Mapisarema 92:1-15

  • Jehovha anorumbidzwa nekusingaperi

    • Mabasa ake makuru uye pfungwa dzake dzakadzama (5)

    • ‘Vakarurama vachatumbuka semuti’ (12)

    • Vakwegura vacharamba vachibudirira (14)

Pisarema. Rwiyo rwezuva reSabata. 92  Zvakanaka kuonga Jehovha+Uye kuimba nziyo dzekurumbidza zita renyu, haiwa imi Wekumusorosoro,   Kuzivisa mangwanani nezverudo rwenyu rusingachinji+Uye usiku nezvekutendeka kwenyu,   Pachiridzwa chiridzwa chine tambo gumi nechine tambo nhatu,Uye rudimbwa rune mutinhimira unonakidza.+   Nekuti makaita kuti ndifare, haiwa Jehovha, nekuda kwemabasa enyu;Ndinopembera nemufaro nekuda kwemabasa emaoko enyu.   Chokwadi mabasa enyu makuru, Jehovha!+ Pfungwa dzenyu dzakadzama kwazvo!+   Hapana munhu asingafungi angazviziva;Uye hapana munhu akapusa anogona kunzwisisa izvi:+   Vakaipa pavanomera semasora*Uye vese vanoita zvakaipa pavanotumbuka,Zvinenge zvichiitika kuti vaparadzwe zvachose.+   Asi imi munokudzwa nekusingaperi, haiwa Jehovha.   Chokwadi tarisai vavengi venyu mavakunda, haiwa Jehovha,Tarisai kuparara kuchaita vavengi venyu;Vese vanoita zvinhu zvakaipa pavachaitwa kuti vapararire.+ 10  Asi imi muchakwidziridza nyanga yangu seyenzombe* yemusango;Ndichanyorovesa ganda rangu nemafuta matsva.+ 11  Maziso angu achatarisa vavengi vangu vakundwa;+Nzeve dzangu dzichanzwa nezvekuwa kwevanhu vakaipa vanondirwisa. 12  Asi vakarurama vachatumbuka semuchindweUye vachakura semusidhari uri muRebhanoni.+ 13  Vakadyarwa muimba yaJehovha;Vanotumbuka muzvivanze zvaMwari wedu.+ 14  Kunyange pavanenge vachembera,* vacharamba vachibudirira;+Vacharamba vaine simba uye vari vatsva,+ 15  Vachizivisa kuti Jehovha akarurama. Ndiye Dombo rangu,+ uye maari hamuna chisina kururama.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “seuswa.”
Kana kuti “simba rangu serenzombe.”
Kana kuti “vachena musoro.”