Maraki 3:1-18

 • Ishe wechokwadi anouya kuzochenesa temberi yake (1-5)

  • Nhume yesungano (1)

 • Vanokurudzirwa kuti vadzoke kuna Jehovha (6-12)

  • Jehovha haachinji (6)

  • “Dzokai kwandiri, uye ini ndichadzoka kwamuri” (7)

  • ‘Uyai nezvegumi zvese, uye Jehovha achadurura zvikomborero’ (10)

 • Vakarurama nevakaipa (13-18)

  • Bhuku rekuyeuchidza rakanyorwa pamberi paMwari (16)

  • Kusiyana kwemunhu akarurama nemunhu akaipa (18)

3  “Inzwai! Ndiri kutuma nhume yangu, uye ichavhura* nzira pamberi pangu.+ Uye Ishe wechokwadi wamuri kutsvaga achangoerekana auya kutemberi yake;+ uye nhume yesungano ichauya, iyo nhume yamunofarira. Inzwai! Iye achatouya,” anodaro Jehovha wemauto.  “Asi ndiani achatsungirira pazuva raanouya, uye ndiani achamira paachaoneka? Nekuti achange akaita semoto wemunhu anonatsa zvinhu uye sesipo+ yemugezi wenguo.  Achagara pasi sezvinoita munhu anonatsa uye anochenesa sirivha,+ ochenesa vanakomana vaRevhi. Achavachenesa sezvinoitwa goridhe nesirivha, uye kuna Jehovha vachava vanhu vanopa mupiro mukururama.  Mupiro waJudha neweJerusarema uchafadza* Jehovha sepamazuva ekare kare uye semumakore ekare kare.+  “Ndichauya pedyo nemi kuti ndikutongei, uye handizononoki kupupura ndichipa mhosva varoyi+ nemhombwe, nevaya vanoita mhiko dzenhema,+ nevaya vanobiridzira munhu wemaricho,+ chirikadzi nenherera,+ uye vaya vanoramba kubatsira vatorwa.*+ Vanhu ava havana kunditya,” anodaro Jehovha wemauto.  “Nekuti ndini Jehovha; handichinji.*+ Uye imi ndimi vanakomana vaJakobho; hamusati masvika pakupera.  Kubvira pamazuva emadzitateguru enyu makatsauka pamirau yangu uye hamuna kuichengeta.+ Dzokai kwandiri, uye ini ndichadzoka kwamuri,”+ anodaro Jehovha wemauto. Asi munoti: “Sei muchiti tidzoke?”  “Munhu angabira Mwari here? Asi imi muri kundibira.” Uye munoti: “Takakubirai sei?” “Panyaya yezvegumi nemipiro.  Chokwadi makatukwa,* nekuti muri kundibira mese zvenyu. 10  Uyai nezvegumi zvese* mudura,+ kuti mumba mangu muve nezvekudya;+ uye ndapota, ndiedzei panyaya iyi,” anodaro Jehovha wemauto, “muone kana ndisingazokuvhuririi magedhi emvura edenga,+ ndokudururirai chikomborero kusvikira musisina chamunoshayiwa.”+ 11  “Ndichatuka iye anoparadza* uye haazoparadzi zvirimwa zvenyu, uyewo mizambiringa iri muminda yenyu ichabereka,”+ anodaro Jehovha wemauto. 12  “Marudzi ese achati muri vanhu vanofara,+ nekuti nyika yenyu ichava nyika inofadza,” anodaro Jehovha wemauto. 13  “Mashoko amunotaura pamusoro pangu anondirwadza,” anodaro Jehovha. Uye munoti: “Zvii zvatiri kutaurirana zviri kukurwadzai?”+ 14  “Munoti, ‘Kushumira Mwari hakubatsiri.+ Takaita zvaanotirayira uye takafamba takasuruvara pamberi paJehovha wemauto, asi zvakatibatsirei? 15  Kubva iye zvino tichati vanhu vanozvikudza ndivo vanofara. Uyewo vaya vanoita zvakaipa ndivo vanobudirira.+ Havambotyi kuedza Mwari uye hapana chinovawana.’” 16  Panguva iyoyo vaya vanotya Jehovha vakataurirana, mumwe nemumwe neshamwari yake, uye Jehovha akaramba akateerera, achinzwa. Uye bhuku rekuyeuchidza rakanyorwa pamberi pake+ kuitira vaya vanotya Jehovha uye vaya vanofungisisa* nezvezita rake.+ 17  “Vachava vanhu vangu,”+ anodaro Jehovha wemauto, “pazuva randichaita kuti pave nepfuma inokosha.+ Ndichavanzwira tsitsi sezvinoita murume anonzwira tsitsi mwanakomana wake anomuteerera.+ 18  Uye muchaonazve kusiyana kwemunhu akarurama nemunhu akaipa,+ kwemunhu anoshumira Mwari neasingamushumiri.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “ichagadzira.”
Kana kuti “uchagutsa.”
Kana kuti “vasingaremekedzi kodzero dzevatorwa.”
Kana kuti “handina kuchinja.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Muri kundituka.”
Kana kuti “chegumi chakakwana.”
Zvinoratidza sekuti pari kureva tupukanana twakadai semhashu netumwewo tunobhururuka.
Kana kuti “vanofunga.” Dzimwe shanduro dzinoti, “vanokoshesa zita rake.”