta avo.+ Pakasvika mwedzi wechi7,+ vaIsraeri vakanga vava mumaguta avo.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “VaNetinimu.” ChiHeb., “vanhu vakapiwa,” kureva kuti vakapiwa sezvipo.
Kana kuti “VaNetinimu.” ChiHeb., “vanhu vakapiwa,” kureva kuti vakapiwa sezvipo.
Kana kuti “vakarambidzwa kuva vapristi vachinzi havana kuchena.”
Kana kuti “muTishata,” zita rebasa rechiPezhiya ragavhuna wedunhu.
Kana kuti “MuTishata,” zita rebasa rechiPezhiya ragavhuna wedunhu.
Rinowanzonzi rakaenzana nedhariki regoridhe rekuPezhiya rairema magiramu 8,4. Harisi iro drakema remuMagwaro echiGiriki. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
MuMagwaro echiHebheru, maina rakaenzana nemagiramu 570. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
ChiHeb., “naIsraeri wese.”