Nehemiya 3:1-32

  • Kuvakazve masvingo (1-32)

3  Mupristi mukuru Eriyashibhi+ nehama dzake vapristi, vakasimuka kuti vavake Gedhi reMakwai.+ Vakaritsvenesa,*+ vakamisa masuo aro; vakatsvenesa kusvika kuShongwe yeMeya,+ uye kunosvika kuShongwe yaHananeri.+  Uye pamberi pacho paivakwa nevarume vekuJeriko;+ pamberi pacho pachivakwa naZakuri mwanakomana waImri.  Vanakomana vaHasena vakavaka Gedhi reHove;+ vakarivaka nematanda+ vakabva vaisa masuo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro.  Uye pamberi pavo paigadzirwa naMeremoti+ mwanakomana waUrija mwanakomana waHakozi, pamberi pavo pachigadzirwa naMeshuramu+ mwanakomana waBherekiya mwanakomana waMeshezabheri, uye pamberi pavowo paigadzirwa naZadhoki mwanakomana waBhana.  Pamberi peava paigadzirwa nevaTekoa,+ asi varume vainge vakakurumbira pakati pavo havana kuda kuzvininipisa kuti vaitewo basa* ravanatenzi vavo.  Joyadha mwanakomana waPaseya naMeshuramu mwanakomana waBhesodheya vakagadzira Gedhi reGuta Rekare;+ vakarivaka nematanda vachibva vaisa masuo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro.  Pamberi pavo pakagadzirwa naMeratiya muGibhiyoni+ naJadhoni muMeronoti, varume vekuGibhiyoni neMizpa+ vaiva pasi pagavhuna* wenharaunda yeMhiri kweRwizi.*+  Pamberi pavo pakagadzirwa naUzieri mwanakomana waHahaya, mumwe wevagadziri vemidziyo yegoridhe, uye pamberi pake pakagadzirwa naHananiya mumwe wevanogadzira mafuta ekuzora;* uye vakawaridza matombo muJerusarema kusvika kuRusvingo Rwakafara.+  Pamberi pavo pakagadzirwa naRefaya mwanakomana waHeri, muchinda wehafu yedunhu reJerusarema. 10  Jedhaya mwanakomana waHarumafi ndiye akagadzira pamberi pacho pakatarisana neimba yake, uye pamberi pake pakagadzirwa naHatushi mwanakomana waHashabhineya. 11  Marikija mwanakomana waHarimu+ naHashubhu mwanakomana waPahati-moabhi+ ndivo vakagadzira chimwe chikamu,* uyewo Shongwe yeOvheni.+ 12  Pamberi pavo pakagadzirwa naSharumu mwanakomana waHaroheshi, muchinda wehafu yedunhu reJerusarema, pamwe chete nevanasikana vake. 13  Hanuni nevagari vemuZanoa+ vakagadzira Gedhi rekuBani;+ vakarivaka vachibva vaisa masuo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro, uye vakagadzira makubhiti 1 000* erusvingo rwacho kusvika kuGedhi reMirwi yeMadota.+ 14  Marikija mwanakomana waRekabhi, muchinda wedunhu reBheti-hakeremu+ akagadzira Gedhi reMirwi yeMadota; akarivaka akaisa masuo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro. 15  Sharuni mwanakomana waKorihoze, muchinda wedunhu reMizpa+ akagadzira Gedhi reChitubu;+ akarivaka nekuriisa denga, akaisa masuo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro, uyewo akagadzira rusvingo rweDziva+ reMugero weMvura pedyo neMunda waMambo+ achinosvika kuMatanho+ anodzika kubva kuGuta raDhavhidhi.+ 16  Aiteverwa naNehemiya mwanakomana waAzbhuki, muchinda wehafu yedunhu reBheti-zuri,+ uyo akagadzira kubva pamberi peNzvimbo yeMakuva yaDhavhidhi+ kunosvika kudziva+ rakanga ravakwa uye kunosvika kuImba yeVane Simba. 17  Aiteverwa nevaRevhi vaiti: Rehumu mwanakomana waBhani; pedyo naye paina Hashabhiya, muchinda wehafu yedunhu reKeira,+ uyo akavaka achimiririra dunhu rake. 18  Pamberi pake pakagadzirwa nehama dzavo: Bhavhai mwanakomana waHenadhadhi, muchinda wehafu yedunhu reKeira. 19  Ezeri mwanakomana waJeshua,+ muchinda weMizpa ndiye aigadzira pachikamu chaiva pamberi pacho chepakatarisana nemukwidza unoenda kuImba yeZvombo yepaChitsigiso cheRusvingo.+ 20  Aiteverwa naBharuki mwanakomana waZabhai+ uyo akagadzira chimwe chikamu achishingaira, kubva paChitsigiso cheRusvingo kusvika kusuo reimba yemupristi mukuru Eriyashibhi.+ 21  Aimutevera ndiMeremoti+ mwanakomana waUrija mwanakomana waHakozi uyo akagadzira chimwe chikamu, kubva pasuo reimba yaEriyashibhi kusvika kunogumira imba yaEriyashibhi. 22  Pamberi pacho pakagadzirwa nevapristi, varume vemudunhu reJodhani.*+ 23  Bhenjamini naHashubhu ndivo vakagadzira pamberi pacho pakatarisana neimba yavo. Azariya mwanakomana waMaaseya mwanakomana waAnaniya ndiye akagadzira pamberi pacho pedyo neimba yake. 24  Aiteverwa naBhinui mwanakomana waHenadhadhi uyo akagadzira chimwe chikamu, kubva paimba yaAzariya kusvika kuChitsigiso cheRusvingo+ uye kunobata kukona. 25  Aiteverwa naParari mwanakomana waUzayi uyo akagadzira pakatarisana neChitsigiso cheRusvingo neshongwe inobuda paImba yaMambo,+ iya yekumusoro iri paChivanze cheVarindi.+ Aiteverwa naPedhaya mwanakomana waParoshi.+ 26  Vashandi vepatemberi*+ avo vaigara muOferi+ vakagadzira kusvika pakatarisana neGedhi reMvura+ riri kumabvazuva uye kushongwe yakabudikira. 27  Vaiteverwa nevaTekoa+ avo vakagadzira chimwe chikamu, kubva pakatarisana neshongwe huru yakabudikira kusvika parusvingo rweOferi. 28  Vapristi vakagadzira pamusoro peGedhi reMabhiza,+ mumwe nemumwe pakatarisana neimba yake. 29  Vaiteverwa naZadhoki+ mwanakomana waImeri uyo akagadzira pakatarisana neimba yake. Pamberi pacho pakagadzirwa naShemaya mwanakomana waShekaniya, muchengeti weGedhi reKumabvazuva.+ 30  Aiteverwa naHananiya mwanakomana waSheremiya naHanuni mwanakomana wechi6 waZarafi avo vakagadzira chimwe chikamu. Aiteverwa naMeshuramu+ mwanakomana waBherekiya uyo akagadzira pakatarisana neimba yake huru. 31  Aiteverwa naMarikija, mumwe weboka revaigadzira midziyo yegoridhe, uyo akagadzira kusvika kuimba yevashandi vepatemberi*+ nevatengesi, pakatarisana neGedhi Rekuongororera uye kusvika kuimba yepamusoro pekona. 32  Vagadziri vemidziyo yegoridhe nevatengesi vakagadzira chikamu chiri pakati peimba yepamusoro pekona neGedhi reMakwai.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Vakarikumikidza.”
ChiHeb., “havana kuisa mitsipa yavo pabasa.”
Kana kuti “weMhiri kwaYufratesi.”
ChiHeb., “vekuchigaro cheumambo chagavhuna.”
Kana kuti “wevanogadzira zvinonhuhwirira.”
Kana kuti “vakagadzira chikamu chakayerwa.”
Mamita angasvika 445. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Dzimwe shanduro dzinoti, “vemudunhu repedyo.”
Kana kuti “VaNetinimu.” ChiHeb., “vanhu vakapiwa,” kureva kuti vakapiwa sezvipo.
Kana kuti “yevaNetinimu.” ChiHeb., “vanhu vakapiwa,” kureva kuti vakapiwa sezvipo.