Mapisarema 98:1-9

  • Jehovha, Muponesi uye Mutongi akarurama

    • Ruponeso rwaJehovha runoziviswa (2, 3)

Rwiyo. 98  Imbirai Jehovha rwiyo rutsva,+Nekuti akaita zvinhu zvinoshamisa.+ Ruoko rwake rwerudyi, ruoko rwake rutsvene, rwakaita kuti pave neruponeso.*+   Jehovha akaita kuti ruponeso rwake ruzivikanwe;+Akaratidza kururama kwake pamberi pemarudzi.+   Akayeuka rudo rwake rusingachinji uye kutendeka kwake kuimba yaIsraeri.+ Nyika yese yakaona ruponeso rwakaitwa naMwari wedu.*+   Shevedzerai muchirumbidza Jehovha, imi nyika yese. Farai uye pemberai nemufaro, muimbe muchimurumbidza.*+   Imbai muchirumbidza Jehovha* nerudimbwa,Nerudimbwa nerwiyo runonakidza.   Nemabhosvo nekurira kwehwamanda,+Shevedzerai muchifara muri pamberi paMambo, Jehovha.   Gungwa ngaritinhire, pamwe chete nezvese zvizere mariri,Uye nyika nevaya vagere mairi ngazvitinhire.   Nzizi ngadziombere;Makomo ngaashevedzere pamwe chete achifara+   Pamberi paJehovha, nekuti ari kuuya* kuzotonga nyika. Iye achatonga nyika nekururama+Uye achatonga marudzi zvakarurama.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “rwakaita kuti akunde.”
Kana kuti “kukunda kwaMwari wedu.”
Kana kuti “uye ridzai rwiyo.”
Kana kuti “Ridzirai Jehovha rwiyo.”
Kana kuti “auya.”