Nehemiya 11:1-36

  • Vanhu vanouyazve muJerusarema (1-36)

11  Machinda evanhu aigara muJerusarema,+ asi vamwe vanhu vese vakakanda mijenya+ kuti vaunze munhu mumwe chete pavanhu gumi vega vega kuti agare muJerusarema, guta dzvene, vamwe 9 vachisara mune mamwe maguta.  Uyewo vanhu vakarumbidza varume vese vakazvipira kugara muJerusarema.  Ava ndivo vakuru vedunhu vaigara muJerusarema. (Vamwe vaIsraeri vese, vapristi, vaRevhi, vashandi vepatemberi,*+ nevanakomana vevashandi vaSoromoni,+ vaigara mune mamwe maguta eJudha, mumwe nemumwe munzvimbo yake, muguta rake.+  Paivawo nevamwe vanhu vekwaJudha nevekwaBhenjamini vaigara muJerusarema.) Pavanhu vekwaJudha paiva naAtaya mwanakomana waUziya mwanakomana waZekariya mwanakomana waAmariya mwanakomana waShefatiya mwanakomana waMaharareri wekuvanakomana vaPerezi,+  naMaaseya mwanakomana waBharuki mwanakomana waKorihoze mwanakomana waHazaya mwanakomana waAdhaya mwanakomana waJoyaribhi mwanakomana waZekariya mwanakomana wemuShera.  Vanakomana vese vaPerezi vaigara muJerusarema vaiva 468, varume vaiva nesimba.  Ava ndivo vaiva vanhu vekwaBhenjamini: Saruu+ mwanakomana waMeshuramu mwanakomana waJoedhi mwanakomana waPedhaya mwanakomana waKoraya mwanakomana waMaaseya mwanakomana waItieri mwanakomana waJeshaya,  uye aiteverwa naGabhai naSereai, varume 928;  uye Joeri mwanakomana waZikri ndiye aiva mutariri wavo, uye Judha mwanakomana waHasenua ndiye aiva mutevedzeri wemutariri weguta. 10  Kuvapristi: Jedhaya mwanakomana waJoyaribhi, Jakini,+ 11  Seraya mwanakomana waHirikiya mwanakomana waMeshuramu mwanakomana waZadhoki mwanakomana waMerayoti mwanakomana waAhitubhu,+ mutungamiriri weimba* yaMwari wechokwadi, 12  nehama dzavo dzaiita basa reimba yacho, 822; uye Adhaya mwanakomana waJerohamu mwanakomana waPerariya mwanakomana waAmzi mwanakomana waZekariya mwanakomana waPashuri+ mwanakomana waMarikija, 13  nehama dzake, vakuru vedzimba dzemadzibaba, 242; uye Amashisai mwanakomana waAzareri mwanakomana waAzai mwanakomana waMeshiremoti mwanakomana waImeri, 14  nehama dzavo, idzo dzaiva varume vane simba uye vakashinga, 128; uye mutariri wavo aiva Zabdhieri, wekumhuri yaiva nemukurumbira. 15  KuvaRevhi: Shemaya+ mwanakomana waHashubhu mwanakomana waAzrikamu mwanakomana waHashabhiya mwanakomana waBhuni, 16  naShabhetai+ naJozabhadhi,+ vekuvakuru vevaRevhi avo vaiona nezvezvinhu zvaiitwa kunze kweimba yaMwari wechokwadi; 17  naMataniya,+ mwanakomana waMika mwanakomana waZabdhi mwanakomana waAsafi,+ uyo aitungamirira pakuimba uye aitungamirira pakurumbidza kwaiitwa pakunyengetera,+ uye Bhakbhukiya, uyo aiva wechipiri pahama dzake, naAbdha mwanakomana waShamua mwanakomana waGarari mwanakomana waJedhutuni.+ 18  VaRevhi vese avo vaiva muguta dzvene vaiva 284. 19  Varindi vepamagedhi vaiva Akubhu naTarimoni+ nehama dzavo, varume 172. 20  Vamwe vaIsraeri vese, vapristi, nevaRevhi, vaiva mune mamwe maguta ese aJudha, mumwe nemumwe munhaka yake. 21  Vashandi vepatemberi*+ vaigara muOferi,+ uye Ziha naGishpa vaitungamirira vashandi ivavo vepatemberi. 22  Mutariri wevaRevhi muJerusarema aiva Uzai mwanakomana waBhani mwanakomana waHashabhiya mwanakomana waMataniya+ mwanakomana waMaika wekuvanakomana vaAsafi avo vaiva vaimbi; ndiye aitungamirira basa reimba yaMwari wechokwadi. 23  Nekuti paiva nemurayiro wamambo pamusoro pavo,+ uye paiva nezvaifanira kugara zvichipiwa vaimbi maererano nezvaidiwa zuva nezuva. 24  Petahiya mwanakomana waMeshezabheri wekuvanakomana vaZera mwanakomana waJudha aiva chipangamazano wamambo* panyaya dzese dzevanhu. 25  Kana iri misha neminda yayo, vamwe vanhu veJudha vaigara muKiriyati-abha+ nemaguta madiki akaipoteredza, muDhibhoni nemaguta madiki akaipoteredza, muJekabhuzeeri+ nemisha yayo, 26  muJeshua, muMoradha,+ muBheti-pereti,+ 27  muHazari-shuari,+ muBheeri-shebha nemaguta madiki akaipoteredza, 28  muZikragi,+ muMekona nemaguta madiki akaipoteredza, 29  muEni-rimoni,+ muZora,+ nemuJamuti, 30  muZanoa,+ muAdhuramu nemisha yayo, muRakishi+ neminda yayo, nemuAzeka+ nemaguta madiki akaipoteredza. Vakagara* munzvimbo yaitangira kuBheeri-shebha kunosvika kuBani raHinomu.+ 31  Vanhu vekwaBhenjamini vaiva muGebha,+ Mikmashi, Aija, Bheteri+ nemaguta madiki akaipoteredza, 32  Anatoti,+ Nobhu,+ Ananiya, 33  Hazori, Rama,+ Gitaimu, 34  Hadhidhi, Zebhoimu, Nebharati, 35  Rodhi, neOno,+ bani remhizha. 36  Mamwe mapoka evaRevhi emuJudha akaiswa kwaBhenjamini.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vaNetinimu.” ChiHeb., “vanhu vakapiwa,” kureva kuti vakapiwa sezvipo.
Kana kuti “wetemberi.”
Kana kuti “VaNetinimu.” ChiHeb., “vanhu vakapiwa,” kureva kuti vakapiwa sezvipo.
ChiHeb., “aiva paruoko rwamambo.”
Kana kuti “Vakadzika musasa.”