Mapisarema 68:1-35

 • ‘Vavengi vaMwari ngavapararire’

  • “Baba venherera” (5)

  • Mwari anopa vakasurukirwa pekugara (6)

  • “Vakadzi vanozivisa mashoko akanaka” (11)

  • Varume vakazova zvipo (18)

  • ‘Jehovha anotitakurira mutoro wedu zuva nezuva’ (19)

Kumutungamiriri. Pisarema raDhavhidhi. Rwiyo. 68  Mwari ngaasimuke, vavengi vake ngavapararire,Uye vaya vanomuvenga ngavatize pamberi pake.+   Sekudzingwa kunoitwa utsi nemhepo, vadzingei;Sekunyunguduka kunoita namo mumoto,Vakaipa ngavaparare pamberi paMwari.+   Asi vakarurama ngavafare;+Ngavafare chaizvo pamberi paMwari;Ngavapembere vachifara.   Imbirai Mwari; imbai muchirumbidza zita rake.+ Imbirai iye anopfuura nemumapani erenje.* Jah* ndiro zita rake!+ Pemberai pamberi pake!   Baba venherera uye mutongi* wechirikadzi+Ndiye Mwari ari munzvimbo yake tsvene yaanogara.+   Mwari anopa vaya vakasurukirwa musha wekugara;+Anotungamirira vasungwa achibuda navo kuti vabudirire.+ Asi vaya vakaoma musoro* vanofanira kugara munyika yakaita gwenga.+   Haiwa Mwari, pamakatungamirira vanhu venyu,+Pamakafamba nemugwenga, (Sera)   Nyika yakadengenyeka;+Denga rakadurura mvura nemhaka yaMwari;Sinai iri rakadengenyeka nemhaka yaMwari, iye Mwari waIsraeri.+   Makaita kuti mvura inaye yakawanda, haiwa Mwari;Makasimbisazve vanhu venyu vakanga varukutika. 10  Vakagara mumusasa wenyu wematende;+Nekunaka kwenyu makariritira varombo, haiwa Mwari. 11  Jehovha anopa murayiro;Vakadzi vanozivisa mashoko akanaka iuto guru.+ 12  Madzimambo emauto anotiza,+ anotiza! Uya anosara kumba anowanawo mugove wezvakapambwa.+ 13  Kunyange zvazvo imi makanga makarara makabatidza moto mumusasa,*Pachava nemapapiro enjiva akafukidzwa nesirivha,Ane minhenga yegoridhe rakanatswa. 14  Wemasimbaose paakaparadzira madzimambo ayo,+Chando chakatanga kunaya muZarimoni.* 15  Gomo reBhashani+ igomo raMwari;*Gomo reBhashani igomo rine misoro mizhinji. 16  Imi makomo ane misoro mizhinji, munotarisirei muchichivaGomo rakasarudzwa* naMwari kuti agare?+ Chokwadi Jehovha achagara mariri nekusingaperi.+ 17  Ngoro dzaMwari dzehondo dzinosvika makumi ezviuru, zviuru nezviuru.+ Jehovha abva kuSinai achipinda munzvimbo tsvene.+ 18  Makakwira kumusoro;+Makaenda nenhapwa;Makatora varume vakazova zvipo,+Makatora kunyange vakaoma musoro,+ kuti vagare pakati pavo, haiwa Jah Mwari. 19  Jehovha ngaarumbidzwe, anotitakurira mutoro wedu zuva nezuva,+Mwari wechokwadi weruponeso rwedu. (Sera) 20  Kwatiri Mwari wechokwadi ndiMwari wekuponesa;+Uye Jehovha, Changamire Ishe anowanisa nzira dzekupona nadzo murufu.+ 21  Chokwadi Mwari achapwanya misoro yevavengi vake,Nhongonya ine bvudzi yemusoro wemunhu anoramba* achiita chivi.+ 22  Jehovha ati: “Ndichavadzosa kubva kuBhashani;+Ndichavadzosa kubva pasi pegungwa, 23  Kuti tsoka dzenyu dzinyure muropa+Uye kuti rurimi rwembwa dzenyu ruwane mugove warwo pavavengi.” 24  Vanoona midungwe yevanhu venyu, haiwa Mwari,Midungwe yevanhu vaMwari wangu, iye Mambo wangu, ichipinda munzvimbo tsvene.+ 25  Vaimbi vanofamba vari pamberi, vaya vanoridza zviridzwa zvine tambo vari shure kwavo;+Pakati pavo pane vasikana vari kuridza matambureni.+ 26  Rumbidzai Mwari pakati peungano yakakura;Rumbidzai Jehovha, imi munobva kuTsime raIsraeri.+ 27  Ikoko Bhenjamini,+ gotwe racho, ari kuvakunda,Uye machinda eJudha nechaunga chavo chine ruzha vari kukundawo,Nemachinda aZebhuroni, nemachinda aNaftari. 28  Mwari wako arayira kuti uchapiwa simba. Ratidzai simba renyu, haiwa Mwari, sezvamakambotiitira.+ 29  Nekuda kwetemberi yenyu iri kuJerusarema,+Madzimambo achakuunzirai zvipo.+ 30  Tukai zvikara zvemutsanga,Mombe+ dzakaungana nemhuru dzacho,Kusvikira marudzi akotama achiunza* sirivha. Asi anoparadzira marudzi anofarira hondo. 31  Zvinhu zvakagadzirwa nemhangura zvichabva kuIjipiti;*+Kushi ichakurumidza kupa Mwari zvipo. 32  Haiwa imi umambo hwenyika, imbirai Mwari,+Imbai muchirumbidza Jehovha,* (Sera) 33  Imbirai uya akatasva denga rematenga ekare.+ Onai! Iye anotinhira nenzwi rake, inzwi rake rine simba. 34  Bvumai simba rina Mwari.+ Ukuru hwake huri pamusoro paIsraeri,Uye simba rake riri mudenga.* 35  Mwari anoshamisa ari munzvimbo yake tsvene.+ Ndiye Mwari waIsraeri,Anopa simba uye anosimbisa vanhu.+ Mwari ngaarumbidzwe.

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “anotasva pamakore.”
“Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.
Kana kuti “mudziviriri.”
Kana kuti “vapanduki.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “makarara pakati pematanga emakwai.”
Kana kuti “Zvakaita sekuti muZarimoni muri kunaya chando.”
Kana kuti “igomo rakakura.”
Kana kuti “rinofarirwa.”
Kana kuti “anofamba-famba.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “achitsika-tsika.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Vamiririri vachabuda muIjipiti.”
Kana kuti “Ridzirai Jehovha rwiyo.”
ChiHeb., “mumakore.”