Mika 1:1-16

  • Mutongo weSamariya neJudha (1-16)

    • Zvivi nekupanduka zvinokonzera matambudziko (5)

1  Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kuna Mika*+ wekuMoresheti raakapiwa achiita zvekuratidzwa, pamusoro peSamariya neJerusarema, mumazuva emadzimambo eJudha+ anoti Jotamu,+ Ahazi,+ naHezekiya:+   “Inzwai imi marudzi ese! Teerera iwe nyika nezviri mauri,Uye Changamire Ishe Jehovha ngaave chapupu chinokupai mhosva,+Iye Jehovha uyo ari mutemberi yake tsvene.   Nekuti Jehovha ari kubuda achibva munzvimbo yake;Achaburuka otsika panzvimbo dzakakwirira dzenyika.   Makomo achanyunguduka pasi pake+Uye mapani achatsemuka,Sezvinoita namo yaiswa pamoto,Uye semvura iri kudururirwa pamawere.   Zvese izvi zvichaitika nemhaka yekupanduka kwaJakobho,Nemhaka yezvivi zveimba yaIsraeri.+ Ndiani akapandutsa Jakobho? Haisi Samariya here?+ Ndiani akaita kuti Judha ave nenzvimbo dzakakwirira?+ Harisi Jerusarema here?   Ndichaita kuti Samariya isare yangova murwi wematombo panyika,Nzvimbo yekudyara mizambiringa;Ndichakanda matombo ayo mubani,Uye ndichasiya faundesheni yayo yava pachena.   Mifananidzo yayo yakavezwa ichaputswa-putswa yese,+Uye zvipo zvese zvayaipiwa semubhadharo* zvichapiswa nemoto.+ Ndichaparadza zvidhori zvayo zvese. Nekuti yakazvipiwa ichibhadharwa upfambi hwayaiita,Uye zvichava mubhadharo wedzimwe pfambi.”   Ndichachema uye ndicharidza mhere nemhaka yeizvi;+Ndichafamba ndisina shangu uye ndisina kupfeka.+ Ndichaungudza sehunguhwe,*Uye ndichachema seshiri inonzi mhou.   Nekuti ronda rayo harirapiki;+Rasvika kuJudha chaiko.+ Denda racho rapararira kusvika kugedhi revanhu vangu, kuJerusarema.+ 10  “Musazvizivisa muGati;Hamutombofaniri kuchema. Umburukai muguruva, muBheti-afra.* 11  Endai musina kupfeka uye muchinyara imi vagari vemuShafiri. Vagari vemuZaanani havana kubuda. Muguta reBheti-ezeri mucharidzwa mhere, uye harizorambi richikubatsira. 12  Nekuti vagari vemuMaroti vakamirira kuti vawane zvinhu zvakanaka,Asi zvakaipa ndizvo zvakauya kugedhi reJerusarema zvichibva kuna Jehovha. 13  Sungai mabhiza pangoro, imi vagari vemuRakishi.+ Ndimi makaita kuti mwanasikana weZiyoni atange kutadza,Nekuti kupanduka kwaIsraeri kwakawanikwa mauri,+ iwe mwanasikana weZiyoni. 14  Saka uchapa Moresheti-gati zvipo zvekuonekana. Madzimambo eIsraeri akazvinyengedza nekuvimba nedzimba dzekuAkzibhu.+ 15  Ndichakuunzirai achakukundai*+ imi vagari vemuMarisha.+ Anokudzwa weIsraeri achasvika* kuAdhuramu.+ 16  Zvigerei muparavara, musare musina bvudzi muchiitira vana venyu vamunoda kwazvo. Zvigerei muparavara muite segondo,Nekuti matorerwa vana venyu vakaendeswa kuutapwa.”+

Mashoko Emuzasi

Uku kupfukupikiswa kwezita rekuti Mikaeri kana kuti Mikaya, rinoreva kuti “Ndiani Akaita saJehovha?”
Kana kuti “Uye zvese zvayaibhadharwa paupfambi hwayo.”
Iyi imhuka yakada kufanana negava.
Kana kuti “muimba yeAfra.”
Kana kuti “achakutorerai zvinhu.”
ChiHeb., “Kukudzwa kweIsraeri kuchasvika.”