Mapisarema 80:1-19

  • VaIsraeri vanokumbira kuti mufudzi wavo avadzorere pavaimbova

    • “Haiwa Mwari, tidzorerei pataimbova” (3)

    • Israeri semuzambiringa waMwari (8-15)

Kumutungamiriri; mutinhimira unonzi, “Maruva.” Chiyeuchidzo. Pisarema raAsafi.+ Rwiyo. 80  Haiwa imi Mufudzi waIsraeri, teererai,Imi muri kutungamirira Josefa semakwai.+ Imi makagara pachigaro cheumambo pamusoro* pemakerubhi,+Penyai.*   Ratidzai simba renyuPamberi paEfremu naBhenjamini naManase;+Uyai mutiponese.+   Haiwa Mwari, tidzorerei pataimbova;+Itai kuti chiso chenyu chipenye kwatiri, kuti tiponeswe.+   Jehovha Mwari wemauto, mucharamba makashatirwa kusvikira riini vanhu venyu vachinyengetera kwamuri?+   Munovadyisa misodzi sechingwa,Uye munoita kuti vanwe misodzi yakawandisa.   Munoita kuti vavakidzani vedu vapopotedzane pamusoro pedu;Vavengi vedu vanoramba vachitinyomba pamadiro.+   Haiwa Mwari wemauto, tidzorerei pataimbova;Itai kuti chiso chenyu chipenye kwatiri, kuti tiponeswe.+   Makaita kuti muzambiringa+ ubve kuIjipiti. Makadzinga marudzi, mukaudyara.+   Makaugadzirira nzvimbo,Uye wakadzika midzi, ukazadza nyika.+ 10  Makomo akafukidzwa nemumvuri wawo,Uye misidhari yaMwari yakafukidzwa nemapazi awo. 11  Mapazi awo akasvika kugungwa,Uye nhungirwa dzawo dzakasvika kuRwizi.*+ 12  Makaputsirei rusvingo rwematombo rwemunda wacho wemizambiringa,+Zvekuti vese vanopfuura nepo vari kutemha michero yawo?+ 13  Nguruve dzemusango dzinousakadza,Uye mhuka dzemusango dzinoudya.+ 14  Haiwa Mwari wemauto, dzokai. Tarisai pasi muri kudenga, muone! Chengetai muzambiringa uyu,+ 15  Dzinde rakadyarwa neruoko rwenyu rwerudyi,+Mutarise mwanakomana wamakasimbisa.*+ 16  Unopiswa nemoto,+ unotemwa. Vanoparara pamunovatuka.* 17  Ruoko rwenyu ngarutsigire munhu ari kuruoko rwenyu rwerudyi,Ngarutsigire mwanakomana wemunhu wamakasimbisa.+ 18  Hatizobvi kwamuri. Tichengetedzei tiri vapenyu, kuti tidane zita renyu. 19  Haiwa Jehovha Mwari wemauto, tidzorerei pataimbova;Itai kuti chiso chenyu chipenye kwatiri, kuti tiponeswe.+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “pakati.”
Kana kuti “Ratidzai kubwinya kwenyu.”
Kureva, Yufratesi.
Kana kuti “bazi ramakasimbisa.”
ChiHeb., “nekutuka kwechiso chenyu.”