Nehemiya 12:1-47

  • Vapristi nevaRevhi (1-26)

  • Kukumikidzwa kwerusvingo (27-43)

  • Kutsigira basa repatemberi (44-47)

12  Ava ndivo vapristi nevaRevhi vakaenda naZerubhabheri+ mwanakomana waSheatiyeri+ uye naJeshua:+ Seraya, Jeremiya, Ezra,  Amariya, Maruki, Hatushi,  Shekaniya, Rehumu, Meremoti,  Idho, Ginetoi, Abhija,  Mijamini, Maadhiya, Bhiriga,  Shemaya, Joyaribhi, Jedhaya,  Saruu, Amoki, Hirikiya, naJedhaya. Ava ndivo vaiva vakuru vevapristi nehama dzavo pamazuva aJeshua.  VaRevhi vaiva Jeshua, Bhinui, Kadmieri,+ Sherebhiya, Judha, naMataniya,+ uyo aitungamirira nziyo dzekuonga, iye nehama dzake.  Uye hama dzavo Bhakbhukiya naUni vaimira pakatarisana navo vachiita basa rekurinda.* 10  Jeshua akabereka Joyakimu, Joyakimu akabereka Eriyashibhi,+ Eriyashibhi akabereka Joyadha.+ 11  Joyadha akabereka Jonatani, Jonatani akabereka Jadhua. 12  Pamazuva aJoyakimu, ava ndivo vaiva vapristi, vakuru vedzimba dzemadzibaba: wekwaSeraya,+ Meraya; wekwaJeremiya, Hananiya; 13  wekwaEzra,+ Meshuramu; wekwaAmariya, Jehohanani; 14  wekwaMarukai, Jonatani; wekwaShebhaniya, Josefa; 15  wekwaHarimu,+ Adna; wekwaMerayoti, Herikai; 16  wekwaIdho, Zekariya; wekwaGinetoni, Meshuramu; 17  wekwaAbhija,+ Zikri; wekwaMiniyamini, . . .  ;* wekwaMoadhiya, Piritai; 18  wekwaBhiriga,+ Shamua; wekwaShemaya, Jehonatani; 19  wekwaJoyaribhi, Matenai; wekwaJedhaya,+ Uzai; 20  wekwaSereai, Karai; wekwaAmoki, Ebheri; 21  wekwaHirikiya, Hashabhiya; wekwaJedhaya, Netaneri. 22  Vakuru vedzimba dzemadzibaba evaRevhi pamazuva aEriyashibhi, Joyadha, Johanani, naJadhua+ vakanyorwa, sezvakaitwawo vapristi, kusvika pakutonga kwaDhariyasi muPezhiya. 23  VaRevhi vaya vaiva vakuru vedzimba dzemadzibaba vakanyorwa mubhuku renhoroondo yenguva yacho, kusvika pamazuva aJohanani mwanakomana waEriyashibhi. 24  Vakuru vevaRevhi vaiva Hashabhiya, Sherebhiya, naJeshua+ mwanakomana waKadmieri,+ uye hama dzavo dzaimira pakatarisana navo kuti dzirumbidze nekuonga maererano nemirayiro yaDhavhidhi+ munhu waMwari wechokwadi, rimwe boka revarindi riri kudivi rekuno, rimwe riri kune rimwe divi. 25  Mataniya,+ Bhakbhukiya, Obhadhiya, Meshuramu, Tarimoni, naAkubhu+ vairinda pamagedhi,+ vachirinda dzimba dzekuchengetera zvinhu dziri pedyo nemagedhi. 26  Ava vaishumira pamazuva aJoyakimu mwanakomana waJeshua+ mwanakomana waJozadhaki uye pamazuva agavhuna Nehemiya nemupristi Ezra,+ munyori. 27  Pakakumikidzwa rusvingo rweJerusarema, vakatsvaga vaRevhi vakauya navo kuJerusarema vachibva kunzvimbo dzese dzavaigara kuti vapemberere kukumikidza kwacho nemufaro mukuru, nenziyo dzekuonga,+ nezviridzwa zvesimbi dzinorovaniswa, nezviridzwa zvine tambo, neudimbwa. 28  Vanakomana vevaimbi* vakaungana vachibva mudunhu* racho, kubva kumativi ese eJerusarema, kubva mumisha yevaNetofa,+ 29  kubva kuBheti-girigari,+ uye kubva kunharaunda yeGebha+ neAzmavheti,+ nekuti vaimbi vainge vazvivakira misha kumativi ese eJerusarema. 30  Vapristi nevaRevhi vakazvichenesa uye vakachenesa vanhu,+ nemagedhi,+ nerusvingo.+ 31  Ndakabva ndakwidza machinda eJudha parusvingo. Ndakagadzawo mapoka makuru maviri evaimbi ekuonga aiteverwa nemidungwe yevanhu, uye rimwe raifamba riri parusvingo richienda kurudyi rakananga kuGedhi reMirwi yeMadota.+ 32  Hoshaya nehafu yemachinda eJudha vaifamba vari kumashure kwavo, 33  pamwe chete naAzariya, Ezra, naMeshuramu, 34  Judha, Bhenjamini, Shemaya, naJeremiya. 35  Vaiva nevamwe vanakomana vevapristi vaiva nemabhosvo:+ Zekariya mwanakomana waJonatani mwanakomana waShemaya mwanakomana waMataniya mwanakomana waMikaya mwanakomana waZakuri mwanakomana waAsafi,+ 36  nehama dzake Shemaya, Azareri, Mirarai, Girarai, Maai, Netaneri, Judha, naHananai, vaine zviridzwa zvaDhavhidhi+ munhu waMwari wechokwadi; uye munyori Ezra+ aiva mberi kwavo. 37  PaGedhi reChitubu+ vakabva vati tande vachikwidza Matanho+ eGuta raDhavhidhi+ pamukwidza werusvingo, pamusoro peImba yaDhavhidhi kunosvika kuGedhi reMvura+ kumabvazuva. 38  Rimwe boka revaimbi rekuonga raifamba richienda nerimwe divi,* uye ndakaritevera pamwe chete nehafu yevanhu, pamusoro perusvingo nepaShongwe yeOvheni+ kusvika kuRusvingo Rwakafara+ 39  nepamusoro peGedhi raEfremu+ kusvika kuGedhi reGuta reKare+ uye kusvika kuGedhi reHove,+ Shongwe yaHananeri,+ Shongwe yeMeya, uye kunosvika kuGedhi reMakwai;+ uye vakamira paGedhi reVarindi. 40  Mapoka acho maviri evaimbi, ekuonga, akazomira pamberi peimba yaMwari wechokwadi; neniwo nehafu yevatevedzeri vevatongi vandaiva navo, 41  nevapristi, Eriyakimu, Maaseya, Miniyamini, Mikaya, Erioenai, Zekariya, naHananiya, vaine mabhosvo, 42  naMaaseya, Shemaya, Eriyezari, Uzai, Jehohanani, Marikija, Eramu, naEzeri. Uye vaimbi vakaimba nenzwi riri pamusoro vachitungamirirwa naIzrahiya. 43  Pazuva iroro vakapa zvibayiro zvakawanda uye vakafara chaizvo,+ nekuti Mwari wechokwadi akaita kuti vafare zvikuru. Vakadzi nevana vakafarawo chaizvo,+ zvekuti kufara kweJerusarema kwaigona kunzwika kure.+ 44  Pazuva iroro pakagadzwa varume kuti vaone nezvematura+ emipiro,+ zvibereko zvekutanga,+ nezvegumi.+ Vaifanira kuisa maari zvinhu zvaibva muminda yemaguta zvakanyorwa muMutemo+ zvevapristi nevaRevhi,+ nekuti muJudha maiva nemufaro mukuru nekuda kwevapristi nevaRevhi vainge vachishumira. 45  Vakatanga kuita mabasa aMwari wavo uye zvavaisungirwa kuti vaite panyaya yekuzvichenesa, sezvakaitwawo nevaimbi nevarindi vepamagedhi, maererano nemirayiro yaDhavhidhi nemwanakomana wake Soromoni. 46  Nekuti makare kare, mumazuva aDhavhidhi naAsafi kwaiva nevatungamiriri* vevaimbi uye venziyo dzekurumbidza nekuonga Mwari.+ 47  Uye mumazuva aZerubhabheri+ nemumazuva aNehemiya, vaIsraeri vese vaipa vaimbi+ nevarindi vepamagedhi zvinhu,+ zvichienderana nezvaidiwa zuva nezuva. Vaipawo vaRevhi zvinhu zvitsvene,+ uye vaRevhi vaipawo zvinhu zvitsvene kuvazukuru vaAroni.

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “panguva yekushumira.”
Zvinoratidza sekuti muchiHebheru pano pakasiyiwa zita.
Kana kuti “Vaimbi vakadzidziswa.”
Kureva, dunhu rekuJodhani.
Kana kuti “raifamba riri mberi.”
ChiHeb., “nevakuru.”