Mika 2:1-13

  • Vadzvinyiriri vane nhamo! (1-11)

  • VaIsraeri vachaunganidzwa vobatana (12, 13)

    • Munyika yacho muchanzwika ruzha rwevanhu (12)

2  “Vane nhamo vaya vanoruka mazano akaipa,Vanoronga zvakaipa vari pamibhedha yavo! Pakunoyedza vanobva vaita zvinhu zvacho,Nekuti vane simba rekuzviita.+   Vanochiva minda, voitora nechisimba;+Vanochivawo dzimba, vachidzitora;Vonobiridzira vanhu vachivatorera dzimba dzavo+Nenhaka yavo.   Saka zvanzi naJehovha: ‘Ndiri kuronga kukuunzirai dambudziko+ ramusingagoni kutiza.+ Hamuzofambi muchizvikudza,+ nekuti ichava nguva yekutambudzika.+   Zuva iroro vanhu vachataura chirevo pamusoro pako,Uye vachakuchema zvinopisa tsitsi.+ Vachati: “Tatorerwa zvinhu zvedu zvese!+ Aita kuti mugove wevanhu vangu upiwe vamwe; inga mugove wangu watotorwa!+ Anopa munhu asina kutendeka minda yedu.”   Saka hauzovi nemunhu anotambanudza tambo yekuyeresa,Kuti agove nyika muungano yaJehovha.   Mharidzo yavo ndeyekuti, “Regai kuparidza!Havafaniri kuparidza zvinhu izvi;Hatizonyadziswi!”   Imi imba yaJakobho, ndizvo here kuti muri kubvunza kuti: “Mweya waJehovha waneta here? Ndiye aita izvi here?” Ko mashoko angu haaiti kuti zvinhu zvinake kune vanoita zvakarurama here?   Asi nguva ichangopfuura, vanhu vangu vakandipandukira semuvengi. Munobvisa chishongo chakanaka chiri* panguo, muchizviita pachena.Munochibvisa pavanhu vanopfuura vasina chekutya, vachiita sevaya vanenge vachibva kuhondo.   Munodzinga vakadzi vari pavanhu vangu mudzimba dzavo dzakanaka;Munobvisa kubwinya kwangu pavana vavo zvachose. 10  Simukai muende, nekuti ino haisi nzvimbo yekuzororera. Kusachena ndiko kwaita kuti pave nekuparadzwa,+ iko kuparadzwa kunorwadza.+ 11  Kana munhu akatevera mhepo uye nhema, onyepa achiti: “Ndichakuudzai nezvewaini nedoro,” Vanhu ava vanobva vafarira zvaanoparidza!+ 12  Ndichakuunganidzai mese, imi veimba yaJakobho;Chokwadi ndichaunganidza vaIsraeri vese vakasara.+ Ndichaita kuti vabatane, semakwai ari mudanga,Semakwai ari kufura pamwe chete;+Uye imomo muchanzwika ruzha rwevanhu.’+ 13  Munhu anopaza pekubuda napo ndiye achange ari pamberi pavo;Vachapaza vopfuura vachibuda nepagedhi racho.+ Mambo wavo achabuda ari pamberi pavo,Jehovha achivatungamirira.”+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “kubva.”