Nehemiya 1:1-11

  • Shoko rinobva kuJerusarema (1-3)

  • Munyengetero waNehemiya (4-11)

1  Mashoko aNehemiya*+ mwanakomana waHakariya: Mumwedzi waKisrevhi,* mugore rechi20, ini ndaiva munhare* inonzi* Shushani.*+  Panguva iyoyo Hananai,+ mumwe wehama dzangu, akasvika aine vamwe varume vaibva kuJudha, ndikavabvunza nezvevaJudha vakasara, vaya vakanga vapukunyuka kubva kuutapwa,+ uyewo nezveJerusarema.  Vakandipindura vachiti: “Vaya vari mudunhu racho, avo vakapukunyuka kubva kuutapwa, vari kutambudzika chaizvo uye vari kushorwa.+ Masvingo eJerusarema akaputswa,+ uye magedhi aro akapiswa nemoto.”+  Pandakangonzwa mashoko aya, ndakagara pasi ndikatanga kuchema, ndikaita mazuva ndichichema, uye ndakaramba ndichitsanya,+ ndichinyengetera pamberi paMwari wedenga.  Ndakati: “Haiwa Jehovha Mwari wedenga, Mwari mukuru neanoshamisa, anochengeta sungano yake uye anoratidza rudo rusingachinji kune vaya vanomuda, vanochengeta mirayiro yake,+  ndapota, nzeve yenyu ngaiteerere uye maziso enyu ngaasvinure, kuti muteerere munyengetero wemushumiri wenyu wandiri kunyengetera kwamuri nhasi, siku nesikati,+ pamusoro pevashumiri venyu, ivo vaIsraeri, ndichireururawo zvivi zvakaitwa nevaIsraeri kwamuri. Takatadza, ini neimba yababa vangu.+  Chokwadi takaita zvakaipa kwamuri+ nekurega kuchengeta mirayiro, uye mirau nemitongo yamakapa mushumiri wenyu Mozisi.+  “Ndapota, yeukai shoko ramakarayira* mushumiri wenyu Mozisi, muchiti: ‘Kana mukaita zvisina kutendeka, ndichaita kuti mupararire pakati pemarudzi.+  Asi kana mukadzoka kwandiri, mochengeta mirayiro yangu nekuiteerera, kunyange vanhu venyu vaya vakapararira kusvika kunogumira denga, ndichavaunganidza+ kubva ikoko ndovaunza kunzvimbo yandakasarudza kuti zita rangu rigare.’+ 10  Vanhu ava vashumiri venyu uye vanhu venyu, vamakadzikinura nesimba renyu guru uye neruoko rwenyu rune simba.+ 11  Haiwa Jehovha, ndapota, nzeve yenyu ngaiteerere munyengetero wemushumiri wenyu nemunyengetero wevashumiri venyu vanofarira kutya zita renyu, uye ndapota, itai kuti mushumiri wenyu abudirire nhasi, uye murume uyu ngaandinzwire tsitsi.”+ Ini ndaiva mudiri wamambo.+

Mashoko Emuzasi

Kureva kuti “Jah Anonyaradza.”
Iyi inzvimbo yaishandiswa kuhwanda uchitiza muvengi.
Kana kuti “mumuzinda unonzi.”
Kana kuti “Susa.”
Kana kuti “yambiro yamakapa.”