Mapisarema 78:1-72

 • Kuchengetwa kwaiitwa vaIsraeri naMwari uye kusava kwavo nekutenda

  • Udzai chizvarwa chinotevera (2-8)

  • “Havana kutenda muna Mwari” (22)

  • “Zviyo zvekudenga” (24)

  • “Vairwadzisa Mutsvene waIsraeri” (41)

  • Kubva kuIjipiti kusvika kuNyika Yakapikirwa (43-55)

  • “Vakaramba vachiedza Mwari” (56)

Maskiri.* Rwiyo rwaAsafi.+ 78  Imi vanhu vangu, teererai mutemo* wangu;Rerekai nzeve dzenyu munzwe mashoko emuromo wangu.   Ndichashama muromo wangu ndichitaura chirevo. Ndichataura zvirahwe zvekare kare.+   Zvinhu zvatakanzwa uye zvatinoziva,Zvatakarondedzerwa nemadzibaba edu,+   Hatizozvivanziri vanakomana vavo;Ticharondedzera kuchizvarwa chichauya+Mabasa akakodzera kurumbidzwa aJehovha uye simba rake,+Zvinhu zvinoshamisa zvaakaita.+   Akaisa chiyeuchidzo muna JakobhoUye akagadza mutemo muna Israeri;Akarayira madzitateguru eduKuti aite kuti vana vawo vazive zvinhu izvi,+   Kuti chizvarwa chinotevera,Vana vachazoberekwa, vazvizive.+ Ivowo vozozvirondedzera kuvana vavo.+   Ava vanobva vavimba naMwari. Havazokanganwi mabasa aMwari+Asi vachachengeta mirayiro yake.+   Havazoiti semadzitateguru avo,Chizvarwa chakanga chakaoma musoro uye chaipanduka,+Chizvarwa chakanga chiine mwoyo usina kudzikama+Uye chakanga chisina kutendeka kuna Mwari.   VaEfremu vakanga vakapakata uta,Asi pazuva rehondo vakatiza. 10  Havana kuchengeta sungano yaMwari+Uye vakaramba kufamba mumutemo wake.+ 11  Vakakanganwawo zvaakanga aita,+Mabasa ake anoshamisa aakavaratidza.+ 12  Akaita zvinoshamisa pamberi pemadzitateguru avo,+Munyika yeIjipiti, nharaunda yeZoani.+ 13  Akakamura gungwa kuti vayambuke,Uye akaita kuti mvura imire semadziro.+ 14  Aivatungamirira negore masikatiUye usiku hwese nechiedza chemoto.+ 15  Akatsemura matombo murenje,Akaita kuti vanwe mvura kusvikira vaguta sekunge yaibva mugungwa.+ 16  Akabudisa hova dzemvura mudomboUye akaita kuti mvura iyerere senzizi.+ 17  Asi vakaramba vachimutadziraNekupandukira Wekumusorosoro mugwenga;+ 18  Vakaedza Mwari mumwoyo mavo+Vachimuudza kuti avape zvekudya zvavaida.* 19  Saka vakataura zvakaipa nezvaMwari,Vachiti: “Mwari angagona kutipa zvekudya murenje here?”+ 20  Onai! Akarova domboZvekuti mvura yakayerera, hova dzikafashukira.+ “Angagona kutipawo chingwa here,Kana kuti angagona kupa vanhu vake nyama here?”+ 21  Jehovha paakavanzwa, akashatirwa kwazvo;+Moto+ wakabvira ukapisa Jakobho,Uye akatsamwira Israeri kwazvo+ 22  Nekuti havana kutenda muna Mwari;+Havana kuvimba kuti aikwanisa kuvaponesa. 23  Saka akarayira makore ari mudenga kumusoro,Akavhura masuo ekudenga. 24  Akaramba achivanayisira mana kuti vadye;Akavapa zviyo zvekudenga.+ 25  Vanhu vakadya chingwa chevane simba;*+Akavapa chaikwana kuti vagute.+ 26  Akasimudza mhepo yekumabvazuva kumatengaUye simba rake rakaita kuti mhepo yekumaodzanyemba ivhuvhute.+ 27  Uye akavanayisira nyama yakawanda seguruva,Shiri dzakawanda sejecha regungwa. 28  Akaita kuti zvidonhere mumusasa wake,Zvakapoteredza matende ake. 29  Uye vakadya vakazvimbirwa;Akavapa zvavaipanga.+ 30  Asi nhomba yavo yenyama isati yatombopera,Zvekudya zvavo zvichiri mumuromo mavo, 31  Mwari akavatsamwira.+ Akauraya varume vavo vakasimba;+Akawisira pasi majaya aIsraeri. 32  Pasinei neizvi, vakatowedzera kutadza+Uye havana kuva nekutenda mumabasa ake anoshamisa.+ 33  Saka akagumisa mazuva avo semhepowo zvayo inofemwa,+Uye akagumisa makore avo nezvinhu zvinotyisa zvakavawira vasingafungiri. 34  Asi pese paaivauraya, ivo vaimutsvaga;+Vaibva vadzoka, votsvaga Mwari, 35  Vachiyeuka kuti Mwari aiva Dombo ravo+Uye kuti Mwari Wekumusorosoro aiva Mudzikinuri wavo.*+ 36  Asi vakaedza kumunyengedza nemuromo wavoUye vakamunyepera nerurimi rwavo. 37  Mwoyo yavo yakanga isina kuvimbika kwaari;+Uye vakanga vasina kutendeka kusungano yake.+ 38  Asi iye aiva nengoni;+Aivaregerera* kukanganisa kwavo orega kuvaparadza.+ Aiwanzozvidzora pakushatirwa kwake+Pane kuvaratidza hasha dzake dzese. 39  Nekuti aiyeuka kuti vakanga vari vanhu venyama,+Mhepo inongovhuvhuta ichipfuura isingadzoki. 40  Vaimupandukira kakawanda murenje+Uye vaimurwadzisa mugwenga.+ 41  Vaingoramba vachiedza Mwari,+Uye vairwadzisa Mutsvene waIsraeri. 42  Havana kuyeuka simba rake,*Zuva raakavanunura* pamhandu,+ 43  Maratidziro aakaita zviratidzo zvake muIjipiti+Uye zvishamiso zvake munharaunda yeZoani, 44  Uye machinjiro aakaita migero yaNire kuita ropa+Zvekuti vaisagona kunwa mvura inobva muhova dzavo. 45  Akavatumira mbuo* dzakawandisa, kuti dzivarwadzise dzichivaruma+Uye matatya kuti avaparadze.+ 46  Akapa zvirimwa zvavo kumhashu dzinodya dzisingasiye chinhu,Zvavakashandira zvakadyiwa nemhashu dzinobhururuka dzakawanda.+ 47  Akaparadza mizambiringa yavo nechimvuramabwe+Uye mitsamvi yavo nechimvuramabwe. 48  Akauraya mhuka dzavo dzinotakuriswa zvinhu nechimvuramabwe+Uye akauraya zvipfuwo zvavo nemheni.* 49  Akavarova nehasha dzake huru,Nekushatirwa nekutsamwa nekutambudzika,Zvikwata zvengirozi zvichiunza matambudziko. 50  Akavhurira hasha dzake nzira. Haana kuvasiya vari vapenyu;Uye akaita kuti vawirwe nedenda. 51  Akazopedzisira nekuuraya matangwe ese eIjipiti,+Kutanga kwesimba ravo rekubereka mumatende aHamu. 52  Akabva abudisa vanhu vake semakwai,+Akavatungamirira murenje seboka rezvipfuwo. 53  Akavatungamirira vakachengeteka,Uye havana chavaitya;+Gungwa rakafukidza vavengi vavo.+ 54  Uye akavasvitsa kunyika yake tsvene,+Nyika ino ine makomo yakawanikwa neruoko rwake rwerudyi.+ 55  Akadzinga marudzi pamberi pavo;+Akavagovanisa nhaka achishandisa tambo yekuyeresa;+Akagarisa madzinza aIsraeri mumisha yawo.+ 56  Asi vakaramba vachiedza Mwari Wekumusorosoro uye vachimupandukira;+Havana kuchengeta zviyeuchidzo zvake.+ 57  Naivowo vakatsauka uye vainyengera semadzitateguru avo.+ Vakanga vakaita seuta hwakadhamba husingagoni kuvimbwa nahwo.+ 58  Vakaramba vachimugumbura nenzvimbo dzavo dzakakwirira,+Uye vakaita kuti ashatirwe* nemifananidzo yavo yakavezwa.+ 59  Mwari akazvinzwa, akashatirwa kwazvo,+Saka akaramba Israeri zvachose. 60  Akazosiya tebhenekeri yekuShiro,+Tende raaigara ari pakati pevanhu.+ 61  Akarega chiratidzo chesimba rake chichitapwa;Kukudzwa kwake akakuisa muruoko rwemhandu.+ 62  Akasiya vanhu vake vachiurayiwa nebakatwa+Uye akashatirirwa nhaka yake. 63  Moto wakapisa majaya ake,Uye mhandara dzake hadzina kuimbirwa nziyo dzemuchato.* 64  Vapristi vake vakaurayiwa nebakatwa,+Uye chirikadzi dzavo hadzina kuchema.+ 65  Jehovha akabva amuka semunhu anga akarara,+Semurume akasimba+ amuka waini yapera mumusoro. 66  Uye akadzingirira mhandu dzake dzichidzokera kwadzabva;+Akaita kuti vanyadziswe nekusingaperi. 67  Akaramba tende raJosefa;Haana kusarudza dzinza raEfremu. 68  Asi akasarudza dzinza raJudha,+Gomo reZiyoni, raanoda.+ 69  Akaita kuti nzvimbo yake tsvene irambe iripo sematenga,*+Senyika, iyo yaakasimbisa nekusingaperi.+ 70  Akasarudza Dhavhidhi+ mushumiri wake,Akamutora kumatanga emakwai,+ 71  Kwaaifudza nhunzvi dzinoyamwisa;Akaita kuti ave mufudzi waJakobho, vanhu vake,+Uye waIsraeri, nhaka yake.+ 72  Akavafudza nemwoyo wakaperera,+Uye akavatungamirira nemaoko ane unyanzvi.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “murayiro.”
Kana kuti “zvekudya zvemweya yavo.”
Kana kuti “chengirozi.”
Kana kuti “Mutsivi wevavengi vavo.”
ChiHeb., “Aifukidza.”
ChiHeb., “ruoko rwake.”
ChiHeb., “raakavadzikinura.”
Aka kachipukanana kakaita senhunzi kanoruma.
Dzimwe shanduro dzinoti, “nefivha.”
Kana kuti “anzwe godo.”
ChiHeb., “hadzina kurumbidzwa.”
ChiHeb., “Akavaka nzvimbo yake tsvene senzvimbo yakakwirira.”