Mapisarema 85:1-13

  • Munyengetero wekukumbira kudzorerwa pavaimbova

    • Mwari achataura nezverugare kuvanhu vakavimbika (8)

    • Rudo rusingachinji uye kutendeka zvichasangana (10)

Kumutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ 85  Haiwa Jehovha, makafarira nyika yenyu;+Makadzosa vanhu vaJakobho vakanga vatapwa.+   Makaregerera kukanganisa kwevanhu venyu;Makakanganwira* zvivi zvavo zvese.+ (Sera)   Makadzora hasha dzenyu dzese;Makazvidzora pakushatirwa kwenyu kukuru.+   Tidzorerei pataimbova,* haiwa Mwari weruponeso rwedu,Uye isai kure nemi kutitsamwira kwamakaita.+   Mucharamba makatitsamwira nekusingaperi here?+ Muchaita kuti hasha dzenyu dzisvike kuzvizvarwa nezvizvarwa here?   Hamusi kuzotimutsidzira zvakare hereKuti vanhu venyu vakufarirei?+   Haiwa Jehovha, tiratidzei rudo rwenyu rusingachinji,+Uye tipei ruponeso rwenyu.   Ndichateerera zvinotaurwa naMwari wechokwadi Jehovha,Nekuti achataura nezverugare kuvanhu vake+ vakavimbika,Asi ngavarege kudzokerazve pakuzvivimba.+   Chokwadi ruponeso rwake ruri pedyo nevaya vanomutya,+Kuti kukudzwa kwake kugare munyika yedu. 10  Rudo rusingachinji nekutendeka zvichasangana;Kururama nerugare zvichatsvodana.+ 11  Kutendeka kuchamera panyika,Uye kururama kuchatarisa pasi kuri kudenga.+ 12  Jehovha achapa vanhu zvakanaka,*+Uye nyika yedu ichabudisa goho rayo.+ 13  Kururama kuchafamba pamberi pake+Uye kuchagadzirira tsoka dzake nzira.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Makafukidza.”
Kana kuti “Tiunganidzei zvakare.”
Kana kuti “achaita kuti vanhu vabudirire.”