Mariro 3:1-66

 • Jeremiya anotaura zviri pamwoyo pake uye zvaanotarisira

  • “Ndichamirira” (21)

  • Tsitsi dzaMwari itsva mangwanani ega ega (22, 23)

  • Mwari akanaka kune vaya vanotarisira kwaari (25)

  • Zvakanaka kuti vadiki vatakure joko (27)

  • Mwari anozvivharidzira negore kuti pasava neanouya kwaari (43, 44)

א [Aleph] 3  Ndini murume aona kutambudzika nemhaka yeshamhu yekushatirwa kwake kukuru.   Andidzinga akaita kuti ndifambe murima, kwete muchiedza.+   Chokwadi, anoramba achiunza ruoko rwake kuti rundirwise zuva rese.+ ב [Beth]   Asakadza nyama yangu neganda rangu;Atyora mapfupa angu.   Andikomba; andikomberedza nemuchetura unovava+ uye nekutambudzika.   Andimanikidza kugara munzvimbo dzine rima sevanhu vakafa kare kare. ג [Gimel]   Andivharira mukati nerusvingo kuti ndirege kutiza;Andisunga nezvisungo zvemumakumbo zvemhangura zvinorema.+   Uye pandinopererwa ndoshevedzera kuti ndibatsirwe, iye haateereri* munyengetero wangu.+   Avhara makwara angu nematombo akavezwa;Aita kuti migwagwa yangu imonereke-monereke.+ ד [Daleth] 10  Anondihwandira sebheya kuti andirwise, seshumba yakahwandira.+ 11  Andibudisa mumakwara angu uye andibvambura-bvambura;*Aita kuti ndisare ndisina chinhu.+ 12  Akombamisa* uta hwake, uye anondiisa pekuti ndinangwe nemiseve. ה [He] 13  Abaya itsvo dzangu nemiseve yemuhomwe* yake. 14  Ndava chiseko kumarudzi ese, vanoimba nezvangu zuva rese. 15  Azadza dumbu rangu nezvinovava uye andigutisa nekamuti kanovava.+ ו [Waw] 16  Anotsemura mazino angu nejecha;Anondigarisa mumadota ndichitya.+ 17  Munondishayisa* rugare; ndakanganwa zvinhu zvakanaka. 18  Ndokusaka ndichiti: “Runako rwangu rwaparara, nezviya zvandanga ndichitarisira kuna Jehovha.” ז [Zayin] 19  Yeukai kutambudzika kwangu nekushaya kwangu pekugara,+ uye yeukai kuti ndiri kudya kamuti kanovava nemuchetura unovava.+ 20  Chokwadi muchayeuka* mokotama kuti mundibatsire.+ 21  Ndinozviyeuka mumwoyo mangu; ndokusaka ndichamirira.+ ח [Heth] 22  Rudo rusingachinji rwaJehovha ndirwo rwakaita kuti tisapera,+Nekuti tsitsi dzake hadzimboperi.+ 23  Idzo itsva mangwanani ega ega;+ kutendeka kwenyu kukuru.+ 24  Ndakati,* “Jehovha ndiye mugove wangu,+ ndokusaka ndichamumirira.”+ ט [Teth] 25  Jehovha akanaka kune uya anotarisira kwaari,+ kumunhu anoramba achimutsvaga.+ 26  Zvakanaka kuti munhu amirire ruponeso rwaJehovha+ akanyarara.*+ 27  Zvakanaka kuti munhu atakure joko achiri mudiki.+ י [Yod] 28  Ngaagare ari ega arambe akanyarara, Mwari paanoriisa paari.+ 29  Ngaaise muromo wake muguruva chaimo;+ zvichida pachiine tariro.+ 30  Ngaape dama rake kumunhu anomurova; ngaatukwe zvakakwana. כ [Kaph] 31  Nekuti Jehovha haazorambi akatirasa nekusingaperi.+ 32  Kunyange zvazvo akaita kuti tishungurudzike, achanzwirawo tsitsi maererano neukuru hwerudo rwake rusingachinji.+ 33  Nekuti mwoyo wake haudi kutambudza kana kushungurudza vanakomana vevanhu.+ ל [Lamed] 34  Kupwanya vasungwa vese vepanyika pasi petsoka,+ 35  Kutadza kuitira munhu zvakarurama pamberi peWekumusorosoro,+ 36  Kudzvinyirira munhu pakutonga nyaya yake,Jehovha haangosiyi zvinhu zvakadaro. מ [Mem] 37  Saka ndiani angataura chinhu, oita kuti chiitike Jehovha asina kurayira kuti zvidaro? 38  Mumuromo meWekumusorosoro,Hamubudi zvinhu zvakanaka nezvakaipa pamwe chete. 39  Munhu mupenyu anganyunyutirei nezvinokonzerwa nechivi chake?+ נ [Nun] 40  Ngationgororei nzira dzedu, tinyatsodzitarisisa,+ uye ngatidzokerei kuna Jehovha.+ 41  Ngatisimudzirei mwoyo yedu nemaoko edu kuna Mwari ari kudenga tichiti:+ 42  “Takatadza uye takapanduka,+ uye imi hamuna kukanganwira.+ ס [Samekh] 43  Nekutsamwa kwenyu makativharidzira kuti tisauya kwamuri;+Makatitevera, mukatiuraya zvisina tsitsi.+ 44  Makaisa gore kuti parege kuva neanouya kwamuri, kuti munyengetero wedu urege kupfuura.+ 45  Munoita kuti tive marara uye zvinhu zvisina basa pakati pemarudzi.” פ [Pe] 46  Vavengi vedu vese vakatishamira miromo yavo.+ 47  Chedu kwangova kutya nematambudziko,+ taparara uye hatisisina chinhu.+ 48  Maziso angu ari kuyerera hova dzemvura nemhaka yekuparara kwemwanasikana wevanhu vangu.+ ע [Ayin] 49  Maziso angu ari kuchema zvisina zororo, haasi kumira,+ 50  Kusvikira Jehovha atarisa pasi, oona ari kudenga.+ 51  Maziso angu aita kuti ndirwadziwe* nekuda kwevanasikana vese veguta rangu.+ צ [Tsade] 52  Vavengi vangu vakandivhima seshiri pasina chikonzero. 53  Vakaita kuti upenyu hwangu hunyarare mugomba; uye vakaramba vachindipotsera matombo. 54  Mvura yakayerera nepamusoro pangu, uye ndakati: “Ndaparara!” ק [Qoph] 55  Haiwa Jehovha, ndakadana zita renyu ndiri pasi pasi pegomba.+ 56  Inzwai inzwi rangu; musavhara nzeve yenyu pakuchemera kwangu kubatsirwa, pakuchemera kuzorodzwa. 57  Makaswedera pedyo pazuva randakakushevedzai. Makati: “Usatya.” ר [Resh] 58  Makandirwira panyaya yangu,* haiwa Jehovha, makadzikinura upenyu hwangu.+ 59  Haiwa Jehovha, makaona zvakaipa zvandakaitirwa; ndirwireiwo.+ 60  Makaona kutsiva kwavo kwese, zvese zvavaindirongera. ש [Sin] kana kuti [Shin] 61  Haiwa Jehovha, makanzwa kushora kwavo, zvese zvavaindirongera,+ 62  Miromo yevanondipikisa nekuzevezera kwavo nezvangu zuva rese. 63  Onai zvavari kuita; pavanogara nepavanosimuka vanenge vachingonditsvinyira munziyo dzavo! ת [Taw] 64  Haiwa Jehovha, muchavatsiva zvinoenderana nemabasa avo. 65  Muchaomesa mwoyo yavo, uye ndiko kuchava kutuka kwenyu. 66  Muchavatevera makatsamwa movaparadza pasi pedenga raJehovha.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “anodzivisa; anovhara.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “aita kuti ndingoti rabada pasi.”
ChiHeb., “Atsika.”
ChiHeb., “nevanakomana vemuhomwe.”
Kana kuti “Munoshayisa mweya wangu.”
Kana kuti “mweya wenyu uchayeuka.”
Kana kuti “Mweya wangu unoti.”
Kana kuti “nemwoyo murefu.”
Kana kuti “mweya wangu urwadziwe.”
Kana kuti “Makarwira nyaya dzemweya wangu.”