Mapisarema 75:1-10

  • Mwari anotonga zvakarurama

    • Vakaipa vachanwa kapu yaJehovha (8)

Kumutungamiriri. Mutinhimira unonzi, “Musaparadza.” Pisarema raAsafi.+ Rwiyo. 75  Tinokutendai, haiwa Mwari, tinokutendai;Zita renyu riri pedyo,+Uye vanhu vanozivisa mabasa enyu anoshamisa.   Munoti: “Pandinotara nguva,Ndinotonga ndisingasaruri.   Pakanyungudutswa nyika uye vagari vayo vese,Ndini ndakaita kuti mbiru dzayo dzirambe dzakasimba.” (Sera)   Ndinoti kune vaya vanozvirumbidza, “Musazvirumbidza,”Uye kune vakaipa, “Musakwidziridza simba renyu.*   Musakwidziridzira simba renyu* kumusoroKana kutaura muchizvitutumadza.   Nekuti kukwidziridzwa hakubviKumabvazuva kana kumavirira kana kumaodzanyemba.   Nekuti Mwari Mutongi.+ Anoderedza mumwe munhu, okwidziridza mumwe.+   Nekuti muruoko rwaJehovha mune kapu;+Waini yacho iri kupupuma uye yakanyatsosanganiswa. Achatoidurura,Uye vakaipa vese vepanyika vachainwa, kusvikira kumasese acho.”+   Asi kana ndiri ini, ndichazivisa nezvazvo nekusingaperi;Ndichaimba ndichirumbidza* Mwari waJakobho. 10  Nekuti anoti: “Ndichagura simba rese revakaipa,*Asi simba revakarurama richakwidziridzwa.”*

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “nyanga yenyu.”
ChiHeb., “nyanga yenyu.”
Kana kuti “Ndicharidzira rwiyo.”
ChiHeb., “nyanga dzese dzevakaipa.”
ChiHeb., “nyanga dzevakarurama dzichakwidziridzwa.”