Muparidzi 12:1-14

  • Yeuka Musiki usati wakwegura (1-8)

  • Mhedziso yemuunganidzi (9-14)

    • Mashoko euchenjeri akaita sezvibayiso zvemombe (11)

    • Itya Mwari wechokwadi (13)

12  Saka yeuka Musiki wako Anokudzwa mumazuva eudiki hwako,+ mazuva ekutambudzika asati asvika,+ uye makore asati asvika pauchazoti: “Handinakidzwi neupenyu”;  zuva nechiedza nemwedzi nenyeredzi zvisati zvasviba,+ uye makore asati adzokera pashure pekunaya kwemvura;*  pazuva rinodedera varindi* veimba, varume vane simba vakotama, vakadzi varega kukuya nekuti vava vashoma, uye vakadzi vanotarisa nepamahwindo vava kuona rima;+  masuo akatarisa kumugwagwa paanenge avharwa, kurira kweguyo kwava kunzwikira pasi pasi, munhu omutswa nekurira kweshiri, uye vanasikana vese verwiyo vava kunzwikira pasi pasi.+  Munhu anenge ava kutyawo kuenda pakakwirira, mumugwagwa mava nezvinovhundutsa. Uye muarumondi watumbuka,+ hwiza yava kuzvizvuzvurudza, muchero unoita kuti munhu ade kudya usisabatsiri, nekuti munhu ari kufamba achienda kuimba yake inogara kwenguva refu+ uye vari pamariro vava kufamba-famba mumugwagwa;+  tambo yesirivha isati yabviswa, ndiro yegoridhe isati yaputswa, uye chirongo chiri pachitubu chisati chapwanyika, uye chinoshandiswa kuchera mvura patsime chisati chaparadzwa.  Guruva robva radzokera panyika,+ sezvarakanga rakaita, uye simba reupenyu rodzokera kuna Mwari wechokwadi akaripa.+  “Hazvina zvazvinobatsira zvachose!” anodaro muunganidzi.+ “Zvinhu zvese hazvina zvazvinobatsira.”+  Kuwedzera pakuva akachenjera, muunganidzi akaramba achidzidzisa vanhu zvaaiziva,+ uye akafungisisa, akatsvagisisa, kuti aunganidze* zvirevo zvizhinji.+ 10  Muunganidzi akatsvaga kuti awane mashoko anofadza+ uye kuti anyore mashoko akarurama echokwadi. 11  Mashoko evakachenjera akaita sezvibayiso zvemombe,+ uye mashoko avo avakaunganidza akaita sezvipikiri zvakaroverwa; akapiwa achibva kumufudzi mumwe chete. 12  Kana zviri zvimwe kunze kweizvi, mwanakomana wangu, rega ndikuyambire: Kugadzira mabhuku mazhinji hakuperi, uye kunyanya kuzvipira kwaari kunonetesa nyama.+ 13  Iyi ndiyo mhedziso yenyaya yacho pashure pekunge zvese zvanzwikwa: Itya Mwari wechokwadi+ uchengete mirayiro yake,+ nekuti ichi ndicho chinhu chikuru chinofanira kuitwa nemunhu.+ 14  Nekuti Mwari wechokwadi achatonga mabasa ese, kusanganisira zvese zvakavanzwa, kuti aone kana zvakanaka kana kuti zvakaipa.+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “adzoka nemvura inonaya.”
Kana kuti “vachengeti.”
Kana kuti “aronge.”