Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raMuparidzi

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Zvinhu zvese hazvina zvazvinobatsira (1-11)

   • Nyika inoramba iripo nekusingaperi (4)

   • Kufamba kunoita zuva, mhepo, nemvura (5-7)

   • Hapana chitsva pasi pezuva (9)

  • Uchenjeri hwevanhu hune pahunogumira (12-18)

   • Kudzingana nemhepo (14)

 • 2

  • Kuongorora zvakaedza kuitwa naSoromoni (1-11)

  • Uchenjeri hwevanhu hune pahunogumira (12-16)

  • Kushanda zvakaoma hakuna zvakunobatsira (17-23)

  • Idya, inwa, uye nakidzwa nebasa (24-26)

 • 3

  • Chimwe nechimwe chine nguva yacho (1-8)

  • Kunakidzwa neupenyu chipo chinobva kuna Mwari (9-15)

   • Nguva isingagumi iri mumwoyo memunhu (11)

  • Mwari anotonga vanhu vese zvakarurama (16, 17)

  • Vanhu vanofa sezvinongoita mhuka (18-22)

   • Zvese zvinodzokera kuguruva (20)

 • 4

  • Vakafa vari nani pane vanodzvinyirirwa (1-3)

  • Kushanda nesimba zvine mwero (4-6)

  • Kukosha kweshamwari (7-12)

   • Vaviri vari nani pane mumwe chete (9)

  • Upenyu hwemutongi hunogona kusava nezvahunobatsira (13-16)

 • 5

  • Chenjerera zvaunoita pamberi paMwari (1-7)

  • Vakaderera vanotariswa nevakakwirira (8, 9)

  • Kusabatsira kwepfuma (10-20)

   • Vanoda mari havambogutswi (10)

   • Hope dzemunhu anoshanda dzinonaka (12)

 • 6

  • Kuva nezvakawanda usingafari (1-6)

  • Fadzwa nezvinhu zvaunazvo iye zvino (7-12)

 • 7

  • Zita rakanaka uye zuva rekufa (1-4)

  • Kutsiura kwemunhu akachenjera (5-7)

  • Mugumo wechinhu uri nani pane kutanga kwacho (8-10)

  • Zvakanakira uchenjeri (11, 12)

  • Mazuva akanaka uye akaipa (13-15)

  • Usapfuura mwero pane zvaunoita (16-22)

  • Zvakaonekwa nemuunganidzi (23-29)

 • 8

  • Kutongwa nemunhu ane chivi (1-17)

   • Teerera mirayiro yamambo (2-4)

   • Kutongwa nemunhu kwakaipa (9)

   • Kana mutongo ukasakurumidza kupiwa (11)

   • Idya, inwa, uye fara (15)

 • 9

  • Vese vane magumo akafanana (1-3)

  • Nakidzwa neupenyu kunyange uchiziva kuti uchafa (4-12)

   • Vakafa havana chavanoziva (5)

   • MuGuva hamuna basa rinoitwa (10)

   • Zvinhu zvinoitika panguva isingafungirwi uye zvisingatarisirwi (11)

  • Uchenjeri haukosheswi nguva dzese (13-18)

 • 10

  • Upenzi hushoma hunovharidzira uchenjeri (1)

  • Zvakaipira kusaita zvinhu nemazvo (2-11)

  • Matambudziko anosangana nebenzi (12-15)

  • Upenzi hwevamwe vatongi (16-20)

   • Shiri inogona kudzokorora mashoko ako (20)

 • 11

  • Shandisa mukana (1-8)

   • Kanda chingwa chako pamusoro pemvura (1)

   • Dyara mbeu kubva mangwanani kusvikira manheru (6)

  • Nakidzwa neudiki uchiziva zvauri kuita (9, 10)

 • 12

  • Yeuka Musiki usati wakwegura (1-8)

  • Mhedziso yemuunganidzi (9-14)

   • Mashoko euchenjeri akaita sezvibayiso zvemombe (11)

   • Itya Mwari wechokwadi (13)