Mapisarema 94:1-23

  • Munyengetero wekukumbira kuti Mwari atsive

    • ‘Vakaipa vachasvika riini vachipembera?’ (3)

    • Kururamiswa naJah kunoita kuti munhu afare (12)

    • Mwari haazokanganwi vanhu vake (14)

    • ‘Kuronga kuti pave nedambudziko vachishandisa mutemo’ (20)

94  Haiwa Jehovha, Mwari anotsiva,+Haiwa Mwari anotsiva, penyai!   Simukai, haiwa imi Mutongi wenyika.+ Itirai vanozvikudza zvakakodzerana navo.+   Vakaipa vachasvika riini, haiwa Jehovha,Vachasvika riini vachipembera nemufaro?+   Vanongorutsa mashoko ekuzvikudza;Vese vanoita zvakaipa vanotaura vachizvirumbidza.   Vanopwanya vanhu venyu, haiwa Jehovha,+Uye vanodzvinyirira nhaka yenyu.   Vanouraya chirikadzi nemutorwa,Uye vanoponda nherera.   Vanoti: “Jah haaoni;+Mwari waJakobho haazvicherechedzi.”+   Nzwisisai izvi, imi vanhu vasingafungi;Imi vakapusa, muchazoratidzawo njere riini?+   Iye akasika* nzeve, angatadza kunzwa here? Iye akaumba ziso, angatadza kuona here?+ 10  Iye anoruramisa marudzi, angatadza kutsiura here?+ Ndiye anopa vanhu ruzivo!+ 11  Jehovha anoziva pfungwa dzevanhu,Kuti dzakaita semhepowo zvayo inofemwa.+ 12  Anofara munhu wamunoruramisa, haiwa Jah,+Wamunodzidzisa mutemo wenyu,+ 13  Kuti mumupe runyararo mumazuva ekutambudzika,Kusvikira vakaipa vachererwa gomba.+ 14  Nekuti Jehovha haazorasi vanhu vake,+Kana kusiya nhaka yake.+ 15  Nekuti mutongo uchava wakarurama zvakare,Uye vese vane mwoyo yakarurama vachautevera. 16  Ndiani achasimuka achindirwira pane vakaipa? Ndiani achamira achindirwira pane vanoita zvakaipa? 17  Dai Jehovha akanga asiri mubatsiri wangu,Ndingadai ndatova* pedyo nekuparara.*+ 18  Pandakati: “Tsoka yangu yava kutsvedza,”Rudo rwenyu rusingachinji rwakaramba ruchinditsigira, haiwa Jehovha.+ 19  Pandakawandirwa nezvaindidya mwoyo,Makandinyaradza uye makandizorodza.*+ 20  Chigaro cheumambo chine uori chingadyidzana* nemi here,Icho chichironga kuti pave nedambudziko chichishandisa mutemo?+ 21  Vanorwisa zveutsinye munhu akarurama*+Uye vanotongera rufu munhu asina mhosva.*+ 22  Asi Jehovha achava nzvimbo yangu yekupotera,*Mwari wangu ndiro dombo rangu rekupotera.+ 23  Achaita kuti mabasa avo akaipa adzoke pavari.+ Achavaparadza* achishandisa zvakaipa zvavo. Jehovha Mwari wedu achavaparadza.*+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “akasima.”
Kana kuti “Mweya wangu ungadai watova.”
ChiHeb., “nekugara murunyararo.”
Kana kuti “Kunyaradza kwenyu kwakazorodza mweya wangu.”
Kana kuti “Vatongi vane uori vangadyidzana.”
Kana kuti “mweya weakarurama.”
ChiHeb., “Uye vanoti ropa reasina mhosva rine mhosva (rakaipa).”
Kana kuti “yakakwirira yakachengeteka.”
ChiHeb., “Achavanyararidza.”
ChiHeb., “achavanyararidza.”