Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raMika

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Mutongo weSamariya neJudha (1-16)

   • Zvivi nekupanduka zvinokonzera matambudziko (5)

 • 2

  • Vadzvinyiriri vane nhamo! (1-11)

  • VaIsraeri vachaunganidzwa vobatana (12, 13)

   • Munyika yacho muchanzwika ruzha rwevanhu (12)

 • 3

  • Vatungamiriri nevaprofita vanotsiurwa (1-12)

   • Mika anopiwa simba nemweya waJehovha (8)

   • Vapristi vanodzidzisa kuti vawane mari (11)

   • Jerusarema richava matongo (12)

 • 4

  • Gomo reimba yaJehovha rinokwidziridzwa (1-5)

   • Mapakatwa anoitwa miromo yemagejo (3)

   • “Tichafamba nezita raJehovha” (5)

  • Ziyoni richadzorerwa ropiwa simba (6-13)

 • 5

  • Mutongi achava mukuru munyika yese (1-6)

   • Mutongi wacho achabva kuBhetrehema (2)

  • Vanhu vanenge vasara vachaita sedova uye seshumba (7-9)

  • Nyika yacho ichacheneswa (10-15)

 • 6

  • Nyaya yevaIsraeri kuna Mwari (1-5)

  • Jehovha anodei? (6-8)

   • Kururama, kuvimbika, kuva nemwero (8)

  • Mhosva yevaIsraeri nekurangwa kwavo (9-16)

 • 7

  • Zvakaipa zvevaIsraeri (1-6)

   • “Vavengi vemunhu vanhu vemumba make” (6)

  • “Ndichamirira” (7)

  • Vanhu vaMwari vanorwirwa (8-13)

  • Mika anonyengetera uye anorumbidza Mwari (14-20)

   • Mhinduro yaJehovha (15-17)

   • ‘Ndoupi Mwari akaita saJehovha?’ (18)