Mapisarema 9:1-20

  • Kuzivisa mabasa aMwari anoshamisa

    • Jehovha, nzvimbo yekupotera (9)

    • Kuziva zita raMwari kuvimba naye (10)

Kumutungamiriri; mutinhimira weMuti-rabheni.* Rwiyo rwaDhavhidhi. א [Aleph] 9  Haiwa Jehovha, ndichakurumbidzai nemwoyo wangu wese;Ndichataura nezvemabasa enyu ese anoshamisa.+   Ndichakufarirai nekukupembererai nemufaro;Ndichaimba ndichirumbidza zita renyu, haiwa imi Wekumusorosoro.+ ב [Beth]   Vavengi vangu pavanodzokera shure,+Vachagumburwa voparara pamberi penyu.   Nekuti munomiririra kururama kwangu;Munogara pachigaro chenyu cheumambo muchitonga nekururama.+ ג [Gimel]   Makatuka marudzi,+ mukaparadza vakaipa,Muchidzima zita ravo nariini nariini.   Muvengi aparadzwa zvachose;Makadzura maguta avo,Uye hapana achataura nezvavo.+ ה [He]   Asi Jehovha ari pachigaro chake cheumambo nekusingaperi;+Akasimbisa chigaro chake cheumambo paanotongera zvakarurama.+   Achatonga nyika yese* mukururama;+Achapa marudzi mitongo yakarurama.+ ו [Waw]   Jehovha achava nzvimbo yekupotera* kumunhu akadzvinyirirwa,+Nzvimbo yekupotera munguva dzekutambudzika.+ 10  Vaya vanoziva zita renyu vachavimba nemi;+Hamuzosiyi vaya vari kukutsvagai, haiwa Jehovha.+ ז [Zayin] 11  Imbai muchirumbidza Jehovha, ari kugara muZiyoni;Itai kuti mabasa ake azivikanwe pakati pemarudzi.+ 12  Nekuti uya anotsiva ropa ravo anovayeuka;+Haazombokanganwi kuchema kwevanotambudzika.+ ח [Heth] 13  Ndinzwireiwo nyasha Jehovha; onai kutambudzika kwangu kunokonzerwa nevaya vanondivenga,Imi munondisimudza pamagedhi erufu,+ 14  Kuti ndizivise mabasa enyu anorumbidzwa mumagedhi emwanasikana weZiyoni,+Uye kuti ndifarire mabasa enyu ekuponesa.+ ט [Teth] 15  Marudzi anyura mugomba raakachera;Tsoka dzavo dzabatwa mumambure avakavanza.+ 16  Jehovha anozivikanwa nekutonga kwaanoita.+ Munhu akaipa ateyiwa nemabasa emaoko ake.+ Higayoni.* (Sera) י [Yod] 17  Vakaipa vachadzokera shure vakananga kuGuva.*Ndiko kuchaenda marudzi ese anokanganwa Mwari. 18  Asi varombo havazombokanganwiki;+Uye tariro yevanyoro haizomboparari.+ כ [Kaph] 19  Simukai, haiwa Jehovha! Musaita kuti munhuwo zvake anofa akukurirei. Marudzi ngaatongwe pamberi penyu.+ 20  Arovei nekutya, haiwa Jehovha,+Itai kuti marudzi azive kuti anongova vanhuwo zvavo. (Sera)

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “nyika inobereka.”
Kana kuti “yakakwirira yakachengeteka.”
Kana kuti “kuSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.