Nahumi 2:1-13

  • Ninivhi ichaparadzwa (1-13)

    • “Magedhi enzizi achavhurwa” (6)

2  Munhu anoita kuti vanhu vapararire auya kuzokurwisa.*+ Rinda masvingo. Ramba wakarinda mugwagwa. Gadzirira* uye koka simba rako rese.   Nekuti Jehovha achaita kuti Jakobho akudzwe sezvaaimboitwa,Uye achaitawo kuti Israeri akudzwe zvakare,Nekuti vaparadzi vakavaparadza;+Uye vakaparadza nhungirwa dzavo.   Nhoo dzevarume vake vane simba dzakaiswa ruvara rutsvuku,Varwi vake vane simba vakapfeka nguo tsvuku. Pazuva raanogadzirira kurwa,Simbi dzepangoro dzake dzehondo dzinopenya semoto,Uye mapfumo ake akagadzirwa nemijunipa anovheyeswa-vheyeswa.   Ngoro dzehondo dzinomhanya zvekupengereka mumigwagwa. Dzinokwidza nekudzika mumisika. Dzinopenya semwenje uye dzinopenya semheni.   Achashevedza vakuru vakuru pavanhu vake. Vachagumburwa pavanenge vachienda. Vanomhanyira kurusvingo rwake;Vanoisa zvekuvhariridza muvengi.   Magedhi enzizi achavhurwa,Uye muzinda uchanyungudutswa.*   Nyaya yacho yasarudzwa: Asiyiwa asina kupfeka,Aendwa naye, uye varandasikana vake vari kuchema;Vari kuchema senjiva vachizvirova zvipfuva.   Pamazuva ayo ese, Ninivhi+ yaiva yakaita sedziva remvura,Asi iye zvino vari kutiza. “Mirai! Mirai!” Asi hapana ari kutendeuka.+   Pambai sirivha, pambai goridhe! Pfuma yacho haiperi. Yakachengetwa pamwe chete nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinokosha. 10  Guta racho harisisina chinhu, zvinhu zvese zvatorwa, raparadzwa!+ Mwoyo yavo yapera nekutya, mabvi avo apera simba, hudyu dzavo dziri kudedera;Zviso zvavo vese zviri kunetseka. 11  Iri kupi nzvimbo iya inogara shumba,+ muya munodyirwa neshumba dzine simba,*Muya munobuda shumba ichitungamirira mwana wayo,Pasina anodzivhundutsa? 12  Shumba yacho yaibvambura-bvambura mhuka dzaikwana kudyiwa nevana vayoUye yaiuraya mhuka ichipa hadzi dzayo. Yaiita kuti mumapako ayo murambe makazara mhuka dzayaibata,Uye mainogara murambe makazara nemhuka dzakabvamburwa-bvamburwa. 13  “Inzwa! Ndiri kukurwisa,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto,+“Ndichapisira ngoro dzake dzehondo pakati peutsi,+Uye bakatwa richaparadza shumba dzako dzine simba.* Ndichaita kuti ushaye mhuka dzekubata panyika,Uye inzwi renhume dzako harizonzwikizve.”+

Mashoko Emuzasi

Kureva, Ninivhi.
ChiHeb., “Simbisa hudyu.”
Kana kuti “uchawa.”
Kana kuti “neshumba dzava nezenze.”
Kana kuti “shumba dzava nezenze.”