Maraki 4:1-6

  • Kuuya kwaEriya zuva raJehovha risati rasvika (1-6)

    • ‘Zuva rekururama richapenya’ (2)

4  “Nekuti zuva richasvika, zuva rinopisa sechoto;+ pazuva iroro vanhu vese vanozvikudza nevaya vese vanoita zvakaipa vachaita semashanga. Zuva racho richavaparadza, rovasiya vasina mudzi kana bazi,” anodaro Jehovha wemauto.  Asi imi munokudza* zita rangu muchapenyerwa nezuva rekururama rine mwaranzi inorapa;* uye muchasvetuka-svetuka semhuru dzakakora.”*  “Muchatsika-tsika vakaipa, nekuti vachaita seguruva pasi petsoka dzenyu pazuva randichaita kuti zvinhu izvi zviitike,” anodaro Jehovha wemauto.  “Yeukai Mutemo wemushumiri wangu Mozisi, mirayiro nemitongo yandakapa paHorebhi kuti vaIsraeri vese vaiteerere.+  “Inzwai! Ndichakutumirai muprofita Eriya+ zuva guru raJehovha uye rinotyisa risati rasvika.+  Iye achadzosa mwoyo yavanababa kuvanakomana+ uye mwoyo yevanakomana kuna vanababa, kuti ndirege kuuya ndikarova nyika ndoiparadza.”

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “munotya.”
ChiHeb., “mapapiro anorapa.”
Kana kuti “dzakakodzwa.”