Mapisarema 69:1-36

  • Munyengetero wekununurwa

    • “Kushingairira imba yenyu kwandipedza” (9)

    • “Ndipindureiwo nekukurumidza” (17)

    • “Vakandipa vhiniga kuti ndinwe” (21)

Kumutungamiriri; mutinhimira unonzi, “Maruva.” Rwiyo rwaDhavhidhi. 69  Ndiponesei, haiwa Mwari, nekuti mvura yava kuda kundiuraya.*+   Ndanyura mumatope akadzika, musina pakaoma.+ Ndapinda mumvura yakadzika,Uye rukova runoyerera zvine simba rwanditora.+   Ndaneta nekushevedzera;+Inzwi rangu rashoshoma. Maziso angu aneta ndakamirira Mwari wangu.+   Vaya vanondivenga pasina chikonzero+Vakawanda kupfuura bvudzi remusoro wangu. Vaya vanoda kundipfuudza,Vavengi vangu vanonyengera,* vawanda. Ndakamanikidzwa kudzorera zvandakanga ndisina kuba.   Haiwa Mwari, imi munoziva upenzi hwangu,Uye mhosva yangu haina kuvanzika kwamuri.   Vaya vane tariro mamuri ngavarege kunyadziswa pamusana pangu,Haiwa Changamire Ishe, Jehovha wemauto. Vaya vanokutsvagai ngavarege kunyadziswa pamusana pangu,Haiwa Mwari waIsraeri.   Ndinozvidzwa nekuda kwenyu;+Kunyadziswa kunofukidza chiso changu.+   Ndava mutorwa kuhama dzangu,Mutorwa kuvanakomana vaamai vangu.+   Kushingairira imba yenyu kwandipedza,+Uye kuzvidza kwevaya vanokuzvidzai kwawira pandiri.+ 10  Pandakazvininipisa ndichitsanya,*Ndakazvidzirwa izvozvo. 11  Pandakaita kuti masaga ave zvipfeko zvangu,Ndakabva ndava chiseko* chavo. 12  Ndava kungogara ndichirehwa nevaya vanogara pagedhi reguta,Zvidhakwa zvinoimba nezvangu munziyo dzazvo. 13  Asi munyengetero wangu ngauuye kwamuri,Haiwa Jehovha, panguva yakakodzera.+ Muukuru hwerudo rwenyu rusingachinji, haiwa Mwari,Ndipindurei nemabasa enyu eruponeso asingakundikani.+ 14  Ndinunurei mumatope;Musandirega ndichinyura. Ndinunurei pane vaya vanondivengaUye mumvura yakadzika.+ 15  Musarega ndichitorwa nemvura yemafashamo ine simba,+Kana kurega ndichimedzwa nemvura yakadzika,Kana kurega tsime* richivhara muromo waro ndiri mukati.+ 16  Ndipindureiwo Jehovha, nekuti rudo rwenyu rusingachinji rwakadzama.+ Tendeukirai kwandiri maererano netsitsi dzenyu huru,+ 17  Uye musavanzira mushumiri wenyu chiso chenyu.+ Ndipindureiwo nekukurumidza, nekuti ndiri kutambudzika kwazvo.+ 18  Uyai pedyo neni mundinunure;*Ndidzikinurei pavavengi vangu. 19  Munoziva kuzvidzwa kwangu nekunyadziswa kwangu.+ Munoona vavengi vangu vese. 20  Kuzvidzwa kwakakuvadza mwoyo wangu, uye ronda racho harirapiki. Ndaitarisira kuti mumwe munhu andinzwire tsitsi, asi pakanga pasina,+Uye ndaitarisira vanyaradzi, asi ndakavashaya.+ 21  Asi panzvimbo pezvekudya vakandipa muchetura,*+Uye pandainzwa nyota vakandipa vhiniga kuti ndinwe.+ 22  Itai kuti tafura yavo ive musungo kwavari,Uye kubudirira kwavo kuve chinhu chinovateya.+ 23  Maziso avo ngaave nerima kuti varege kuona,Uye itai kuti muhudyu mavo mugare muchidedera. 24  Dururirai kutsamwa kwenyu pavari,Hasha dzenyu huru ngadzivabate.+ 25  Musasa wavo* ngauve dongo;Ngaparege kuva nemunhu anogara mumatende avo.+ 26  Nekuti vanodzingirira uya wamakarova,Uye vanoramba vachirondedzera kurwadziwa kwevaya vamakakuvadza. 27  Wedzerai dzimwe mhosva pamhosva dzavo,Uye ngavarege kuva nemugove mukururama kwenyu. 28  Ngavadzimwe mubhuku revapenyu,*+Uye ngavarege kunyorwa pamwe chete nevakarurama.+ 29  Asi ini ndiri kutambudzika uye ndiri kurwadziwa.+ Ndidzivirireiwo nesimba renyu rekuponesa, haiwa Mwari. 30  Ndichaimba ndichirumbidza zita raMwari,Uye ndichamukudza ndichimutenda. 31  Izvi zvichafadza Jehovha kupfuura kufadzwa kwaanoitwa nemikono yemombe,Kupfuura kufadzwa kwaanoitwa nemikono yemombe midiki ine nyanga nemahwanda.+ 32  Vanyoro vachazviona vofara. Imi muri kutsvaga Mwari, mwoyo yenyu ngaimuke. 33  Nekuti Jehovha ari kuteerera varombo,+Uye haazozvidzi vasungwa vake.+ 34  Denga nenyika ngazvimurumbidze,+Makungwa nezvinhu zvese zvinofamba mazviri. 35  Nekuti Mwari achaponesa Ziyoni+Uye achavakazve maguta eJudha,Uye vachagara imomo voitora.* 36  Vana vevashumiri vake vachaigara nhaka,+Uye vaya vanoda zita rake+ vachagara mairi.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “yasvika kumweya wangu.”
Kana kuti “Vanondivenga pasina chikonzero.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Pandakachema ndikatsanya.”
ChiHeb., “chirevo.”
Kana kuti “gomba.”
Kana kuti “Uyai pedyo nemweya wangu muununure.”
Kana kuti “muti une muchetura.”
Kana kuti “Musasa wavo une rusvingo.”
Kana kuti “reupenyu.”
Kureva, nyika.