Muparidzi 1:1-18

  • Zvinhu zvese hazvina zvazvinobatsira (1-11)

    • Nyika inoramba iripo nekusingaperi (4)

    • Kufamba kunoita zuva, mhepo, nemvura (5-7)

    • Hapana chitsva pasi pezuva (9)

  • Uchenjeri hwevanhu hune pahunogumira (12-18)

    • Kudzingana nemhepo (14)

1  Mashoko emuunganidzi,+ mwanakomana waDhavhidhi, mambo muJerusarema.+   “Hazvina zvazvinobatsira* zvachose!” anodaro muunganidzi,“Hazvina zvazvinobatsira zvachose! Zvinhu zvese hazvina zvazvinobatsira!”+   Munhu anowanei pabasa rake rese rakaoma,Pakufondoka kwaanoita pasi pezuva?+   Chimwe chizvarwa chinoenda, uye chimwe chizvarwa chinouya,Asi nyika inoramba iripo* nekusingaperi.+   Zuva rinobuda, uye zuva rinovira;Rinobva rakurumidza zvakare kudzokera kwarinobudira.+   Mhepo inoenda kumaodzanyemba, yotenderera ichienda kuchamhembe;Inoramba ichingotenderera; mhepo inoramba ichitenderera.   Nzizi* dzese dzinoyerera dzichipinda mugungwa, asi gungwa racho harizari.+ Kunobva nzizi dzichiyerera, ndiko kwadzinodzokera, dzoyerera zvakare.+   Zvinhu zvese zvinonetesa;Hapana angatombogona kutaura nezvazvo. Ziso harigutswi nekuona;Uye nzeve haizari nekunzwa.   Zvakanga zviripo ndizvo zvichavapozve,Uye zvakamboitwa zvichaitwazve;Hapana chinhu chitsva pasi pezuva.+ 10  Pane chinhu here chinganzi nemunhu, “Ona ichi, chitsva”? Chakagara chiriko kubvira kare kare;Chakagara chiriko tisati tatombovapo. 11  Hapana anoyeuka vanhu vekare;Uye hapana achayeuka vachazouya;Naivowo havazoyeukwi nevamwe vachazouya.+ 12  Ini, muunganidzi, ndiri mambo waIsraeri muJerusarema.+ 13  Ndakaisa mwoyo wangu pakudzidza uye kuongorora neuchenjeri+ zvinhu zvese zvakaitwa pasi pedenga,+ basa rinotambudza rakapiwa vanakomana vevanhu naMwari rinoita kuti varambe vaine zvekuita. 14  Ndakaona mabasa ese aiitwa pasi pezuva,Uye zvese zvakanga zvisina zvazvinobatsira, kudzingana nemhepo chaiko!+ 15  Chakakombama hachigoni kutwasanudzwa,Uye chisipo hazviiti kuti chiverengwe. 16  Ndakabva ndati nechemumwoyo: “Iye zvino ndava neuchenjeri hwakawanda kupfuura munhu wese akavapo ini ndisati ndavapo muJerusarema,+ uye mwoyo wangu wava neuchenjeri chaizvo pamwe neruzivo.”+ 17  Ndakaita kuti mwoyo wangu uzive uchenjeri uye uzive upengo* uye uzive kuita zveupenzi,+ uye izviwo kudzingana nemhepo. 18  Nekuti uchenjeri hukawandisa hunokonzera kuvhiringidzika kwakanyanya,Zvekuti munhu wese anowedzera ruzivo anowedzera marwadzo.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “maturo.”
ChiHeb., “inomira.”
Kana kuti “Nzizi dzemuchando.”
Kana kuti “upenzi hwakanyanyisa.”