Nehemiya 10:1-39

  • Vanhu vanobvuma kutevedzera Mutemo (1-39)

    • “Hatisi kuzoregeredza imba yaMwari wedu” (39)

10  Vaya vakachisimbisa kuburikidza nekuisa chidhindo chavo pachiri+ vaiva: Gavhuna* Nehemiya, mwanakomana waHakariya,NaZedhekiya,  Seraya, Azariya, Jeremiya,  Pashuri, Amariya, Marikija,  Hatushi, Shebhaniya, Maruki,  Harimu,+ Meremoti, Obhadhiya,  Dhanieri,+ Ginetoni, Bharuki,  Meshuramu, Abhija, Mijamini,  Maaziya, Bhirigai, naShemaya; ava ndivo vapristi.  Uyewo pavaRevhi: Jeshua mwanakomana waAzaniya, Bhinui wekuvanakomana vaHenadhadhi, Kadmieri,+ 10  nehama dzavo Shebhaniya, Hodhiya, Kerita, Peraya, Hanani, 11  Maika, Rehobhu, Hashabhiya, 12  Zakuri, Sherebhiya,+ Shebhaniya, 13  Hodhiya, Bhani, naBheninu. 14  Pavakuru vevanhu: Paroshi, Pahati-moabhi,+ Eramu, Zatu, Bhani, 15  Bhuni, Azgadhi, Bhebhai, 16  Adhonija, Bhigvhai, Adhini, 17  Ateri, Hezekiya, Azuri, 18  Hodhiya, Hashumu, Bhezai, 19  Harifi, Anatoti, Nebhai, 20  Magpiyashi, Meshuramu, Heziri, 21  Meshezabheri, Zadhoki, Jadhua, 22  Peratiya, Hanani, Anaya, 23  Hoshea, Hananiya, Hashubhu, 24  Haroheshi, Piriha, Shobheki, 25  Rehumu, Hashabna, Maaseya, 26  Ahija, Hanani, Anani, 27  Maruki, Harimu, naBhaana. 28  Vamwe vanhu vese, kureva vapristi, vaRevhi, varindi vepamagedhi, vaimbi, vashandi vepatemberi,* nevese vakazviparadzanisa nemarudzi enyika dzacho kuti vachengete Mutemo waMwari wechokwadi,+ nemadzimai avo, vanakomana vavo, nevanasikana vavo, kureva vanhu vese vaiziva uye vainzwisisa,* 29  vakabatana nehama dzavo, varume vainge vakakurumbira pakati pavo, uye vakazvisunga nemhiko inosanganisira kutukwa, kuti vafambe muMutemo waMwari wechokwadi, wakanga wapiwa pachishandiswa Mozisi muranda waMwari wechokwadi, uye kuti vanyatsochengeta mirayiro yese yaJehovha Ishe wedu nemitongo yake, nemirau yake. 30  Hatizopi vanasikana vedu kumarudzi enyika yacho, uye hatizotori vanasikana vavo kuti tipe vanakomana vedu.+ 31  Kana marudzi enyika yacho akaunza zvinhu zvawo nezviyo* zvemarudzi ese kuti atengese pazuva reSabata, hapana chatichatenga kwaari paSabata+ kana pazuva dzvene.+ Uyewo ticharega kuwana zvibereko zvegore rechi7+ uye hatizobhadharisi chero chikwereti chinenge chisati chabhadharwa.+ 32  Uyewo takazvitemera kuti gore negore mumwe nemumwe wedu anofanira kupa chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zveshekeri* chekushandisa pabasa reimba* yaMwari wedu,+ 33  pazvingwa zvinoturikidzaniswa,*+ mupiro wezviyo unogara uchipiwa,+ chibayiro chinopiswa chinogara chichipiwa chemaSabata+ nekugara kwemwedzi,+ uye mitambo yenguva dzakasarudzwa,+ zvinhu zvitsvene, zvibayiro zvechivi+ zvekuyananisira vaIsraeri, uye pabasa rese reimba yaMwari wedu. 34  Takakandawo mijenya panyaya yehuni dzinofanira kuunzwa kuimba yaMwari wedu nevapristi, vaRevhi, nevanhu, maererano nedzimba dzemadzibaba edu, panguva dzakasarudzwa, gore negore, kuti dzibvire paatari yaJehovha Mwari wedu, maererano nezvakanyorwa muMutemo.+ 35  Tichaunzawo zvibereko zvinotanga kuibva zvenyika yedu nemichero inotanga kuibva yemiti yemarudzi ese, gore negore, kuimba yaJehovha,+ 36  uye matangwe evanakomana vedu neezvipfuwo zvedu,+ maererano nezvakanyorwa muMutemo, nematangwe emombe dzedu neemakwai edu nembudzi dzedu. Tichazviunza kuimba yaMwari wedu, kuvapristi vanoshumira paimba yaMwari wedu.+ 37  Tichauyawo neupfu husina kutsetseka hwezvibereko zvedu zvekutanga,+ mipiro yedu, michero yemiti yemarudzi ese,+ waini itsva, nemafuta,+ kuvapristi kudzimba dzekuchengetera zvinhu* dzeimba yaMwari wedu,+ pamwe chete nechegumi chenyika yedu kuvaRevhi,+ nekuti vaRevhi ndivo vanotora zvegumi mumaguta edu ese anoita zvekurima. 38  Mupristi, mwanakomana waAroni, anofanira kuva nevaRevhi pavanotora chegumi; uye vaRevhi vachapa chegumi kubva pane chegumi chacho kuimba yaMwari wedu,+ kumatura.* 39  Nekuti vaIsraeri nevanakomana vevaRevhi vanofanira kuunza mupiro+ wezviyo, waini itsva, nemafuta+ kudzimba dzekuchengetera zvinhu,* uye ndiko kune midziyo yenzvimbo tsvene, nevapristi vanoshumira, nevarindi vepamagedhi, nevaimbi. Hatisi kuzoregeredza imba yaMwari wedu.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “MuTishata,” zita rebasa rechiPezhiya ragavhuna wedunhu.
Kana kuti “vaNetinimu.” ChiHeb., “vanhu vakapiwa,” kureva kuti vakapiwa sezvipo.
Dzimwe shanduro dzinoti, “vaya vese vakanga vakura zvekugona kunzwisisa.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Shekeri rimwe chete rainge rakaenzana nemagiramu 11,4. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kana kuti “retemberi.”
Kureva, zvingwa zvekuratidza.
Kana kuti “kudzimba dzekudyira.”
Kana kuti “kudzimba dzekudyira.”
Kana kuti “kudzimba dzekudyira.”