Mapisarema 77:1-20

  • Munyengetero panguva yekutambudzika

    • Kufungisisa mabasa aMwari (11, 12)

    • ‘Ndiani mukuru semi, haiwa Mwari?’ (13)

Kumutungamiriri; paJedhutuni.* Rwiyo rwaAsafi.+ 77  Ndichashevedzera kuna Mwari nenzwi rangu;Ndichashevedzera kuna Mwari, uye achandinzwa.+   Ndinotsvaga Jehovha pazuva rekutambudzika kwangu.+ Usiku maoko angu anotambanudzirwa kwaari asinganeti.* Handinganyaradzwi.*   Pandinoyeuka Mwari, ndinogomera;+Ndinotambudzika uye simba rangu rinopera.+ (Sera)   Munoita kuti maziso angu arambe akavhurika;Ndiri kunetseka uye handigoni kutaura.   Pfungwa dzangu dzinodzokera kumazuva ekare,+Kumakore ekare kare.   Usiku ndinoyeuka rwiyo rwangu;*+Ndinofungisisa mumwoyo mangu;+Ndinonyatsotsvaga kuti ndinzwisise.   Jehovha acharamba achitirasa nekusingaperi here?+ Haazomboratidzi zvakare nyasha dzake here?+   Rudo rwake rusingachinji rwakatopera zvachose here? Zvizvarwa zvese zvichatadza kuona zvaakavimbisa zvichizadziswa here?   Mwari akanganwa kuratidza nyasha dzake here?+ Kana kuti kutsamwa kwake kwaita kuti tsitsi dzake dzipere here? (Sera) 10  Ndinofanira here kuramba ndichiti: “Izvi ndizvo zvinondishungurudza:*+ Wekumusorosoro achinja mabatiro aaitiita”?* 11  Ndichayeuka mabasa aJah;Ndichayeuka mabasa enyu anoshamisa ekare kare. 12  Uye ndichafungisisa nezvemabasa enyu eseUye ndichadzamisa pfungwa ndichifunga zvamakaita.+ 13  Haiwa Mwari, nzira dzenyu itsvene. Ndeupi mumwe mwari mukuru semi, haiwa Mwari?+ 14  Ndimi Mwari wechokwadi, anoita zvinhu zvinoshamisa.+ Makaita kuti marudzi aone simba renyu.+ 15  Makanunura* vanhu venyu nesimba renyu,*+Ivo vanakomana vaJakobho nevaJosefa. (Sera) 16  Mvura yakakuonai, haiwa Mwari;Mvura yakakuonai ikanetseka.+ Uye mvura yakadzika yakatanga kudedera. 17  Makore akadurura mvura. Denga rine makore rakatinhira,Uye miseve yenyu yakaenda kuno nekoko.+ 18  Ruzha rwemabhanan’ana enyu+ rwakaita semavhiri engoro;Mheni dzakavhenekera nyika;*+Nyika yakadedera, ikadengenyeka.+ 19  Nzira yenyu yakapinda nemugungwa,+Gwara renyu rakapinda nemumvura zhinji;Asi pakatsika tsoka dzenyu pakanga pasingaoneki. 20  Makatungamirira vanhu venyu semakwai,+Vari mumaoko aMozisi naAroni.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “asingaiti chiveve.”
Kana kuti “Mweya wangu haunganyaradzwi.”
Kana kuti “nziyo dzezviridzwa zvine tambo.”
Kana kuti “zvinondibaya.”
ChiHeb., “ruoko rwake rwerudyi.”
ChiHeb., “Makadzikinura.”
ChiHeb., “neruoko rwenyu.”
Kana kuti “nyika inobereka.”