Mapisarema 71:1-24

  • Chivimbo chevakwegura

    • Kuvimba naMwari kubvira paudiki (5)

    • “Kana simba rangu rapera” (9)

    • ‘Mwari akandidzidzisa kubvira ndichiri mudiki’ (17)

71  Haiwa Jehovha, ndakapotera kwamuri. Ngandirege kumbonyadziswa.+   Ndiponesei mukururama kwenyu mundinunure. Rerekerai nzeve yenyu kwandiri* mundiponese.+   Ivai nhare yangu yematomboMandinogara ndichipinda. Rayirai kuti ndiponeswe,Nekuti muri ibwe rangu nenhare yangu.+   Mwari wangu, ndinunureiwo paruoko rwemunhu akaipa,+Paruoko rwemudzvinyiriri asingatongi zvakarurama.   Nekuti muri tariro yangu, haiwa Changamire Ishe Jehovha;Ndagara ndichivimba nemi kubvira ndichiri mudiki.+   Ndaivimba nemi kubvira ndichizvarwa;Ndimi makandibudisa mudumbu raamai vangu.+ Ndinoramba ndichikurumbidzai.   Ndaita sechishamiso kuvanhu vazhinji,Asi imi muri nzvimbo yangu yekupotera yakasimba.   Muromo wangu uzere nekukurumbidzai;+Ndinoswera ndichitaura nezvekubwinya kwenyu.   Musandirasa pandinenge ndakwegura;+Musandisiya kana simba rangu rapera.+ 10  Vavengi vangu vanotaura zvakaipa nezvangu,Uye vaya vari kutsvaga kupfuudza upenyu hwangu* vanorangana+ 11  Vachiti: “Mwari akamusiya. Mudzingirirei mumubate, nekuti hapana achamuponesa.”+ 12  Haiwa Mwari, musaramba muri kure neni. Haiwa Mwari wangu, kurumidzai kuzondibatsira.+ 13  Vaya vari kupikisana neni*Ngavanyadziswe, vaparare.+ Vaya vari kutsvaga kundipinza mudambudzikoNgavafukidzwe nekuzvidzwa uye kunyadziswa.+ 14  Asi kana ndiri ini ndicharamba ndakamirira;Ndichawedzera kukurumbidzai. 15  Muromo wangu ucharondedzera kururama kwenyu,+Uchaswera uchirondedzera mabasa enyu ekuponesa,Kunyange zvazvo akawanda chaizvo zvekuti handikwanisi kuaverenga.+ 16  Ndichauya ndozotaura nezvemabasa enyu esimba,Haiwa Changamire Ishe Jehovha;Ndichataura nezvekururama kwenyu, kwenyu imi mega. 17  Haiwa Mwari, makandidzidzisa kubvira ndichiri mudiki,+Uye nanhasi ndichiri kuzivisa mabasa enyu anoshamisa.+ 18  Kunyange ndakwegura uye ndachena musoro, haiwa Mwari, musandisiya.+ Regai ndiudze chizvarwa chinotevera nezvesimba renyu*Uye vese vachauya nezveukuru hwenyu.+ 19  Kururama kwenyu haiwa Mwari kunosvika kumusoro;+Makaita zvinhu zvikuru;Haiwa Mwari, ndiani akaita semi?+ 20  Kunyange zvazvo makaita kuti ndisangane nematambudziko akawanda nenhamo,+Ndimutsidzirei zvakare;Ndibudisei pasi pasi penyika.*+ 21  Wedzeraiwo ukuru hwanguUye ndikomberedzei mundinyaradze. 22  Ndichabva ndakurumbidzai nechiridzwa chine tamboNekuda kwekutendeka kwenyu haiwa Mwari wangu.+ Ndichaimba ndichikurumbidzai nerudimbwa,*Haiwa imi Mutsvene waIsraeri. 23  Miromo yangu ichashevedzera nemufaro ndichiimba ndichikurumbidzai,+Nekuti makandiponesa.*+ 24  Rurimi rwangu ruchaswera ruchitaura* nezvekururama kwenyu,+Nekuti vaya vari kutsvaga kundiparadza vachashaya pekupinda uye vachanyadziswa.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Kotamai mundinzwewo.”
Kana kuti “kutsvaga mweya wangu.”
Kana kuti “nemweya wangu.”
ChiHeb., “nezveruoko rwenyu.”
Kana kuti “mumvura yakadzika yenyika.”
Kana kuti “Ndichakuridzirai rudimbwa.”
Kana kuti “makadzikinura mweya wangu.”
Kana kuti “ruchifungisisa.”