Mapisarema 86:1-17

  • Hakuna mwari akaita saJehovha

    • Jehovha akagadzirira kukanganwira (5)

    • Marudzi ese achanamata Jehovha (9)

    • “Ndirayiridzei nezvenzira yenyu” (11)

    • “Batanidzai mwoyo wangu” (11)

Munyengetero waDhavhidhi. 86  Rerekai nzeve yenyu,* haiwa Jehovha, mundipindure,Nekuti ndinotambudzika uye ndiri murombo.+   Chengetedzai upenyu hwangu,* nekuti ndakavimbika.+ Ponesai mushumiri wenyu anovimba nemi,Nekuti muri Mwari wangu.+   Ndinzwirei nyasha, haiwa Jehovha,+Nekuti ndinodana kwamuri zuva rese.+   Itai kuti mushumiri wenyu afare,*Nekuti ndinotendeukira kwamuri, haiwa Jehovha.   Nekuti makanaka+ uye makagadzirira kukanganwira,+ haiwa Jehovha;Rudo rwenyu rusingachinji kune vese vanodana kwamuri rwakakura.+   Inzwai munyengetero wangu haiwa Jehovha;Uye teererai kuchemera kwangu kubatsirwa.+   Ndinodana kwamuri pazuva rekutambudzika kwangu,+Nekuti muchandipindura.+   Pakati pavanamwari hakuna akaita semi, haiwa Jehovha,+Hapana mamwe mabasa akafanana neenyu.+   Marudzi ese amakasikaAchauya okotama pamberi penyu, haiwa Jehovha,+Uye achakudza zita renyu.+ 10  Nekuti muri mukuru uye munoita zvinhu zvinoshamisa;+Ndimi Mwari, imi mega.+ 11  Ndirayiridzei nezvenzira yenyu, haiwa Jehovha.+ Ndichafamba muchokwadi chenyu.+ Batanidzai mwoyo wangu* kuti utye zita renyu.+ 12  Ndinokurumbidzai, haiwa Jehovha Mwari wangu, nemwoyo wangu wese,+Ndichakudza zita renyu nekusingaperi, 13  Nekuti rudo rwenyu rusingachinji rwamunondiratidza rwakakura,Uye makandiponesa* kuti ndirege kudzika muGuva.*+ 14  Haiwa Mwari, vanhu vanozvikudza vanosimuka kuti vandirwise;+Chikwata chevanhu vane utsinye chinotsvaga kupfuudza upenyu hwangu,*Uye havafungi nezvenyu.*+ 15  Asi imi, haiwa Jehovha, muri Mwari ane ngoni netsitsi,*Anononoka kutsamwa, azere nerudo rusingachinji uye nekutendeka.*+ 16  Tendeukirai kwandiri mundinzwirewo nyasha.+ Ipai mushumiri wenyu simba renyu,+Uye ponesai mwanakomana wemurandasikana wenyu. 17  Ndiratidzei chiratidzo chekunaka kwenyu,Kuti vaya vanondivenga vazvione, vanyadziswe. Nekuti imi, haiwa Jehovha, muri mubatsiri wangu nemunyaradzi wangu.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Kotamai mundinzwewo.”
Kana kuti “mweya wangu.”
Kana kuti “mweya wemushumiri wenyu ufare.”
Kana kuti “Ndipei mwoyo mumwe chete.”
Kana kuti “makaponesa mweya wangu.”
Kana kuti “muSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “mweya wangu.”
Kana kuti “havana kukuisai pamberi pavo.”
Kana kuti “nenyasha.”
Kana kuti “nechokwadi.”