Mapisarema 72:1-20

 • Kutonga kune rugare kwamambo waMwari

  • “Vakarurama vachabudirira” (7)

  • Achatonga kubvira kugungwa kusvika kugungwa (8)

  • Kununurwa pakurwiswa (14)

  • Zvirimwa zvakawanda panyika (16)

  • Zita raMwari rinorumbidzwa nekusingaperi (19)

NezvaSoromoni. 72  Haiwa Mwari, ipai mambo mitongo yenyu,Uye ipai mwanakomana wamambo kururama kwenyu.+   Ngaamiririre nyaya dzevanhu venyu nekururama,Uye dzevanhu venyu vakaderera achitonga zvakarurama.+   Makomo ngaaunzire vanhu rugare,Uye zvikomo ngazviunzire vanhu kururama.   Iye ngaadzivirire* vakaderera vari pakati pevanhu,Ngaaponese vanakomana vemurombo,Uye ngaapwanye anobiridzira.+   Vachakutyai chero bedzi kuine zuvaUye chero bedzi kuine mwedzi,Kwezvizvarwa nezvizvarwa.+   Achaita semvura inonaya pauswa hwakachekererwa,Semvura inopfunha inodiridza nyika.+   Mumazuva ake, vakarurama vachabudirira,*+Uye rugare ruchawanda+ kusvikira mwedzi usisipo.   Achatonga vanhu kubvira kugungwa kusvikira kugungwaUye kubvira kuRwizi* kusvikira kumigumo yenyika.+   Vanogara mugwenga vachamukotamira,Uye vavengi vake vachananzva guruva.+ 10  Madzimambo eTashishi neezvitsuwa acharipa mutero.+ Madzimambo eShebha neeSebha achauya nezvipo.+ 11  Madzimambo ese achamukotamira,Uye marudzi ese achamushumira. 12  Nekuti iye achanunura murombo anochemera kubatsirwa,Pamwe chete nemunhu akaderera uye munhu wese asina mubatsiri. 13  Achanzwira tsitsi munhu akaderera uye murombo,Uye achaponesa varombo.* 14  Achavanunura* pakudzvinyirirwa nepakurwiswa,Uye ropa ravo richange richikosha mumaziso ake. 15  Ngaararame uye ngaapiwe goridhe rekuShebha.+ Ngaarambe achinyengetererwa,Uye ngaakomborerwe zuva rese. 16  Panyika pachava nezvirimwa* zvakawanda chaizvo;+Zvichafashukira pamusoro pemakomo. Michero yake ichabereka seyemuRebhanoni,+Uye mumaguta vanhu vachatumbuka sezvinomera zvepanyika.+ 17  Zita rake ngarirambe riripo nekusingaperi,+Uye ngaribudirire chero bedzi zuva riripo. Vanhu ngavakomborerwe* kuburikidza naye;+Marudzi ese ngaamuti anofara. 18  Jehovha Mwari ngaarumbidzwe, Mwari waIsraeri;+Iye ega anoita zvinhu zvinoshamisa.+ 19  Zita rake rinokudzwa ngarirumbidzwe nekusingaperi,+Uye kubwinya kwake ngakuzadze nyika yese.+ Ameni, Ameni. 20  Pano ndipo panoperera minyengetero yaDhavhidhi, mwanakomana waJese.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “ngaatonge.”
ChiHeb., “vachatungira.”
Kureva, Yufratesi.
Kana kuti “achaponesa mweya yevarombo.”
Kana kuti “Achadzikinura mweya yavo.”
Kana kuti “nezviyo.”
Kana kuti “ngavazviwanire chikomborero.”