Mapisarema 8:1-9

  • Kukudzwa kwaMwari uye kuremekedzwa kwemunhu

    • “Zita renyu iguru sei!” (1, 9)

    • ‘Munhu chiiwo zvake?’ (4)

    • Munhu akapfekedzwa korona yekubwinya (5)

Kumutungamiriri; mutinhimira weGititi.* Rwiyo rwaDhavhidhi. 8  Haiwa Jehovha Ishe wedu, zita renyu iguru sei munyika yese;Munoita kuti kukudzwa kwenyu kuve kwakakwirira kupfuura matenga chaiwo!*+   Makaita kuti mumiromo mevana nemevacheche+ mubude simbaNekuda kwemhandu dzenyu,Kuti vavengi nevanotsiva vanyarare.   Pandinoona matenga enyu, iwo mabasa eminwe yenyu,Mwedzi nenyeredzi zvamakagadzira,+   Munhu chiiko zvamunomufunga,Uye mwanakomana wemunhu zvamunomuchengeta?+   Makamuita akaderera kupfuura ngirozi,*Mukamuisa korona yekubwinya nekukudzwa.   Makaita kuti atonge mabasa emaoko enyu;+Makaisa zvinhu zvese pasi petsoka dzake:   Zvese makwai nembudzi nemombe,Pamwe nemhuka dzesango,*+   Shiri dzekudenga nehove dzemugungwa,Chese chinopfuura nemunzira dzemumakungwa.   Haiwa Jehovha Ishe wedu, zita renyu iguru sei munyika yese!

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “Imi mune kukudzwa kunorondedzerwa kumusoro kwedenga!”
Kana kuti “vakaita savanamwari.”
ChiHeb., “nezvikara zvesango.”