Mika 7:1-20

  • Zvakaipa zvevaIsraeri (1-6)

    • “Vavengi vemunhu vanhu vemumba make” (6)

  • “Ndichamirira” (7)

  • Vanhu vaMwari vanorwirwa (8-13)

  • Mika anonyengetera uye anorumbidza Mwari (14-20)

    • Mhinduro yaJehovha (15-17)

    • ‘Ndoupi Mwari akaita saJehovha?’ (18)

7  Maiwee kani! Ndakaita semunhu uya anotiKana michero yemuzhizha yaunganidzwa,Uye vanonhonga mazambiringa anenge asara pakukohwa vapedza,Anosvika oshaya sumbu remazambiringa rekudya,Kana onde rekutanga raanoda chaizvo.   Panyika hapasisina munhu akavimbika;Pavanhu hapana munhu akarurama.+ Vese zvavo vanohwandira vanhu kuti vadeure ropa.+ Munhu wese anovhima hama yake nemambure.   Vava shasha dzekuita zvakaipa nemaoko avo;+Muchinda ari kumanikidza vanhu kuti vamupe zvinhu,Mutongi anokumbira kubhadharwa,+Munhu wepamusorosoro anoita kuti vanhu vazive zvaanoda,+Uye vanozvironga* pamwe chete.   Munhu anoita zvakanaka kupfuura vese pakati pavo akaita seminzwa,Munhu akarurama kupfuura vese pakati pavo akaipa kupfuura ruzhowa rweminzwa.* Zuva remurindi wako nerekutongwa kwako richasvika.+ Uye vachavhunduka.+   Musavimba neshamwari dzenyuKana kuvimba neshamwari yepedyo.+ Ngwarira zvaunotaura kune uya anorara pachipfuva chako.   Nekuti mwanakomana ari kuzvidza baba vake,Mwanasikana ari kupandukira amai vake,+Uye muroora haasi kuwirirana navamwene vake;+Vavengi vemunhu vanhu vemumba make.+   Asi ini ndicharamba ndichitarisira kuna Jehovha.+ Ndichamirira Mwari weruponeso rwangu.*+ Mwari wangu achandinzwa.+   Rega kufarira dambudziko rangu iwe muvengi* wangu. Ndakawira pasi asi ndichasimuka;Ndiri kugara murima, asi Jehovha achava chiedza changu.   Ndichatambura nehasha dzaJehovhaNekuti ndakamutadzira,+Ndichatambura nadzo kusvikira andirwira panyaya yangu oita kuti itongwe zvakanaka. Achandiunza kuchiedza;Ndichaona kururama kwake. 10  Muvengi wangu achaonawo uye achanyara,Iye mukadzi uya wekuti kwandiri: “Jehovha Mwari wako ari kupi?”+ Maziso angu achamutarisa. Iye zvino achatsikwa-tsikwa semadhaka emumigwagwa. 11  Richava zuva rekuvaka masvingo ako ematombo;Zuva iroro nyika ichawedzerwa kukura kwayo.* 12  Zuva iroro vachauya kwauriVachibva kuAsiriya nekumaguta eIjipiti,Kubvira kuIjipiti kusvika kuRwizi;*Kubva kugungwa kusvika kugungwa, uye kubva kugomo kusvika kugomo.+ 13  Nyika ichava dongo nemhaka yevagari vayo,Pamusana pezvavakaita. 14  Fudzai vanhu venyu nemudonzvo wenyu, iwo makwai enhaka yenyu,+Aya aigara ega musango, pakati pemunda wemichero. Ngaafure muBhashani neGiriyedhi+ sezvaaimboita kare. 15  “Ndichavaratidza zvinhu zvinoshamisa,Sepamazuva avakabuda munyika yeIjipiti.+ 16  Marudzi achazviona onyara pasinei nesimba rese raainaro.+ Vachabata miromo yavo;Nzeve dzavo dzichavhara. 17  Vachananzva guruva senyoka;+Vachabuda vachidedera munhare* dzavo sezvinokambaira panyika. Vachauya kuna Jehovha Mwari wedu vachidedera,Uye vachakutyai.”+ 18  Ndoupi Mwari akaita semi,Anoregerera kukanganisa uye anoregerera kudarika+ kwevakasara pavanhu vake?*+ Haazorambi akatsamwa nekusingaperi,Nekuti anofarira rudo rusingachinji.+ 19  Achatinzwira tsitsi zvakare;+ achatsikirira kukanganisa kwedu. Muchakanda zvivi zvavo zvese pasi pegungwa.+ 20  Muchava akatendeka kuna Jakobho,Mucharatidza rudo rusingachinji kuna Abrahamu,Sekupika kwamakaita kumadzitateguru edu kubvira kare.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “vanozviruka.”
Kana kuti “heji yeminzwa.”
Kana kuti “Ndichamirira Mwari weruponeso rwangu nemwoyo murefu.”
MuchiHebheru, shoko rakashandurwa kuti “muvengi” rinoratidza kuti muvengi wacho munhukadzi.
Dzimwe shanduro dzinoti, “murau uchava kure.”
Kureva, Yufratesi.
Iyi inzvimbo yaishandiswa kuhwanda uchitiza muvengi.
ChiHeb., “panhaka yake?”