Mapisarema 73:1-28

 • Munhu anotya Mwari anopengenuka pamaonero aanoita zvinhu

  • “Tsoka dzangu dzakanga dzava kuda kutsauka” (2)

  • “Ndaiswera ndichitambudzika” (14)

  • “Kusvikira ndapinda munzvimbo tsvene yaMwari” (17)

  • Vakaipa vari panotsvedza (18)

  • Kuswedera pedyo naMwari kwakanaka (28)

Rwiyo rwaAsafi.+ 73  Zvechokwadi Mwari akanaka kuvaIsraeri, vaya vane mwoyo yakachena.+   Asi ini, tsoka dzangu dzakanga dzava kuda kutsauka;Tsoka dzangu dzakapotsa dzatsvedza.+   Nekuti ndakaitira shanje vanozvikudza*Pandaiona rugare rwevanhu vakaipa.+   Nekuti havafi vachirwadziwa;Miviri yavo ine utano.*+   Havanetseki sezvinoita vamwe vanhu,+Kana kutambura sevamwe vanhu.+   Saka kuzvikudza ndicho chishongo chavo chemuhuro;+Vanogara vakapfeka mabasa emhirizhonga.   Maziso avo akazvimba nekukora;Vakapfuura zvingafungidzirwa nemwoyo.   Vanotsvinya uye vanotaura zvakaipa.+ Vanotaura nezvekudzvinyirira kwavo vachizvikudza.+   Vanoita sevari kutaura vari kudenga,Uye vanofamba panyika rurimi rwavo ruchitaura chero zvavada. 10  Saka vanhu vake vanotsaukira kwavari,Uye vanonwa mvura yavo yakawanda. 11  Vanoti: “Mwari angazviziva sei?+ Wekumusorosoro ane zvaanoziva here?” 12  Ava ndivo vakaipa, vasina kana zvinombovanetsa.+ Vanoramba vachiwedzera pfuma yavo.+ 13  Chokwadi hapana zvazvinobatsira kuchengeta kwandakaita mwoyo wangu wakachenaUye kugeza kwandakaita maoko angu kuti ndisava nemhosva.+ 14  Uye ndaiswera ndichitambudzika;+Ndaitsiurwa mangwanani ega ega.+ 15  Asi dai ndakanga ndataura zvinhu izviNdingadai ndakaodza mwoyo vanhu venyu.* 16  Pandakaedza kuzvinzwisisa,Zvainditambudza 17  Kusvikira ndapinda munzvimbo tsvene yaMwari,Uye ndanzwisisa ramangwana ravo. 18  Chokwadi munovaisa panotsvedza.+ Munoita kuti vadonhe voparara.+ 19  Vanoparadzwa vasingafungiri!+ Mugumo wavo wakaipa unosvika vasingafungiri! 20  Sezvinoitika panopepuka munhu anga achirota, haiwa Jehovha,Pamunomuka, muchadzinga mufananidzo wavo pamberi penyu. 21  Asi mwoyo wangu wakarwadziwa,+Uye ndaidzimbikana mukatikati mangu. 22  Ndakanga ndisingafungi uye ndisinganzwisisi;Ndaiita semhuka isina pfungwa pamberi penyu. 23  Asi iye zvino ndinoramba ndiinemi;Makabata ruoko rwangu rwerudyi.+ 24  Munonditungamirira nezano renyu,+Uye pashure paizvozvo munonditungamirira kuti ndikudzwe.+ 25  Ndiani wandiinaye kumatenga? Uye kunze kwenyu hapana chimwe chandinofarira panyika.+ 26  Muviri wangu nemwoyo wangu zvingaparara,Asi Mwari idombo remwoyo wangu uye mugove wangu nekusingaperi.+ 27  Chokwadi vese vanoramba vari kure nemi vachaparara. Muchagumisa* munhu wese anoita unzenza hwekukusiyai.*+ 28  Asi kana ndiri ini, kuswedera pedyo naMwari kwakandinakira.+ Ndakaita kuti Changamire Ishe Jehovha ave nzvimbo yangu yekupotera,Kuti ndizivise mabasa enyu ese.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vanozvirumbidza.”
Kana kuti “Vane matumbu akakora.”
ChiHeb., “chizvarwa chevanakomana venyu.”
ChiHeb., “Muchanyararidza.”
Kana kuti “asina kutendeka anokusiyai.”