Muparidzi 3:1-22

  • Chimwe nechimwe chine nguva yacho (1-8)

  • Kunakidzwa neupenyu chipo chinobva kuna Mwari (9-15)

    • Nguva isingagumi iri mumwoyo memunhu (11)

  • Mwari anotonga vanhu vese zvakarurama (16, 17)

  • Vanhu vanofa sezvinongoita mhuka (18-22)

    • Zvese zvinodzokera kuguruva (20)

3  Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho,Nguva inoitika chinhu chese pasi pedenga:   Nguva yekuberekwa nenguva yekufa;Nguva yekudyara nenguva yekudzura zvakadyarwa;   Nguva yekuuraya nenguva yekuporesa;Nguva yekukoromora nenguva yekuvaka;   Nguva yekuchema nenguva yekuseka;Nguva yekuridza mhere nenguva yekutamba;*   Nguva yekurasa matombo nenguva yekuunganidza matombo;Nguva yekumbundira nenguva yekurega kumbundira;   Nguva yekutsvaga nenguva yekurega kutsvaga uchiti hazvichawaniki;Nguva yekuchengeta nenguva yekurasa;   Nguva yekubvarura+ nenguva yekusona;Nguva yekunyarara+ nenguva yekutaura;+   Nguva yekuda nenguva yekuvenga;+Nguva yehondo nenguva yerugare.  Mushandi anowaneiko pabasa rake rese?+ 10  Ndakaona basa rakapiwa vanakomana vevanhu naMwari kuti vagare vakabatikana. 11  Iye akaita zvinhu zvese zvakanaka* panguva yazvo.+ Akatoisa nguva isingagumi mumwoyo mavo; kunyange zvakadaro, vanhu havafi vakanzwisisa basa rakaitwa naMwari wechokwadi kubvira pakutanga kusvikira pakupedzisira. 12  Ndakaona kuti hapana chinhu chiri nani kwavari kupfuura kuti vafare uye kuti vaite zvakanaka muupenyu hwavo,+ 13  uyewo kuti munhu wese adye nekunwa uye afadzwe nezvinhu zvakanaka pakushanda kwake nesimba. Icho chipo chaMwari.+ 14  Ndava kuziva kuti zvinhu zvese zvinoitwa naMwari wechokwadi zvichagara nekusingaperi. Hapana chekuwedzera kana kutapudza pazviri. Mwari wechokwadi akazviita zvakadaro, kuti vanhu vamutye.+ 15  Zvese zvinoitika zvakatomboitika, uye zvichauya zvakagara zviripo;+ asi Mwari wechokwadi anotsvaga zvanga zvichiedza kuitwa.* 16  Ndakaonawo izvi pasi pezuva: Panzvimbo pekutonga zvakarurama paiva neuipi, uye panzvimbo pekururama paiva neuipi.+ 17  Saka ndakati nechemumwoyo: “Mwari wechokwadi achatonga vese, vakarurama nevakaipa,+ nekuti zvinhu zvese nemabasa ese zvine nguva yazvo.” 18  Ndakataurawo nechemumwoyo kuti Mwari wechokwadi achaedza vanakomana vevanhu ovaratidza kuti vakafanana nemhuka, 19  nekuti kune magumo evanhu nemagumo emhuka; zvese zvinoguma zvakafanana.+ Kufa kunoita chimwe, ndiko kufa kunoita chimwe chacho; zvese zvine simba reupenyu rimwe chete.+ Saka munhu hapana paanopfuura mhuka, nekuti zvese hazvina zvazvinobatsira. 20  Zvese zvinoenda kunzvimbo imwe chete.+ Zvese zvinobva kuguruva,+ uye zvese zvinodzokera kuguruva.+ 21  Ndiani anonyatsoziva kana simba reupenyu revanhu richikwira kudenga, uye kana simba reupenyu remhuka richidzika panyika?+ 22  Uye ndakaona kuti hapana chinhu chiri nani pane kuti munhu afadzwe nebasa rake,+ nekuti ndiwo mubayiro* wake; nekuti ndiani angamuita kuti aone zvichaitika kana iye aenda?+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “yekukwakuka; yekusvetuka-svetuka.”
Kana kuti “zvakanyatsorongwa.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “zvakapfuura.”
Kana kuti “mugove.”