Maraki 2:1-17

  • Vapristi vanotadza kudzidzisa vanhu (1-9)

    • Miromo yevapristi inofanira kuchengeta ruzivo (7)

  • Vanhu vane mhosva yekurambana zveunyengeri (10-17)

    • “‘Ndinovenga kurambana,’ anodaro Jehovha” (16)

2  “Iye zvino imi vapristi, ndimi muri kupiwa murayiro uyu.+  Kana mukaramba kuteerera, uye kana mwoyo yenyu ikasava nebasa nekukudza zita rangu,” anodaro Jehovha wemauto, “ndichaunza kutukwa pamuri,+ uye ndichachinja zvikomborero zvenyu kuti zvive kutukwa.+ Chokwadi ndaita kuti zvikomborero zvive kutukwa, nekuti hamusi kuisa zvinhu izvi mumwoyo menyu.”  “Inzwai! Ndichaparadza mbeu yenyu yamakadyara pamusana pemaitiro enyu,+ uye ndichazora ndove pazviso zvenyu, ndove yepamitambo yenyu; uye muchaendeswa kwairi.*  Muchabva maziva kuti ndakupai murayiro uyu kuti sungano yangu naRevhi irambe iripo,”+ anodaro Jehovha wemauto.  “Sungano yangu naye yaiva yeupenyu nerugare, izvo zvandakamupa zvakabatana nekutya.* Ainditya, chokwadi aitya zita rangu zvikuru.  Mutemo* wechokwadi waiva pamuromo pake,+ uye kusarurama hakuna kuwanikwa pamuromo pake. Akafamba neni nerugare nekururama,+ uye akadzora vazhinji achivabvisa pane zvakaipa.  Nekuti muromo wemupristi ndiwo unofanira kuchengeta ruzivo, uye vanhu vanofanira kutsvaga mutemo* kubva mumuromo make,+ nekuti ndiye nhume yaJehovha wemauto.  “Asi imi makatsauka muchibva munzira. Makaita kuti vakawanda varege kuteerera mutemo.*+ Makaparadza sungano yaRevhi,”+ anodaro Jehovha wemauto.  “Saka ndichaita kuti muzvidzwe uye muve vanhu vepasi pakati pemarudzi ese, nekuti hamuna kuchengeta nzira dzangu, asi makava nerusarura pakushandisa kwamaiita mutemo.”+ 10  “Hatina baba vamwe chete here?+ Hatina kusikwa naMwari mumwe chete here? Saka nei tichinyengerana,+ tichisvibisa sungano yemadzitateguru edu? 11  Judha anyengera, uye pane chinhu chinosemesa chaitwa muIsraeri nemuJerusarema; nekuti Judha asvibisa utsvene hwaJehovha+ hwaanoda,* uye atora mwanasikana wamwari wekune imwe nyika kuti ave mwenga wake.+ 12  Jehovha achaparadza munhu wese wemumatende aJakobho anoita izvi, pasinei nekuti ndiani, kunyange achipa mupiro kuna Jehovha wemauto.”+ 13  “Pane chimwe* chamunoita, chinoita kuti atari yaJehovha izare nemisodzi, nekuchema nekugomera, zvekuti haasisina basa nemipiro yenyu uye haachafariri chero chinhu chamunopa.+ 14  Uye munoti, ‘Nemhaka yei?’ Nekuti Jehovha akava chapupu pakati pako nemudzimai weudiki hwako, wawakanyengera, kunyange zvazvo ari mumwe wako uye mudzimai wako wesungano.*+ 15  Asi pane mumwe asina kuita izvi, nekuti aiva nemweya waMwari wakanga wasara. Iyeye aifunga nezvei? Vana vaMwari.* Saka chenjererai mwoyo* yenyu, uye mumwe nemumwe wenyu ngaarege kunyengera mudzimai weudiki hwake. 16  Nekuti ndinovenga* kurambana,”+ anodaro Jehovha Mwari waIsraeri, “nemunhu wese anoita mhirizhonga,”* anodaro Jehovha wemauto. “Chenjererai mwoyo* yenyu, uye regai kunyengera.+ 17  “Makanetesa Jehovha nemashoko enyu.+ Asi imi munoti, ‘Takamunetesa sei?’ Nekutaura kwenyu kuti, ‘Munhu wese anoita zvakaipa akanaka kuna Jehovha uye anomufarira,’+ uye nekutaura kuti, ‘Ko Mwari wekururama ari kupi?’”

Mashoko Emuzasi

Kureva, kunzvimbo yairaswa ndove yemhuka dzaibayirwa.
Kana kuti “nekuremekedza kukuru.”
Kana kuti “Murayiro.”
Kana kuti “murayiro.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “varege kuteerera nedzidziso dzenyu.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “nzvimbo tsvene yaJehovha yaanoda.”
ChiHeb., “chechipiri.”
Kana kuti “wawakabatanidzwa naye nemutemo.”
ChiHeb., “Mbeu yaMwari.”
ChiHeb., “mweya.”
ChiHeb., “anovenga.”
ana kuti “anoita kuti nguo yake izare nemhirizhonga.”
ChiHeb., “mweya.”