Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raMariro

Zvitsauko

1 2 3 4 5

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Jerusarema rinofananidzwa nechirikadzi

   • Ragara pasi uye rasiyiwa riri rega (1)

   • Zvivi zvikuru zveZiyoni (8, 9)

   • Ziyoni rinorambwa naMwari (12-15)

   • Ziyoni harina munyaradzi (17)

 • 2

  • Jehovha anotsamwira Jerusarema

   • Hapana kunzwirwa tsitsi (2)

   • Jehovha aita semuvengi kwariri (5)

   • Kuchema Ziyoni (11-13)

   • Vanhu vanopfuura vachishora guta raimbova nerunako (15)

   • Vavengi vanofarira kuparara kweZiyoni (17)

 • 3

  • Jeremiya anotaura zviri pamwoyo pake uye zvaanotarisira

   • “Ndichamirira” (21)

   • Tsitsi dzaMwari itsva mangwanani ega ega (22, 23)

   • Mwari akanaka kune vaya vanotarisira kwaari (25)

   • Zvakanaka kuti vadiki vatakure joko (27)

   • Mwari anozvivharidzira negore kuti pasava neanouya kwaari (43, 44)

 • 4

  • Kutambura pamusana pekukombwa kweJerusarema

   • Nzara (4, 5, 9)

   • Vakadzi vanobika vana vavo (10)

   • Jehovha adurura kutsamwa kwake kukuru (11)

 • 5

  • Vanhu vanonyengeterera kudzoswa

   • “Yeukai zvakatiwira” (1)

   • ‘Tine nhamo; takatadza’ (16)

   • “Haiwa Jehovha, tidzosei kwamuri” (21)

   • “Itai kuti mazuva edu ave matsva” (21)