Mapisarema 79:1-13

  • Munyengetero pakarwiswa vanhu vaMwari nemarudzi

    • “Tava kuzvidzwa” (4)

    • ‘Tibatsirei nekuda kwezita renyu’ (9)

    • “Tsivai vavakidzani vedu zvakapetwa kanomwe” (12)

Rwiyo rwaAsafi.+ 79  Haiwa Mwari, marudzi apinda nechisimba munhaka yenyu;+Asvibisa temberi yenyu tsvene;+Aita kuti Jerusarema rive murwi wematongo.+   Apa shiri dzekudenga zvitunha zvevashumiri venyu kuti zvive zvekudya zvadzoUye apa mhuka dzesango nyama yevatsvene venyu.+   Adurura ropa ravo semvura muJerusarema rese,Uye hapana asara angavaviga.+   Tava kuzvidzwa nevavakidzani vedu;+Vaya vakatipoteredza vanotinyomba nekutiseka.   Haiwa Jehovha, mucharamba makashatirwa kusvikira riini? Nekusingaperi here?+ Hasha dzenyu dzicharamba dzichibvira semoto kusvikira riini?+   Dururirai hasha dzenyu pamarudzi asingakuziveiUye paumambo husingadani zita renyu.+   Nekuti vaparadza Jakobho,Uye vaita kuti nyika yake ive dongo.+   Musaita kuti tizvidavirire pazvivi zvemadzitateguru edu.+ Kurumidzai kutinzwirawo tsitsi,+Nekuti taderedzwa zvikuru.   Tibatsirei, haiwa Mwari weruponeso rwedu,+Nekuda kwezita renyu rinokudzwa;Tinunurei uye kanganwirai* zvivi zvedu nekuda kwezita renyu.+ 10  Nei marudzi achifanira kuti: “Mwari wavo ari kupi?”+ Itai kuti tizvione nemaziso edu marudzi achiratidzwaKuti ropa revashumiri venyu rakadeurwa ratsiviwa.+ 11  Inzwaiwo kugomera kwemusungwa.+ Shandisai simba renyu* kuchengetedza* vaya vakatongerwa rufu.*+ 12  Tsivai vavakidzani vedu zvakapetwa kanomwe+Nekuti vari kukuzvidzai, haiwa Jehovha.+ 13  Kana zvadaro, isu vanhu venyu uye makwai emafuro enyu,+Tichakuongai nekusingaperi;Uye tichazivisa kurumbidzwa kwenyu kwezvizvarwa nezvizvarwa.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “fukidzai.”
ChiHeb., “ruoko rwenyu.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “kusunungura.”
ChiHeb., “vanakomana verufu.”