Mapisarema 74:1-23

  • Munyengetero wekuti Mwari ayeuke vanhu vake

    • Mabasa aMwari ekuponesa anoyeukwa (12-17)

    • “Yeukai kunyomba kwemuvengi” (18)

Maskiri.* Rwiyo rwaAsafi.+ 74  Haiwa Mwari, makatirasirei nekusingaperi?+ Nei hasha dzenyu dzichipfungaidza makwai emafuro enyu?+   Yeukai vanhu vamakawana* kare kare,+Dzinza ramakadzikinura kuti rive nhaka yenyu.+ Yeukai Gomo reZiyoni, nzvimbo yamanga muchigara.+   Itai nhanho dzenyu makananga kumatongo asingaperi.+ Muvengi aparadza zvese zviri munzvimbo tsvene.+   Vanokuvengai vakadzvova vari munzvimbo yenyu yekuungana.+ Vakasimudza mireza yavo kuti ive zviratidzo imomo.   Vaiita sevarume vari kusimudza matemo avo kuti vateme sango remiti.   Vakakwachura zvese zvakanga zvakatemerwa pairi,+ vachishandisa matemo nemigwara.   Vakapisa nzvimbo yenyu tsvene nemoto.+ Vakasvibisa tebhenekeri yaiva nezita renyu, vachiiwisira pasi.   Ivo nevana vavo vakati mumwoyo mavo: “Nzvimbo dzese dzekuunganira dzaMwari* dziri munyika dzinofanira kupiswa.”   Hapana zviratidzo zvekuti tione;Hakusisina kana muprofita,Uye hapana kana mumwe wedu anoziva kuti izvi zvicharamba zvakadaro kusvikira riini. 10  Haiwa Mwari, mhandu icharamba ichinyomba kusvikira riini?+ Muvengi achashora zita renyu nekusingaperi here?+ 11  Munoregererei kutambanudza ruoko rwenyu, ruoko rwenyu rwerudyi?+ Rubvisei pachipfuva penyu* muvaparadze. 12  Asi Mwari ndiye Mambo wangu kubvira kare kare,Ari kuita mabasa ekuponesa panyika.+ 13  Makabvongodza gungwa nesimba renyu;+Makapwanya misoro yemazimhuka emugungwa ari mumvura. 14  Makapwanya misoro yeRevhiatani;*Makaipa vanhu kuti vadye, vaya vaigara mumagwenga. 15  Makatsemura zvitubu uye hova dzemvura;+Makaomesa nzizi dzaigara dzichiyerera.+ 16  Masikati ndeenyu, uyewo usiku ndehwenyu. Makagadzira chiedza uye zuva.+ 17  Makaisa miganhu yese yenyika;+Makaita kuti kuve nezhizha nechando.+ 18  Yeukai kunyomba kwemuvengi, haiwa Jehovha,Kushorwa kunoitwa zita renyu nerudzi rusina musoro.+ 19  Musapa mhuka dzesango njiva* yenyu. Musakanganwa nekusingaperi upenyu hwevanhu venyu vari kutambura. 20  Yeukai sungano yamakaita nesu,Nekuti nzvimbo dzine rima dzenyika dzazara nevanhu vemhirizhonga. 21  Itai kuti akadzvinyirirwa asadzoka aora mwoyo;+Vakaderera uye varombo ngavarumbidze zita renyu.+ 22  Simukai, haiwa Mwari, mumiririre nyaya yenyu mudare. Yeukai kunyombwa kwamunoitwa nemapenzi zuva rese.+ 23  Musakanganwa zviri kutaurwa nevavengi venyu. Ruzha rwevaya vari kukupandukirai runoramba ruchikwira.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “ungano yenyu yamakawana.”
Kana kuti “Nzvimbo dzese dzinonamatirwa Mwari.”
Kana kuti “muhomwe yepachipfuva yenguo yenyu.”
Kana kuti “mweya wenjiva.”