Mapisarema 82:1-8

  • Kukurudzirwa kutonga nyaya zvakarurama

    • Mwari “anotonga ari pakati pavanamwari” (1)

    • “Ivai vatongi vevanhu vakaderera” (3)

    • “Muri vanamwari” (6)

Rwiyo rwaAsafi.+ 82  Mwari akamira panzvimbo yake muungano yake;+Anotonga ari pakati pavanamwari* achiti:+   “Kusvikira riiniko muchitonga zvisina kururama+Uye muchiitira vanhu vakaipa tsvete?+ (Sera)   Ivai vatongi vevanhu vakaderera nenherera.+ Tongai zvakarurama vaya vasina mubatsiri uye vanoshayiwa.+   Nunurai akaderera nemurombo;Vaponesei muruoko rweakaipa.”   Havazivi, uye havanzwisisi;+Vari kufamba-famba murima;Nheyo dzese dzenyika dziri kuzununguswa.+   “Ini ndakati, ‘Muri vanamwari,*+Mese muri vanakomana veWekumusorosoro.   Asi muchafa sezvinongoita vanhu;+Uye muchawa sezvinoita mamwe machinda ese!’”+   Simukai, haiwa Mwari, mutonge nyika,+Nekuti marudzi ese ndeenyu.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “pevakafanana navanamwari.”
Kana kuti “Makafanana navanamwari.”