Muparidzi 11:1-10

  • Shandisa mukana (1-8)

    • Kanda chingwa chako pamusoro pemvura (1)

    • Dyara mbeu kubva mangwanani kusvikira manheru (6)

  • Nakidzwa neudiki uchiziva zvauri kuita (9, 10)

11  Kanda* chingwa chako pamusoro pemvura,+ nekuti pashure pemazuva mazhinji uchachiwanazve.+  Ipa mugove vanhu vanomwe kana kuti kunyange vasere,+ nekuti hauzivi dambudziko richaitika panyika.  Kana makore akazara nemvura, anodurura mvura panyika; uye kana muti ukawira kumaodzanyemba kana kuchamhembe, pachange pawira muti wacho ndipo pauchange uri.  Munhu anotarisa mhepo haazodyari mbeu, uye uya anotarisa makore haazokohwi.+  Sezvo usingazivi kushanda kunoita simba reupenyu mumapfupa emwana ari mudumbu remukadzi ane pamuviri,+ hauziviwo basa raMwari wechokwadi, uyo anoita zvinhu zvese.+  Dyara mbeu yako mangwanani uye usarega ruoko rwako ruchizorora kusvikira manheru;+ nekuti hauzivi kuti ndezvipi zvichabudirira, ichi here kana kuti icho, kana kuti zvese zvichaita zvakanaka.  Chiedza chakanaka, uye zvakanaka kuti maziso aone zuva.  Nekuti kana zvikaitika kuti munhu ararama makore mazhinji, ngaanakidzwe nawo ese.+ Asi anofanira kuyeuka kuti mazuva erima anogona kunge akawanda; ese anotevera haana zvaanobatsira.+  Fara hako, iwe jaya, uchiri mudiki, uye mwoyo wako ngaufare mumazuva eudiki hwako. Tevera nzira dzemwoyo wako uye enda kwaunotungamirirwa nemaziso ako; asi ziva kuti Mwari wechokwadi achakutongera zvinhu* zvese izvi.+ 10  Saka bvisa zvinotambudza pamwoyo pako, ubvise zvinhu zvinokanganisa muviri wako,* nekuti udiki neupwere hazvina zvazvinobatsira.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Endesa.”
Kana kuti “achaita kuti uzvidavirire pazvinhu.”
ChiHeb., “nyama yako.”